Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА. Лепетухин Николай Владимирович

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

Лепетухин Николай Владимирович

Конспект лекций

для студентов всех специальностей

 

 

Редактор О. Ростов

 

 

Подписано в печать 21.12.2010. Формат 60´84 1/16

Печать ризографическая. Усл. печ. л. 7,25. Тираж 100 экз.

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ивановский государственный архитектурно-строительный университет»

153037, г. Иваново, ул. 8 Марта, 20

 

 

лекції з теми:

„ВІДКРИТІ МЕХАНІЧНІ

УШКОДЖЕННЯ - РАНИ”

 

 

Навчальний предмет: „Хірургія”

Спеціальність: 5.110101 „Лікувальна справа”

Курс : 3

Кількість навчальних годин: 4

м. Макіївка

Автор: Рудниченко Г.О.

 

Рецензент: Альохін В.А.

Обговорена і затверджена на методичному засіданні хірургічної циклової комісії

( протокол № від ).

Ця методична розробка виконана на основі навчальної програми для спеціальності 5.110101 “Лікувальна справа”, затвердженої начальником Управління Освіти й Науки МОЗ України Київ 2007р.

Всього лекцій: 2

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Лікування й догляд за ранами залишається однією з важливих проблем сучасної медицини. Хворі, що мають рани різного ґенеза, становлять значну частину пацієнтів хірургічних стаціонарів. В останні роки відбувається перегляд багатьох подань про способи лікування й догляду за ранами, а також що раніше використалися класифікацій засобів місцевого лікування ран різної етіології.
Дана учбово-методична розробка присвячена розгляду аспектів загальної хірургії, пов'язаних з патогенезом, класифікацією й методами лікування ран. Детально розбираються питання, що стосуються раневого процесу, хірургічного лікування, дренування й із сучасних позицій розглядаються актуальні питання місцевого лікування ран. Крім того, розбираються практичні питання призначення й здійснення перев'язок з використанням сучасних перев'язних засобів, у тому числі оклюзийних інтерактивних пов'язок, що застосовуються в сучасній медицині. 

2. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ

 

Студент повинен

ознайомитись із: ( β =1)

1. Уявленням про рану.

2. Видами ран, класифікацією.

3. Етапами перебігу раневого процесу.

 

засвоїти: ( β =2)

4. Основи надання першої допомоги.

5. Загальні принципи ПХО.

6. Антибактеріальна терапія, особливості лікування гнійних ран.

7. Види раневої інфекції.

3. ВИХОВНІ ЦІЛІ

1. Формувати у студентів почуття гордості до своєї майбутньої професії.

2. Виховувати у студентів почуття відповідальності до функціональних обов’язків, які вони повинні виконувати.

3. Сприяти розвитку почуття поваги до хворої людини, терпіння, співчуття.

4. Примушувати постійно замислюватися про дотримання етичних та деонтологічних норм в професійному спілкуванні з хворою людиною.

5. Вимагати підвищення інтелектуального та професійного рівня студентів під час вивчення предмету.

4. МІЖДИСЦІПЛИНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

 

  Дисципліни     Знати     Вміти
  Попередні 1. Фармакологія   2. Анатомія   3. Патологія     Внутрішньопредметна інтеграція   1. Тема «Десмургія та неоперативна хірургічна техніка»       Групи препаратів: · Гемостатики (місцеві та системні) · Інгібітори фібринолізу   Будову шкіри.   Патогенез шоку, механізм виникнення ноцицептивної реакції.   Алгоритми накладання різних видів пов’язок     Виписати рецепти з переліченими препаратами.   Накласти різноманітні пов’язки.    

 

5. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

ЛЕКЦІЇ.

 

№п/п Основні етапи лекції та їх зміст Цілі в рівн Тип лекції. Засоби активації студентів. Матеріали методичного забезпечення. Розподіл часу
  1.   2.     Підготовчий етап Організаційні заходи.   Визначення актуальності теми, навчальних цілей лекції та мотивації.       Дивись п.1 та 2.     3 хв.     10 хв.  
3. Основний етап Викладання лекційного матеріалу за планом: · Уявлення про рану. · Види ран, класифікація. · Етапи перебігу раневого процесу. · Основи надання першої допомоги. · Загальні принципи ПХО. · Антибактеріальна терапія, особливості лікування гнійних ран. · Види раневої інфекції.       β=1 β=1 β=1   β=2 β=2 β=2       β=2   Тематична лекція.   Питання з міжпредметної інтеграції (комплект питань).   Навчальні таблиці.   Відеофільм.   Ілюстративні фотознімки. (роздатковий матеріал).   Графологічні структурні схеми.       150 хв.
4.     5.     6.   7.     8. Заключний етап Резюме лекції, загальні висновки.   Відповіді на можливі запитання.   Рішення тестів.   Індивідуальне вирішування задач.   Завдання для самопідготовки студентів.         Заключне слово викладача. Висновки по особливо важливим питанням.   Тести у двох варіантах по 10 завдань. Комплект задач (5 варіантів).   Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою.       1- 2 хв.     3 - 5 хв.     10 хв.   !0 хв.

 

 

6. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ.

 

 

Розгорнутий конспект змісту теми :

 

Уявлення про рану

 

Раною називається будь-яке ушкодження, що супроводжується порушенням цілісності покривів тіла (шкіри, слизових). Основними клінічними ознаками ран є наявність дефекту шкіри або слизових, кровотеча й біль.

 

Класифікація

 

1. за походженням

· операційні - наносяться з лікувальною метою в особливих умовах, що зводять до мінімуму ризик раневих ускладнень

· випадкові- відносять всі інші: побутові, виробничі, бойові, кримінальні. Загальним є те, що всі вони наносяться всупереч волі пораненого, завжди контаміновані мікроорганізмами, і при цьому завжди існує ризик раневих ускладнень.

2. за видом фактора, що ушкоджує

· механічні

· термічні

· хімічні

· променеві

· комбіновані (при наявності декількох видів факторів, що ушкоджують) і

· трофічні виразки (виникають при порушенні артеріального або венозного кровопостачання, від локального тиску і є хронічними ранами)

 

 

3. за локалізацією

· рани голови

· шиї

· тулуба й кінцівок

· внутрішніх органів

· сполучневі- рани декількох внутрішніх органів.

4. за характером ушкодженнямеханічні рани підрозділяють на:

· різані - наносяться гострим предметом, можуть бути глибокими, але навколишні тканини ушкоджуються незначно, краї рівні. Характеризуються помірним болючим синдромом, зяянням і вираженою кровотечею. Можуть гоїтися первинним натягом навіть без накладення швів - при відстоюванні країв друг від друга менш чим на 1см.

 

· колоті- наносяться вузьким гострим предметом, мають малу площу й більшу глибину, зя-яння відсутнє, навколишні тканини не ушкоджуються, але можливе ушкодження підлеглих структур (нервів, судин, органів). Характерні внутрішні кровотечі. Зовнішня кровотеча й біль при цьому звичайно незначні. Колоті рани небезпечні через високий ризик розвитку анае-робної інфекції.

 

· забиті - наносяться тупим предметом. Характерна широка зона ушкодження навколишніх тканин із розвитком некрозів, виражений больовий синдром. Зовнішня кровотеча невелика, великі судини й нерви ушкоджуються рідко. Забиті рани гояться, як правило, вторинним натягом.

 

· розчавлені - утворюються при ударі тупим предметом з великою силою. Характерні всі ознаки забитих ран, але зона некрозу ще більше, відбувається роздавлювання підлеглих тка-нин, переломи кісток.

 

· рвані - утворюються при ковзному (скользящему) ударі тупим предметом. Характерні нерівні краї, відшарування й некроз шкіри - іноді на великій площі.

 

· рубані - наносяться важким гострим предметом і сполучають властивості різаних і забитих ран. Характерні глибокі й великі ушкодження навколишніх тканин, переломи кісток, розчавлення країв, виражений больовий синдром і зяяння, помірна кровотеча.

 

· укушені- виникають у результаті укусу тварини або людини. Можуть мати значну гли-бину при невеликій площі поразки й завжди висококонтаміновані вірулентною мікрофлорою, часто супроводжуються розвитком гнійної або гнильної інфекції, можливе влучення в рану токсинів тварин, вірусу сказу.

 

· вогнепальні - мають істотні відмінності від інших ран. Для вогнепальних ран характерна наявність трьох зон ушкодження:

1. зони руйнування (раневого каналу),

2. зони прямого травматичного некрозу (забитого місця навколишніх тканин від впливу енергії бічного удару)

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Электронные ресурсы | Зони молекулярного струсу

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 507; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.03 сек.