Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Меню NC

Ще одним елементом інтерфейсу є керуюче меню , яке викли­кається клавішею F9. За допомогою меню можна вибирати зображення інфор­мації, яка виводиться на панелі. Меню дозволяє також установлювати режим роботи оболонки і виконувати деякі інші дії. Докладніше про можливості меню ви дізнаєтеся, розглядаючи зміст тих або інших операцій у NC.

Пересуватися по пунктах меню можна за допомогою клавіш - Т і. Після вибору потрібного пункту меню слід натиснути клавішу Enter або двічі клацнути мишею. Щоб згорнути меню з екрана, натисніть клавішу Esc або клацніть мишею поза зоною меню.

Вибір зображення панелей за допомогою меню

У програмах-оболонках типу Norton Commander передбачено декілька способів відображення інформації. Ви можете вивести на панель тільки коротку інформацію, яка містить лише імена каталогів і файлів. Можете відобразити на панелі більш повні дані, що включають дату і час створення об'єктів, обсяг файлів.

Перехід від одного відображення інформації до іншого виконується за допо­могою керуючого меню. Натисніть клавішу F9 і клацніть мишею по опції Левая (Left) або Правая (Right) відповідно до панелі NC. У спадаючому меню виберіть клацанням миші вид зображення панелі. Перші декілька опцій спадаючого меню NC відповідають таким зображенням.

Краткий формат (Brief) - виведення короткої інформації, що містить лише імена файлів і каталогів .

Полный формат (Full) - відображення на панелі NC імені, розміру, дати й часу створення об'єкта . Відповідно панель подається у вигляді таблиці з чотирьох стовпців.

Состояние (Info) - вивід інформації про диск і каталог, який виділено на активній панелі, а також інформації про вільний і зайнятий обсяг пам'яті . Цей режим викликається також клавішами Ctrl+L.

Дерево каталогов (Tree) - зображення змісту диска або каталогу у вигляді дерева. На екрані відображається ієрархічна структура каталогів, по якій можна рухатися за допомогою миші або клавіш керування курсором. Зміст каталогу, який виділено на дереві, відображається на іншій, неактивній панелі. Дерево каталогів можна вивести на панель також за допомогою клавіш Ctrl+Z.Сортування об'єктів

Працювати з файлами і каталогами зручніше, якщо вони подані у певному порядку. Засоби оболонок дозволяють сортувати об'єкти за іменами, за розши­ренням тощо. Для сортування викликайте меню Левая (Left) або Правая (Right) -залежно від панелі, на котрій потрібно провести сортування. Виберіть одну з ко­манд:

Имя (Name) - сортування за іменем;

Тип (Extension) - сортування за розширенням;

Время (Time) - сортування за часом зміни;

Размер (Size) - сортування за розміром.

Після вибору команди натисніть клавішу Enter, і список об'єктів на панелі виглядатиме відповідно до зазначеного вами способу сортування.

3.4 Довідка і вихід з оболонки

Якщо в процесі роботи у вас будуть виникати запитання, то безпосередню відповідь на них можете пошукати у довіднику NC. Для цього потрібно на­тиснути клавішу F1. Залежно від того, у якому режимі перебуває оболонка, з'являтиметься та або інша тема довідника. Наприклад, якщо ви виконуєте команду перейменування файла, буде виведена довідка про перейменування. Якщо виділений один із пунктів меню, то при натисканні на F1 ви побачите довідку про даний пункт меню.

Якщо інформація довідника з даної теми не вміщується на екрані, ви зможете прокручувати зміст довідки за допомогою клавіш керування курсором або клавіш Home, End, PageUp, PageDown, а також за допомогою миші і смуги прокручування справа від поля довідки.

Кнопки Далее (Next) і Назад (Previous) у нижній частині вікна довідки слу­жать для виведення на екран наступної або попередньої теми. Кнопка Указатель (Index) призначена для виведення на екран списку тем довідкової системи.

Закінчивши роботу в оболонці, можете вивантажити її з пам'яті. Для цього потрібно натиснути клавішу F10, а потім у вікні, що з'явилося, підтвердити вихід, натиснувши на кнопку Да (Yes) або на клавішу Enter.

3.5 Робота в NC з каталогами та файлами. Меню користувача

Перегляд дисків і каталогів

Робота в програмі-оболонці зазвичай починається з того, що вибирають логічні диски, вміст яких буде відображатися на панелях. Для цього натисніть клавіші Alt+Fl (для лівої панелі) або Alt+F2 (для правої панелі). У вікні неве­ликого розміру виділіть за допомогою клавіш ←, → потрібний диск або клацніть мишею і натисніть Enter. Після вибору диска на панелі буде відображений вміст кореневого каталогу. Ім'я самого диска буде показано в заголовку панелі. Підкаталоги позначаються великими, а файли -малими літерами.

Щоб виділити об'єкт, який вас цікавить (підкаталог або файл), потрібно навести на нього сірий прямокутник виділення. Для цього використовуйте кла­віші ←, →, ↑, ↓, PageUp або PageDown. Вибрати потрібний об'єкт можна також одноразовим клацанням миші. Після виділення підкаталогу натисніть клавішу Enter, і підкаталог буде «розкритий» на активній панелі.

Після відкриття каталогу шлях до нього буде відображений у заголовку панелі, а вхід у каталог буде позначений двома крапками • • на початку списку. Якщо навести прямокутник виділення на рядок • • і натиснути Enter, ви повернетеся у зовнішній каталог. Для швидкого виходу з поточ­ного каталогу по­трібно натиснути клавішу Home, а потім - Enter.

Інформація про виділений каталог (ім'я, дата і час створення або зміни) відо­бражається в нижній частині панелі. Рядок із цією інформацією називається рядком міні-cmamycy. Якщо виділеним є файл, то в рядку міні-статусу буде зазначений ще й розмір файла у байтах (мал. 17.1).

Щоб набути практичних навичок переміщення по каталогах, виконайте описані дії для дисків і каталогів, які є на вашому комп'ютері. Зверніть увагу, що при пересуванні каталогами вигляд запрошення MS-DOS змінюється.

Можливо, що під час перегляду каталогів вам зустрінуться імена об'єктів із знаком ~ (тильда), наприклад PROGRA-1 або Compres~2. txt. Пов'язано це з тим, що в MS-DOS відображаються цілком імена файлів і каталогів, довжина яких не перевищує восьми символів. Якщо ім'я довге, програма виводить його перші шість символів, після яких ставить знак тильда (~) і номер об'єкта. Якщо внаслідок зрізання імен з'являться два об'єкти з іменами, що збігаються, їм бу­дуть надані номери 1 і 2

Виділення об'єктів

Називатимемо каталоги і файли одним словом - об'єкти. Перед тим як вико­нати операцію над об'єктом (копіювання, переміщення тощо), його потрібно виділити. У NC існують такі правила виділення.

Виділення одного об'єкта здійснюється уже відомими вам способами. Ка­талог або файл виділяється клацанням миші або пересуванням за допо­могою клавіш керування курсором. Для пересування по змісту каталогу можна використовувати також клавіші PageUp, PageDown.

Якщо вам потрібно виділити декілька розташованих підряд об'єктів, виді­літь перший об'єкт із списку, а потім виділіть інші, натискуючи клавішу Ins. Таке виділення скасовується повторним натисканням клавіші Ins на об'єкті.

Для виділення потрібних файлів можна використовувати маску. Для цього натисніть клавішу + (плюс) у цифровому блоці клавіатури і заповніть маску , користуючись символами * і ? .

Наприклад, маска *. doc буде виділяти усі файли з розширеннями doc. А маска re? .txt приведе до виділення файлів з іменами із трьох літер і розширеннями txt, причому перші дві літери імені мають бути ге. Якщо ви хочете виділити всі файли на панелі, то найпростіше натиснути клавішу + у цифровому блоці (задати маску *. *) і потім натиснути Enter.

Операції копіювання і переміщення

Найчастіше в оболонці виконуються операції копіювання і переміщення файлів та каталогів. Для цього власне і призначений інтерфейс із двома панеля­ми: на одній панелі розташовується первинний об'єкт, на іншій - цільовий.

Копіювання об'єкта (файла або каталогу) - це створення нового об'єкта, зміст якого збігається зі змістом первинного об'єкта. Переміщення - це переписування об'єкта в новий каталог.

Обидві операції - копіювання і переміщення - виконуються за одним сце­нарієм. Під час здійснення цих операцій на екрані повинні бути присутні обидві панелі NC. Причому не має значення, яка з панелей (ліва або права) буде первинною, а яка - цільовою.

• На цільовій панелі (наприклад, правій) перейдіть на потрібний диск і відкрийте каталог, у якому буде розташована копія об'єкта або власне об'єкт (у разі переміщення).

• На первинній панелі (наприклад, лівій) відкрийте потрібний каталог і виділіть первинний об'єкт (або об'єкти), користуючись уже відомими вам прийомами.

• На первинній панелі натисніть клавішу F5 для копіювання або клавішу F6 при переміщенні. Замість натискання цих клавіш можна виконати клацання мишею по відповідній опції (5 або 6) у рядку статусу.

• У діалозі , що з'явився (мал. 18.3), введіть нове ім'я об'єкта (за умовчанням вам буде запропоноване попереднє ім'я).

• Якщо ви збираєтеся скопіювати або перемістити каталог разом зі змістом, установіть клацанням миші "хрестик" навпроти напису Включая підкаталоги (Include sub directories). Установіть також у разі потреби інші "хрестики", зміст яких зрозумілий із написів.

• Для зручності вибору цільового каталогу ви можете клацнути по кнопці
F10-Дерево (FlO-Tree). Тоді буде виведена ієрархічна структура диска або каталогу, який відображено на цільовій панелі. Позначте мишею потрібний
каталог і натисніть Enter.

• Якщо для виконання операції копіювання або переміщення ви хочете відібрати об'єкти, що задовольняють певним умовам (наприклад, усі файли з певним розширенням або з датою створення в заданому інтервалі), клацніть по кнопці Фильтр (Filters). У наступному діалозі задайте необхідні умови і клацніть кнопкою ОК.

Після зазначення імені нового об'єкта, цільового каталогу й інших параметрів натисніть Enter або клацніть по полю Выполнить (Copy або Rename/Move - в англійській версії NC). Результат копіювання або переміщення відразу побачите на сусідній (цільо­вій) панелі.

Видалення об'єктів

Каталоги і файли видаляють простими діями: потрібно виділити об'єкт, потім натиснути клавішу F8 (або клацнути мишею по опції 8 у рядку статусу). На екран буде виведений діалог Удаление файлов. У разі видалення каталогу в цьому діалозі буде присутня опція Включая подкаталоги (Include sub directories), позначена хрестиком. Це означає, що каталог буде видалений разом з усім його вмістом.

Клацніть мишею по полю Удаление (Delete) або натисніть Enter, після чого з'явиться попереджувальне повідомлення. Для видалення декількох об'єктів можете клацнути по полю Все (All). Якщо ж ви клацнете по полю Удаление (Delete), з'явиться таке саме попередження для наступного знищуваного об'єкта, і вам потрібно буде знову вирішувати, чи видалити тільки один об'єкт чи відразу всі, що залиши­лися..

Можна виконати видалення файла або каталогу шляхом набору імені, яке ліквідується. Для цього натисніть клавіші Shift+F8, після чого в діалозі, що з'явився, задайте ім'я об'єкта і натисніть Enter. Цим способом зручно користуватися для видалення групи файлів. Після натискання клавіш Shift+F8 у діалозі потрібно задати ім'я або маску для відбору файлів, що вида­ляються, і натиснути Enter.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Призначення оболонки | Запуск програм

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 521; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.