Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальні принципи лiкування неврозiв
усунення емоційних порушень, типових для невротичного рівня ураження (емоційної лабільності, роздратування, напруги, депресії);

лікування проявів астенії, подолання фізичної та розумової недостатності;

регуляція вегетативних порушень;

корекція особливостей особистості;

корекція порушень поведінки;

усунення негативних зовнішніх чинників або їх мінімізація;

розвиток стреспротекторних властивостей;

оволодіння способами психологічного захисту;

виявлення та усунення супутних соматичних порушень;

лікування порушень сну.

Першочергове значення має усунення впливу на хворого несприятливих емоцiйних чинникiв, а якщо це неможливо, то необхідно змінити ставлення хворого до психотравмуючого фактора. З цiєю метою застосовують рiзнi психотерапевтичнi методи, зокрема рацiональну психотерапiю, рiзноманiтнi види гiпнотерапiї й автотренiнгу (самонавiювання).

З лiкарських засобiв рекомендують загальнозмiцнювальнi, седативнi й тонiзуючi, інколи призначають невеликi дози нейролептичних препаратiв. Заспокiйливi засоби звичайно показанi на початку лiкування (препарати валерiани, еленiум, тазепам, седуксен), надалi рекомендують тонiзуючi препарати (настойки женьшеню і китайського лимонника, екстракт елеутерококу, пантокрин тощо). Велике значення в лiкуваннi неврозiв мають вдало пiдiбранi фiзiотерапевтичнi процедури (повiтрянi, хвойнi ванни, франклiнiзацiя, гальванiзацiя, дарсонвалiзацiя). Лiкування бажано проводити в умовах денного стацiонару або амбулаторно. Лише в тяжких випадках або коли хворий не має можливостi постiйно вiдвiдувати дiльничного психiатра чи психотерапевта, показане стацiонарне лiкування.

 

Медичнi працівники, якi працюють в дитячих закладах (дитячi вiддiлення лiкарень, дитячi дошкiльнi заклади, школи, лiтнi табори вiдпочинку i т.п.) нерiдко зустрiчаються з таким непсихотичним розладом психiки, який, згiдно з МКХ-10, називається "тривожний розлад у зв’язку з розлукою в дитячому вiцi".

Для немовлят i дiтей дошкiльного вiку є нормальною поява певного ступеня тривоги у зв’язку з реальною або загрожуючою розлукою з людьми, до яких вони прихильні. Цей розлад вважають патологiчним лише тодi, коли тривога сягає ступеня, який виходить за межi звичайних проявiв i створює значнi проблеми в планi соцiального функцiонування дитини, та її сiм’ї і дитячого закладу, де перебуває ця дитина.Такі тривожнi розлади можуть набувати форми:

- нереального неспокою, який поглинає всi емоцiї, помисли й уявлення дитини, думок про те, що її розлучають із близькими людьми, загублять, вкрадуть, навiчно залишають у стацiонарi, вб’ють;

- впертого небажання йти в дитячий дошкiльний заклад або школу через страх розлуки, а не через iнші причини, наприклад, низьку успiшність або погане ставлення з боку ровесникiв;

- впертого небажання або вiдмови спати без особи, до якої дитина вiдчуває велику прихильність, неадекватного страху самотностi або страху залишитись самому вдома, нiчних жахів, якi часто повторюються;

- рецидивної появи соматичних i вегетативних симптомiв (нудоти, болю в животi, блювання, проносу, головного болю тощо) при розлуцi з особою, до якої дитина вiдчуває надмiрну прихильнiсть (коли потрiбно йти в дитячий дошкiльний заклад, школу тощо);

- повторних надмiрних емоцiйних дистресів, що проявляються тривогою, плачем, подразливiстю, стражданнями, апатiєю або соцiальною аутизацiєю при передчуттi пiд час або вiдразу після розлуки з особою, до якої дитина вiдчуває прихильність.

Медичні працівники повинні вміти правильно розпiзнавати тривожні розлади. Наприклад, лiкар, який приймає дитину на лiкування у дитяче вiддiлення, бачить типовий для подiбної ситуацiї психiчний стан дитини, який квалiфiкує як звичайну минущу реакцiю протесту (вид ситуацiйної реакцiї), а черговi медичнi сестри, котрi постiйно спостерiгають за дитиною, вiдмiчають, що дитину мучать нiчнi жахи, тодi як вдень вона апатична i аутична тощо.

Правильне описання душевного стану i поведiнки дитини допоможе лiкарю пiдiбрати адекватний метод психокорекцiї і покращити якiсть лiкування або соцiальної реадаптацiї при необхiдностi перебування дитини в школi або дошкiльному закладi.

Нерiдко в манiпуляцiйних кабiнетах мають місце психогенні знепритомнення, які називають специфiчними невротичними розладами. Цi непсихотичнi розлади психiки досить часто спостерігаються у молодих чоловiкiв пiд час забору венозної кровi для аналiзiв або внутрiшньовенних iн’єкцiй. Медична сестра повинна забезпечити проведення вiдповiдних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню хворих внаслiдок знепритомнення i мати напоготовi розчин амiаку (нашатирний спирт), кордiамiн i мезатон (адреналiн) для надання невiдкладної долiкарської допомоги у разi тривалого знепритомнення.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 268; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I. Загальні положення.
 2. Андрагогічні принципи навчання.
 3. Види і показники собівартості. Собівартість продукції та принципи її формування.
 4. Визаначення загартування. Принципи загартування
 5. Водневий електрод. Будова, принципи роботи, призначення
 6. Гарантії законності - це засоби й умови, за допомогою яких держава забезпечує повне і послідовне здійснення її вимог. Розрізняють загальні і спеціальні гарантії.
 7. Гельсінкський процес. Підписання Заключного акта НБСЄ. Основні принципи Гельсінкського акта та його історичне значення.
 8. Головними принципами демократії є принцип суверенітету народу,який реалізується через принципи «більшості» і «представництва»тапринцип політичного плюралізму.
 9. Договірні принципи торговельних операцій міжнародних корпорацій
 10. Загальна характеристика судової влади в Україні. Принципи правосуддя.
 11. Загальні аспекти. Класифікація видів тертя
 12. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесів

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.03 сек.