Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття землеустрою

Лекція 7. ПОНЯТТЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Грошова оцінка земельних ділянок

 

Грошова оцінка земельної ділянки є відображенням капіталізованого рентного доходу, що створюється на земельній ділянці. Цей дохід забезпечується раціональним використанням земельної ділянки. А тому грошова оцінка проводиться на рентній основі.

В залежності від призначення та порядку проведення може бути нормативною та експертною.

Нормативна використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо.

Експертна використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок (купівля продаж, обмін, дарування, застава тощо).

Грошова оцінка земель проводиться за методиками, затвердженими КМУ. Методика передбачає проведення:

- грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення;

- грошової оцінки земель населених пунктів;

- грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (поза межами населених пунктів) – проводиться за категоріями земель.

Інформаційною базою для грошової оцінки земель є матеріали Державного земельного кадастру та іншої землевпорядної та містобудівної документації.

 

  1. Поняття землеустрою.
  2. Призначення землеустрою.
  3. Принципи землеустрою.
  4. Суб’єкти та об’єкти землеустрою.
  5. Система землеустрою.

 

 

Будь-який об’єкт (промисловості, транспорту, зв’язку) потребує земельної площі. Для сільського господарства – земля є основним засобом виробництва, а тому як об’єкт господарського використання земля потребує певної організації, тобто створення таких умов, які б забезпечили її найбільше раціональне і ефективне використання. Ці питання і вирішує землеустрій.

Землеустрій – сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.Поряд із терміном «землеустрій» застосовується термін «землевпорядкування», який має дещо вужчий зміст.

Землевпорядкування – це система державних заходів по реалізації земельного законодавства, спрямованого на організацію повного і раціонального використання землі, а також засобів виробництва нерозривно зв’язаних із землею з метою ефективного суспільного виробництва.

Всі заходи із землеустрою реалізуються шляхом розробки землевпорядних проектів.

Проектування – це серцевина землеустрою.

Землеустрій виник досить давно як практична діяльність. В процесі розвитку суспільства, вдосконалення продуктивності сил змінювались завдання і зміст землеустрою.

Перші землевпорядні дії відносять до появи людських поселень.

З виникненням приватної власності на землю з’явилась необхідність виконання певних землевпорядних дій:

1. Визначення меж ділянок в натурі і закріплення їх знаками.

2. Закріплення землі в правових документах.

3. Складання планів.

4. Визначення площі.

5. Визначення суміжних власників землі.

6. Визначення кількісного, якісного складу угідь та їх вартості.

Землевпорядне проектування в той час являло собою сукупність математичних та геодезичних прийомів для виконання вище перерахованих дій. Завдання економічного характеру при цьому не вирішувались або вирішувалось в незначній мірі.

В подальшому, з розвитком науково-технічного прогресу, перед землеустроєм постали нові задачі з чіткої організації виробництва в кожному господарстві, включаючи і просторову організацію території. Прикладом може бути розвиток землеустрою в колишньому СРСР.

В перші роки існування СРСР землеустрій займався просторовим формуванням колективних господарств, а пізніше на перше місце стали висувати економічні і соціальні завдання (розміщення господарських центрів, встановлення раціональної структури угідь), оскільки необхідно було шукати нові форми організації території для забезпечення раціонального використання землі на великих масивах колективних господарств, колективного використання техніки та трудових ресурсів.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Економічна оцінка земель | Призначення землеустрою

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 414; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.