Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Суть, завдання і основні функції управління персоналом

Управління персоналом - це специфічна функція управлінської діяльності, головним об'єктом якої є люди, що входять в певні соціальні групи, трудові колективи. Як суб'єкт управління виступають керівники і спеціалісти, які виконують функції управління стосовно своїх підлеглих. Отже, управління персоналом — це цілеспрямована діяльність керівного складу організації на розробку концепції, стратегій кадрової політики і ме­тодів управління людськими ресурсами.

Основним змістом управління персоналом є планування, формування, перерозподіл і раціональне використання людських ресурсів. Тому управління персоналом слід розглядати як системний, планомірно орга­нізований вплив через систему взаємопов'язаних, організаційно економі­чних і соціальних заходів, спрямованих на створення умов нормального розвитку й використання потенціалу робочої сили на рівні підприємства.

Основна ціль управ­ління персоналом:

• формування висококваліфікованого, відповідального за доручену
справу персоналу з сучасним економічним мисленням та розвитком по­
чуття професійної гордості;

• забезпечення соціальної ефективності колективу.

Управління персоналом як цілісна система виконує такі функції:

• організаційну - планування потреб і джерел комплектування пер­соналу;

• соціально - економічну — забезпечення комплексу умов і факторів,
спрямованих на раціональне закріплення й використання персоналу;

• відтворювальну - забезпечення розвитку персоналу.

Основні напрями управління персоналом зводиться до:

• забезпечення підприємства в потрібній кількості й якості персона­лу на поточний період і на перспективу;

• створення рівних можливостей ефективності праці та раціональної
зайнятості працівників, стабільного і рівномірного завантаження протя­гом робочого періоду;

• задоволення розумних потреб персоналу;

• забезпечення відповідності трудового потенціалу працівника, його
психофізіологічних даних до вимог робочого місця;

• максимальної можливості виконання різних операцій на робочому
місці.Концепція управління персоналом - система теоретично методологіч­них поглядів на розуміння та визначення суті, змісту, цілей, завдань, кри­теріїв, принципів і методів управління персоналом і розробка механізмів їх реалізації в умовах конкретної організації. Загальна концепція конкре­тизується через кадрову політику та кадрову роботу.

Управління персоналом як система включає два блоки: організацій­ний і функціональний.

До організаційного блоку відносять:

формування персоналу — це прогнозування структури, визначення по­треб, залучення, підбір та розміщення персоналу й укладання договорів та контрактів;

стабілізація персоналу — це формування банку даних з питань рівня кваліфікації, персональних умінь, бажань, результатів оцінки праці з ме­тою визначення потенціалу кожного працівника для організації, навчан­ня, підвищення кваліфікації і закріплення чи звільнення працівників.

Функціональний блок пов'язаний із:

використанням персоналу, що включає професійно-кваліфікаційне і посадове переміщення працівників (управління кар'єрою), створення по­стійного складу персоналу та робочих місць, покращення морально-пси­хологічного клімату в колективі.

Основним завданням управління персоналом є удос­коналення:

— кадрової політики;

— використання і розвитку персоналу;

— вибору і реалізації стилю управління людьми;

— організації горизонтальної координації і кооперації;

— покращення організації робочих місць і умов праці;

— визнання особистих досягнень у праці;

— вибору системи оплати й стимулювання.

Вибір стратегії управління персоналом (визначен­ня шляхів розвитку) визначається реальними умо­вами роботи підприємства, з врахуванням яких можна вибирати такі стра­тегії:

— стратегію економії затрат на персонал.

—стратегію узгодження прогнозів потреб персоналу з планами розвитку
організації;

— стратегію забезпечення підприємства висококваліфікованим персо­налом;

— стратегію додаткових вкладень не тільки в підготовку і розвиток пер­соналу, а й у створення умов для раціонального його використання.

Управління персоналом ґрунтується на таких принципах:

—науковість, демократичний централізм, планомірність, єдність роз­поряджень;

—поєднання одноосібного і колективного підходів, централізації та
децентралізації, лінійного, функціонального і цільового управління;

—контроль за виконанням рішень.

Управління персоналом на сучасному етапі повинно акцентувати увагу на та­ких позиціях:

- людина — джерело доходу;

- вся діяльність організації спрямована на досягнення економічних
результатів і одержання прибутку;

- успішна робота організації можлива тільки при забезпеченні її високопрофесійним штатом працівників.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 1. Теоретико-методологічні аспекти управління персоналом | 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 307; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.