Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Система ризик контролінгу фінансової діяльності підприємства

Система ризик- планування фінансової діяльності підприємства

План управління ризиками є складовою частиною плану фінансового управління загалом, що являє собою розробку нормативних показників, яких необхідно досягти з метою забезпечення ефективної діяльності підприємства та нейтралізації різних видів фінансових ризиків.

На цьому етапі управління ризиками важливим і необхідним є:

1) методологія. Визначення підходів, інструментів і джерел даних, які можуть використовуватися для управління ризиками в даному проекті;

2) розподіл ролей і відповідальності. Список позицій для виконання кожного виду операцій, включених в план управління ризиками, призначення співробітників на ці позиції.

Основні системи планування підприємства за часовою ознакою поділяються на:

- оперативне фінансове планування, що здійснюється шляхом бюджетування на короткий термін – місяць, квартал. Бюджетування здійснюється за окремими видами діяльності, за видами витрат, за методами розробки (стабільний, гнучкий) тощо;

- поточне фінансове планування, що здійснюється на основі техніко-економічного обґрунтування на термін до одного року, рік. До основних видів поточного планування відносять план доходів та витрат операційної діяльності, грошових коштів, прогнозний (плановий) баланс;

- перспективне фінансове планування, що здійснюється шляхом прогнозування на термін до трьох років. Під час прогнозування використовують такі методи як кореляційно-регресійний, оптимізаційне моделювання, економіко-математичного моделювання, розрахунково-аналітичний, трендовий.


Контролінг(англ. Controlling) — це комплексна система управління підприємством, що включає в себе управлінський облік, облік і аналіз витрат з метою контролю всіх статей витрат, всіх підрозділів і всіх складових виробленої продукції або наданих послуг, а також їх наступне планування.

Контролінг забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку процесів прийняття рішень при управлінні організацією (підприємством, корпорацією, органом державної влади).Сучасний контролінг містить у собі управління ризиками (страховою діяльністю підприємств), велику систему інформаційного постачання підприємства, систему оповіщення шляхом управління системою фінансових індикаторів, управління системою реалізації стратегічного, тактичного й оперативного планування й систему менеджменту якості.

Досліджуючи питання управління ризиками, зокрема створення і функціонування інтегрованої системи їх контролю, необхідно відмітити відсутність єдиної методологічної бази, яка регламентує це питання. Бізнес вимагає гармонійного поєднання фінансового планування та контролінгу в процесі управління ризиками.

Оперативне порівняння планових і фактичних значень ключових показників з метою виявлення їх взаємозалежності, маює на меті з’ясування дієвих точок впливу на ключові важелі оптимізації діяльності, є ключовим принципом концепції контролінгу або “управління за відхиленнями”.
Сучасний словник іноземних слів та словосполучень визначає контролінг (англ. controlling) як “управлінський контроль, спостереження за перебігом виконання поставлених задач з одночасним корегуванням роботи”. Цей процес “здійснюється на підставі дотримання встановлених стандартів і нормативів, постійного регулювання і моніторингу”.

Будучи органічно вбудованим в систему ризик-менеджменту, контролінг ризиків, на відміну від контролю, повинен охоплювати такі сфери:
- стратегічне планування діяльності підприємства, реновація;
- оптимізація бізнесу – процесів прийняття рішення та впливу на ризики;
- комплексна оцінка поточного стану та ефективності управління (портфельний, секторний (кластерний) підходи);

- вдосконалення системи управлінського обліку та звітності.

Отже, фінансовий ризик-контролінг – процесс перевірки забезпечення виконання та виконання всіх рішень пов’язаних з управлінням фінансовими ризиками господарюючого субєкту, що являє собою регулюючу управлінську систему, яка балансує та кординує інформаційну базу, ризик-аналіз, ризик-планування та внутрішній ризик-контроль з метою забезпечення ефективної діяльності підприємства балансуючи між ризиком та прибутком.

Інтегруючи і координуючи процеси управління на підприємстві, в тому числі процеси ризик-менеджменту, ефективний контролінг визначає наступні його цілі:

- визначення прийнятного рівня ризику та орієнтація на досягнення головних цілей підприємства в рамках такого рівня;

- оптимізація і координація процесів ризик-менеджменту, в тому числі раціоналізація управлінських рішень щодо ризиків зокрема і підприємства загалом;

- максимально можлива адаптація управлінської інформації відповідно до потреб суб’єктів прийняття рішення;

- забезпечення балансу між фінансовим ризиком та прибутком підприємства.

Функціонал контролінгу, як ефективного механізму ризик – менеджменту підприємств полягає в:

- розробці організаційної політики, стратегії, процедур і регламентів методично забезпечених процесів виявлення і контролю ризиків;

- плануванні заходів з хеджування ризиків;

- періодичній оцінці ефективності прийнятої політики управління ризиками, тобто спостереження за реалізацією прийнятих рішень;

- періодичному визначенні та діагностиці (за відхиленнями фактичних результатів ризик-менеджменту від очікуваних) ступеня і напрямку зміни фінансового стану і стабільності підприємства, тобто в періодичному аналізі та контролі;
- аудиті та оперативній корекції управління ризиковими позиціями, тобто в своєчасній розробці оперативних рішень щодо ризиків відповідно до сформульованих цілей та запланованих показників з метою стабілізації фінансової діяльності об’єкту управління;

- відстеженні змін зовнішнього фінансового середовища та внутрішніх умов функціонування підприємства, своєчасному виявленні важелів впливу таких змін на структуру і величини ризиків фінансово – господарської діяльності підприємства та зумовлених ними потреб корегування оперативних цілей менеджменту;

- контролі за виконанням встановлених процедур управління ризиками відповідними центрами відповідальності.

Побудова ефективної системи ризик – контролінгу на підприємстві повинна базуватись на дотриманні наступних принципів:

-відповідність спрямованості фінансової стратегії підприємства;

- методична відповідність ризик - контролінга методам аналізу і планування параметрів ризикових позицій;

- динамічність і багатофункціональність;

- попередження кризового розвитку заздалегідь;

- кількісна орієнтація стандартів ризик – контролінгу;

- зрозумілість системи;

- адаптивний характер контролінгу;

- оптимізація витрат.

Комплексне дотримання зазначених принципів потребує наступних етапів процесу контролінгу:

- проектування системи контролінгу;

- планування процесу управління ризиками;

- розробка процесу управління ризиками;

- регулювання та моніторинг діяльності господарюючого субєкту.

Послідовність реалізації цих етапів в практиці підприємств вимагає: побудови системи показників, розробки узагальнюючих (агрегатних) показників, структурної оптимізації контрольної звітності, чіткої періодизації ризик-контролінгу, встановлення величини критичних відхилень контрольних показників, виявлення причин відхилень, створення алгоритмів та систематизація дій по нейтралізації відхилень за ризиковими позиціями.

Алгоритм та систематизація дій по нейтралізації відхилень за ризиковими позиціями поділяється на п’ять блоків:

- прийняття (бездіяльність);

- нейтралізація (усунення);

- пристосування (зміна системи);

- аналіз і контроль реалізації процедурного обмеження;

- регулювання ризиків.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що запровадження на підприємстві системи ризик – контролінгу є одним з основних факторів функціонування ефективного процесу управління його економічними ризиками.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Система ризик аналізу фінансової діяльності підприємства | Методи оцінки фінансових ризиків

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 968; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.028 сек.