Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методи оцінки фінансових ризиків

Методичний інструментарій оцінки рівня ризику

ЛЕКЦІЯ 3

Методичний інструментарій оцінки фінансового ризику

1. Методичний інструментарій оцінки рівня ризику.

2. Методичний інструментарій оцінки «вартості під ризиком».

3. Оцінка вартості грошей у часі в процесі управління фінансовими ризиками.

4. Оцінка фактору інфляції в процесі управління фінансовими ризиками.

5. Методичний інструментарій оцінки фактора ліквідності в процесі управління фінансовими ризиками.

 

 

 

На основі наявної інформації про навколишнє середовище, імовірність, ступінь і величину ризику розробляються різні варіанти ризикового вкладення капіталу і проводитися оцінка їхньої оптимальності шляхом зіставлення очікуваного прибутку і величини ризику.

Це дозволяє правильно обрати стратегію і прийоми управління ризиком, а також способи зниження ступеня ризику.

Рівень фінансового ризику – вірогідність його виникнення під впливом певних чинників та вірогідність можливих фінансових втарат при його настанні.

Рівень фінансового ризику характеризує стан безпеки та ступінь захисту підприємства.

У процесі управління фінансовим ризиком особливий інтерес становить механізм оцінки ризику, оскільки без знання можливих масштабів ризику неможливо приймати адекватні рішення про діяльність в його умовах.

Виділяють два підходи до оцінки ризику за видами – якісний та кількісний. Крім того оцінка ризику здійснюється за формуванням необхідного рівня дохідності фінансових операцій враховуючи премію за ризик.

Завданням якісної оцінки є визначити можливі види ризику, оцінити принциповий ступінь їх небезпеки та виділити фактори, що впливають на рівень ризику. Даний аналіз як правило проводиться на стадії розробки бізнес плану.

Кількісна оцінкаполягає у приписуванні ризику числового значення.

В залежно від факторів, що створюють ризик здійснюється їх кількісна оцінка. Дані фактори поділяються на: контрольовані та неконтрольовані (які в свою чергу поділяються на: невизначені та випадкові).Для невизначених факторів ймовірності судження про них відсутні. Якщо ризик створюється невизначеними факторами кількісна оцінка його надзвичайно складна. У цьому випадку застосовуються методи визначення оптимальної стратегії поведінки в умовах ризику, викликаного невизначеністю: класична теорія ігор, теорія статистичних рішень та ряд інших методів, що утворюють вцілому теорію дослідження операцій.

Якщо ж ризик сторюється випадковими факторами (тобто тими, щодо яких відомі необхідні для опису випадкових величин характеристики: закони розподілу чи хоча б їх перші моменти математичні очікування і дисперсії), то всі методи кількісної оцінки ризику поділяються на:

- об’єктивні – ті, що використовують характеристики випадкових процесів, отриманих на основі даних, що не залежать від думки конкретної особи;

- суб’єктивні методи ґрунтуються на експертних оцінках.

Серед кількісних методів виділяють оцінку в абсолютному та відносному вираженні. В абсолютному виразі ризик вимірюється іменованою величиною, наприклад частотою чи розміром можливих збитків у грошовому еквіваленті. У відносному виразі ризики вимірюються за допомогою порівняння абсолютних показників, формою їх вираження є коефіцієнт.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Система ризик контролінгу фінансової діяльності підприємства | Загальні методи оцінки ризику

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 241; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.