Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристика товарного асортименту та товарної номенклатури


Товарна одиниця, або асортиментна позиція, – це конкретний вид, модель, марка продукції, що виробляється фірмою.

Товарна лінія (асортиментна група) — група товарів, яка має схожі споживчі характеристики (подібність функціонування) або призначається для задоволення певної потреби.

Показником, що характеризує товарну лінію, є глибина асортиментної групи –це кількість товарних одиниць (позицій) у цій асортиментній групі.

Товарний асортимент — сукупність усіх асортиментних груп товарів, які пропонуються конкретною фірмою.

Кожна асортиментна група складається із окремих асортиментних позицій.

Обсяг і структура асортименту характеризується показниками:

Ø широта асортименту– кількість асортиментних груп;

Ø глибина асортименту – кількість різновидів товарів у кожній асортиментній групі (розмірів, моделей, кольорів, смаків).

Для оцінюванняструктури асортименту застосовується показник коефіцієнт раціональності структури асортименту. Цей показник є результатом кореляції (оцінки ступеню зв’язку) між рангом випуску та рангом рентабельності і розраховується за формулою 1:

, (1)

де n – число виробів в асортименті;

Рві – ранг випуску (питомої ваги у загальному обсязі випуску);

Ррі – ранг рентабельності.

Ранг визначається шляхом присвоєння обраним параметрам числового значення за принципом чим більше значення величини, тим менший ранг: найбільша за значенням величина отримує ранг 1, а найменша – найбільше числове значення, що дорівнює загальній кількості величин, що ранжуються.

Коефіцієнт раціональності структури асортименту може змінюватись від – 1,0 до + 1,0 (- 1,0 ÷ + 1,0) (з підвищення рангу одного із параметрів ранг іншого параметру зменшується і навпаки).

При раціональній структурі асортименту має місце сильний зв'язок між обсягами випуску продукції асортименту і рентабельністю, тобто Крса ≥ 0,6. Отже, структура асортименту оцінюється як раціональна якщо розрахункова величина коефіцієнта раціональності структури асортименту перевищує або дорівнює 0,6.

Товарна номенклатура, або товарний мікс, – це сукупність всіх асортиментних позицій (товарних одиниць) по всіх асортиментних групах (товарних лініях), що пропонуються фірмою до продажу.

Отже, товарний асортимент і товарна номенклатура пов’язані між собою. Можна сказати, що товарний асортимент – це згрупована за певною ознакою товарна номенклатура. І товарна номенклатура, і товарний асортимент відображають загальну сукупність виробів підприємства, але з різним ступенем деталізації. Загальна сукупність глибин кожної товарної лінії (асортиментної групи) формують товарну номенклатуру.Основні показники товарної номенклатури продукції окремого підприємства – це:

Ø широта номенклатури– кількість товарних ліній (асортиментних груп) або видів продукції, що пропонуються фірмою. Фактично широта товарної номенклатури і товарний асортимент пов’язані між собою. Але це не тотожні поняття. Широта товарної номенклатури відображає кількісний склад товарного асортименту, а товарний асортимент характеризує якісний склад продукції, що пропонується підприємством.

Наприклад, хлібозавод виробляє продукцію за такими групами: «хліб», «булочні вироби» та «здобні вироби». Кожні із окремо взятих груп «хліб», «булочні вироби», «здобні вироби» – це товарні лінії або асортиментні групи. Всі ці три групи виробів взяті разом, тобто у сукупності, складають товарний асортимент підприємства. А товарний асортимент виміряний за кількісним складом – це вже буде ширина номенклатури і = 3;

Ø глибина номенклатури– кількість варіантів товару кожного товарного асортименту (товарної лінії), тобто різні моделі, марки, кольори, смаки тощо. Глибина номенклатури і глибина асортименту – це абсолютно ідентичні поняття і величини. А от, глибина асортиментної групи та глибина асортименту чи глибина номенклатури – це однакові за змістом, але різні за масштабами показники.;

Ø насиченість номенклатури– загальна кількість товарів фірми, тобто сумарне значення величин показників глибини номенклатури (асортименту) по всіх асортиментних групах;

Ø гармонійність номенклатури – ступінь подібності товарів різних асортиментних груп за призначенням, технологією, каналами розподілу, споживчими властивостями тощо.

Наприклад, хлібозавод виробляє продукцію за такими групами: «хліб», «булочні вироби» та «здобні вироби». Отже, ширина товарної номенклатури = 3.

Асортиментна група «хліб» представлена дев’ятьма товарними одиницями (асортиментними позиціями): хліб «український», «білоруський», «арнаут», «селянський» тощо, група «булочні вироби» – п’ятнадцятьма товарними одиницями: «батон нарізний», «батон дорожній», «батон до сніданку», «рогалики студентські», булочка «Малятко» тощо, а товарна лінія «здобні вироби» п’ятьма позиціями: «витушка з маком», «слойка з повидлом», «сочник із сиром» тощо. Отже, глибина номенклатури (як і глибина асортименту) буде відповідно: 9, 15 та 5.

Насиченість номенклатури буде = 29 асортиментним позиціям (9+15+5).

Товарна номенклатура є гармонійною, оскільки всі його товарні одиниці подібні за споживчими властивостями, призначенням та технологією.

А ось інший приклад. Товарна номенклатура торгової фірми складається із трьох видів продукції: «кава», «макаронні вироби» та «взуття». Товарна номенклатура цієї фірми не є гармонійною, оскільки ці групи товарі різнорідні як за споживчими властивостями та призначенням, так і за технологією.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття товару (продукту) та маркетингової товарної політики | Дослідження властивостей товару

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 4298; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.