Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація фінансових ринків. Змістовний модуль 7. Фінансовий ринок

Змістовний модуль 7. Фінансовий ринок

Лекція 1. «Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації і розподілі фінансових ресурсів»

(2 години)

 

План

1. Економічні передумови функціонування фінансового ринку в Україні. Суб'єкти фінансового ринку.

2. Структура фінансового ринку.

3. Грошовий ринок.

4. Ринок кредитних ресурсів.

5. Фондовий ринок як найважливіший сегмент фінансового ринку.

 

Фінансовий ринок –це сфера специфічних економічних відносин, у процесі яких формується попит та пропозиція на фінансові ресурси та за допомогою фінансових посередників здійснюється акт їх купівлі-продажу.

Фінансовий ринок –це механізм перерозподілу капіталу між кредиторами та позичальниками за допомогою посередників на підставі попиту і пропозицій на капітал.

Головне завданняфінансового ринку полягає у трансформації незадіяних фінансових коштів у позичковий капітал, тобто в грошовий капітал, власник якого надає йому іншим особам на встановлений термін на умовах повернення з оплатою певного відсотку.

Функції фінансового ринку:

- активної мобілізації тимчасово вільних фінансових ресурсів з різноманітних джерел;

- ефективного розподілу акумульованого капіталу між багато чисельними кінцевими споживачами;

- визначення найефективніших напрямів використання капіталу в інвестиційній сфері щодо забезпечення високого рівня його доходності;

- формування ринкових цін на окремі фінансові інструменти і послуги, які найоб’єктивніше відображають співвідношення між попитом та пропозицією на фінансові ресурси;

- здійснення кваліфікованого посередництва між продавцем і покупцем фінансових інструментів;

- створення умов для мінімізації фінансових ризиків;

- прискорення обороту капіталу, що сприяє активізації економічних процесів у державі.

Осіб, які інвестують кошти в діяльності інших суб’єктів ринку, купуючи певні фінансові активи, називають інвесторамита власниками фінансових активів – акцій, облігацій, депозитів тощо. Тих, хто залучає вільні фінансові ресурси через випуск та продаж інвесторам фінансових активів, називають емітентами таких активів. Кожен фінансовий актив є активом інвестора – власника активу та зобов’язанням того, хто емітував даний актив.Фінансові ринки по відношенню до суб’єктів, які надають та отримують фінансові послуги, виконують ряд важливих функцій:

1) Забезпечують таку взаємодію покупців та продавців фінансових активів, у результаті якої встановлюються ціни на фінансові активи, що врівноважують попит і пропозицію на них.

2) Фінансові ринки запроваджують механізм викупу в інвесторів належних їм фінансових активів і тим самим підвищують ліквідність цих активів.

3) Фінансові ринки сприяють знаходженню для кожного з кредиторів (позичальників) контрагента угоди, а також суттєво зменшують витрати на проведення операцій та інформаційні витрати.

1. За видами фінансових активівфінансовий ринок поділяється на:

- кредитний ринок(ринок банківських позик, позикового капіталу), тобто ринок, на якому об’єктом купівлі-продажу є вільні кредитні ресурси, обіг яких здійснюється на умовах поверненості, строковості, платності і забезпеченості;

- ринок цінних паперів,на якому об’єктом купівлі-продажу виступають усі види цінних паперів (фондових інструментів), емітованих підприємствами, різними фінансовими інститутами, державою;

- валютний ринок,на якому об’єкти купівлі продажу виступають усі види цінних паперів (фондових інструментів), емітованих підприємствами, різними фінансовими інститутами, державою;

- страховий ринок,на якому об’єктом купівлі-продажу виступає страховий захист у формі різноманітних страхових продуктів;

- ринок золота(та інших дорогоцінних металів: срібла, платини), на якому об’єктом купівлі-продажу виступають дорогоцінні метали. В Україні ринок золота є найменш розвинутим видом фінансового ринку через відсутність його правового регламентування;

- ринок фінансових послугяк сукупність різноманітних форм мобілізації й переміщення фондів фінансових ресурсів із вільного обігу в сфери інвестиційного прикладання. Фінансові послуги за своєю структурою є дуже різноманітними, вони можуть мати ознаки кредитних операцій, операцій оренди та страхування, проте всім їм притаманні риси створення й використання фондів фінансових ресурсів для здійснення економічної діяльності.

2. За умовами передачі фінансових ресурсів у користуванняфінансовий ринок поділяють на ринок позикового і ринок акціонерного капіталу:

- на ринку позикового капіталуресурси передаються на умовах позики на визначений термін та під % за допомогою боргових цінних паперів або кредитних інструментів;

- на ринку акціонерного капіталукошти вкладаються на невизначений термін. При цьому інвестор отримує право на частину прибутку у вигляді дивіденду, право спів власності на активи підприємства і повністю поділяє підприємницькі ризики з іншими акціонерами підприємства.

3. За терміном обігу фінансових активів,що можуть бути в обігу на ринку, фінансовий ринок поділяють на грошовий ринок та ринок капіталів:

- грошовий ринок –це ринок короткострокових кредитних операцій (до 1 року). У свою чергу, грошовий ринок поділяється на: міжбанківські і валютний ринок.

Міжбанківський ринок –частина ринку позичкових капіталів, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються та розміщуються між собою переважно у формі міжбанківських депозитів на короткі строки.

Валютні ринкиобслуговують міжнародний платіжний оборот, який пов'язаний з оплатою грошових зобов’язань юридичних та фізичних осіб різних країн.

- ринок капіталівпризначений для довгострокового інвестування коштів в основний капітал. Ринок капіталів поділяється на: ринок цінних паперів та ринок середньо- та довгострокових банківських кредитів.

4. Залежно від того, чи нові фінансові активи пропонуються для продажу, чи емітовані раніше,фінансовий ринок поділяють на первинний і вторинний ринки:

- Первинний ринокє ринком перших та повторних емісій, на якому здійснюється початкове розміщення фінансових активів серед інвесторів та початкове вкладення капіталу в різні галузі економіки. Обов’язковими учасниками первинного ринку є емітенти цінних паперів і інвестори.

- На вторинному ринкумають обіг емітовані раніше фінансові активи. Операції на вторинному ринку не збільшують загальної кількості фінансових активів і загального обсягу інвестицій в економіку. Важливі риси вторинного ринку – ліквідність, можливість поглинати значні обсяги фінансових активів у короткий час при незначних витратах на проведення операцій. Як правило, вторинний ринок визначає ціни на первинному ринку.

5. Залежно від місця, де відбувається торгівля фінансовими активами,розрізняють біржовий та позабіржовий ринки:

- біржовий ринокпов’язують з поняттям біржі як особливого способу організованого ринку, що сприяє збільшенню мобільності капіталу та виявленню реальних ринкових цін активів. Біржовий ринок є переважно вторинним ринком, оскільки на ньому в більшості випадків відбувається торгівля емітованими раніше фінансовими активами.

- на позабіржовому ринкудіють так звані торгово-інформаційні системи. Учасники таких систем - фінансові посередники – мають змогу ознайомитись з попитом-пропозицією на фінансові активи та укласти угоди з тими посередниками, пропозиції яких їх зацікавлять.

6. За регіональною ознакоюфінансовий ринок поділяється на:

- місцевий фінансовий ринок, представлений операціями комерційних банків, страхових компаній, неорганізованих торговців цінними паперами з їх контрагентами – місцевими господарюючими суб’єктами і населенням;

- регіональний фінансовий ринок,який функціонує в межах області (республіки) і поряд з місцевими неорганізованими ринками включає систему регіональних фондових і валютних бірж;

- національний фінансовий ринок,який включає всю систему фінансових ринків держави, їх видів і організаційних форм;

- світовий фінансовий ринокяк складову частину світової фінансової системи, в якій інтегровані національні фінансові ринки держав з відкритою економікою.

7. За ознакою глобальності,можна здійснити поділ фінансових ринків на міжнародні та національні.

Національні, у свою чергу, можуть бути поділені на рики резидентів та нерезидентів:

- ринок резидентів є ринком фінансових активів, емітованих резидентами на національному ринку;

- ринок нерезидентів – це ринок, на якому нерезиденти емітують фінансові активи відповідно до законодавства певної країни.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Страховий ринок. Страховий ринок –це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх купівлі-продажу | Види цінних паперів

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 280; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.