Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Галиахметова А.М.


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Экономический факультет

Базова

ВСТУП

К. е. н., доцент Г. М. Курило

Серпня 2013 року

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ НАПИСАННЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з дисципліни “Облікова політика підприємства”

для студентів заочної форми навчання

спеціальності - 6.030509 – “Облік і аудит”

Розробник:

 

Київ 2013 рік

 

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни “Облікова політика підприємства” для студентів заочної форми навчання спеціальності: - 6.030509 – “Облік і аудит 30 серпня 2012 року ___ с.

Розробник: кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку НАСОА Г. М. Курило.

Методичні вказівки для написання контрольних робіт з дисципліни “Облікова політика підприємства” затверджено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку.

Протокол № 1 від 27 серпня 2013 року

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку

_____ ____ д. пед. н., професор М. Т. Теловата

27 серпня 2013 року

 

 

Схвалено Вченою радою факультету «Облік та аудит»

Протокол № від 2013 року

Голова _________ О. І. Пилипенко

 


Зміст

1. Вступ

2.Тематика практичних занять з дисципліни “Облікова політика підприємства”

3.Варіанти контрольних робіт.

4.Список рекомендованої літератури для індивідуальної роботи

з дисципліни “Облікова політика підприємства”


 

У процесі виконання практичних занять студенти повинні вивчати лекційний матеріал, рекомендовані джерела, реферувати законодавчі і нормативні акти, виконувати індивідуальні завдання.

Дисципліна «Облікова політика підприємства» належить до дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів фахового спрямування «Облік і аудит».

Мета дисципліни – сформувати у студентів систему знань щодо організації та методики бухгалтерського обліку, нормативно – методичного його регулювання, формування оптимальної облікової політики із застосуванням регламенту бухгалтерського обліку та професійних суджень для забезпечення контролю, аналізу та управління підприємством.Завдання дисципліни – вивчити загальні принципи розроблення та оформлення, використання та удосконалення облікової політики підприємства з урахуванням галузевих, технологічних та організаційних особливостей діяльності підприємства.

Предметом дисципліни є активи, зобов’язання, капітал і господарські операції, що відбуваються в діяльності підприємства.

У результаті опанування дисципліни студенти мають знати:

теоретичні та нормативно – правові засади організації та методики бухгалтерського обліку, володіти методикою формування повної, достовірної та неупередженої інформації про діяльність підприємства на основі застосування оптимальної облікової політики;

мати навички:

з пошуку, оцінювання та практичного застосування обліково – економічної інформації в діяльності майбутнього фахівця на підприємстві;

повинні вміти:

на основі накопиченої, аналізованої та оціненої інформації розробити Наказ або Положення про облікову політику підприємства з урахуванням особливостей діяльності підприємства.

Програма дисципліни передбачає проведення лекцій та практичних аудиторних занять, виконання контрольних робіт (рефератів) і самостійну роботу студентів з вивчення програмних питань, консультаційну та індивідуальну роботу викладача зі студентами. Обов’язковими мають бути регулярність відвідування аудиторних занять, самостійність і своєчасність виконання контрольних робіт.

 

Практичні заняття передбачають поетапне складання студентами Наказу (Положення) про облікову політику підприємства (різних галузей економіки) згідно плану практичного заняття. Робота виконується студентами на базі матеріалів базового підприємства (за місцем роботи). В разі відсутності базового підприємства за основу береться віртуальне (умовне) підприємство.

Програма практичних(семінарських) занятть

№ пор. Тема практичного заняття Кількість годин за формою навчання Діяльність студентів
денна заочна   друга вища освіта
 
1. Необхідність та сутність облікової політики підприємства за нормативно-правовими актами - - - Участь в обговоренні питань теми, тести
2. Суб’єкти й нормативно-правові акти регулювання облікової політики   1,5 - - - Участь в обговоренні питань теми, тести, виконання вправ
3. Методологія облікової політики підприємства   2,5 0,5 - - Виконання вправ, тестових задач
4. Методика формування облікової політики підприємства 0,5 - - Виконання вправ, тести. Визначення аналітичних і облікових процедур.
5. Нормативно-правова база облікової політики підприємства щодо застосування Плану рахунків 0,5 - - Виконання вправ, задач, участь в обговорені питань теми
6. Облікова політика відносно необоротних активів - - - Виконання вправ, задач, тести
7. Облікова політика підприємства стосовно запасів   - - - Рішення задач-ситуацій, тести
Формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за обліковою політикою підприємства   2,5 0,5 - - Виконання вправ. Тести. Рішення задач-ситуацій
Структура бухгалтерії і документообіг за обліковою політикою   1,5 - - - Виконання вправ, тести
Облікова політика щодо узагальнення облікових даних для складання звітності   0,5 - - Виконання вправ, тести участь в обговорені питань теми
Методологія і методика податкового обліку за обліковою політикою підприємства   2,5 0,5 - - Виконання вправ, тести, участь в обговорені питань теми
Формалізація облікової політики підприємства   2,5 - - Виконання вправ і участь в обговорені питань теми
Всього   - -  
           

Тестові вправи

Необхідно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Підприємство переоглянуло строк корисного використання основних засобів в бік зменшення. За П(С)БО 6, це:

а. зміна облікової політики; б. зміна облікової ціни;

в. втрата корисності активу.

.2. До складу якісних характеристик фінансової звітності не відноситься:

а. дохідливість; б. обачність

в. доречність; г. зіставність

3. За яким принципом підприємство складає фінансову звітність:

а. періодичності; б. автономності;

в. послідовності; г. усі наведені вище.

4. Облікова політика підприємства оформлюється внутрішніми розпорядженнями керівника.

а. так б. ні

5. . План рахунків, якій використовується в процесі ведення обліку, це:

а. двохстороння таблиця; б. систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку; в. спосіб відображення господарських операцій в облікових регістрах; г. ваш варіант.

6. Наказ про облікову політику є одним із головних документів, якій використовується під час перевірки:

а. податковою адміністрацією; б. контрольно-ревізійної служби;

в. аудиторської фірми (аудитором); г. усіма.

7. Специфіка галузі, в якій працює підприємство, визначає побудову робочого Плану рахунків.

а. так б. ні

8. Господарські операції повинні відображатися в регістрах бухгалтерського обліку:

а. в хронологічному порядку б. в кінці звітного періоду;

в. на вимогу контролюючих органів; г. систематично, незалежно від часу їх здійснення.

9. Облікова політика підприємства представляє собою:

а. сукупність аналітичних методів; б. сукупність принципів, методів і способів, що використовуються для складання фінансової звітності;

в. сукупність принципів, методів і способів, що використовуються для ведення обліку і складання фінансової звітності;

10. Застосування рахунків класу 8 „Витрати за елементами” є обов’язковими для всіх підприємств.

а. так б. ні

11. Правильно розроблена облікова політика, яка враховує умови та можливості ведення господарської діяльності, повинна забезпечувати:

а. рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів;

б. систему матеріального забезпечення бухгалтерів.

в. раціональне ведення бухгалтерського обліку виходячи з умов господарської діяльності та величини підприємства.

12. Розкриття інформації про облікову політику та її зміни у фінансовій звітності є передмовою:

а. послідовності; б. автономності;

в. зіставленості фінансових звітів; г. періодичності складання фінансових звітів.

13. П(с)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» не поширюється на:

а) вибір і застосування облікової політики підприємства;

б) події після дати балансу;

в) виправлення помилок минулих періодів;

г) зміни в обліковій політиці та облікових оцінках.

15. Зміна облікової політики відбувається внаслідок:

а) зміни статутних умов і вимог органу, який затверджує нормативні документи в сфері бухгалтерського обліку;

б) появи подій та операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій та операцій;

в) рішення керівництва підприємства;

г) появи подій та операцій, які не відбувалися раніше, або відрізняються за змістом від попередніх подій та операцій.

16. Ретроспективний спосіб внесення змін в облікову політику передбачає:

а) віднесення коригування за рахунок змін на прибуток поточного періоду;

б) поширення нової облікової політики на наступні періоди з моменту внесення змін без коригувань залишків нерозподіленого прибутку;

в) коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок року з урахуванням змін;

г) поширення нової облікової політики на наступні періоди з моменту внесення змін і коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок року з урахуванням змін.

17. Потреба в перегляді облікової оцінки виникає, якщо:

а) відбувалася зміна обставин, на яких базувалася облікова оцінка;

б) з’явилися операції, які не відбувалися раніше;

в) з’явилася нова інформація щодо об’єктів бухгалтерського обліку;

г) правильні відповіді а і в.

 

18. Визначити, яка з наведених ситуацій передбачає виправлення помилок:

а) капіталізація витрат на позики замість списання на витрати періоду;

б) списання завищеної суми амортизації основних засобів;

в) коригування строку корисного використання програмного забезпечення;

г) зміна ставки забезпечення витрат на гарантійне обслуговування

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ (ЗАЛІК)

1. Необхідність розробки й прийняття облікової політики підприємства.

2.Сутність і коротка характеристика елементів облікової політики підприємства.

3.Обліково – аналітичні процедури, що застосовуються в облікової політики підприємства.

4.Нормативно-правова база регулювання облікової політики підприємства.

5. Урахування особливостей виробництва (діяльності) підприємства при формуванні облікової політики.

6.Вибір Плану рахунків, розробка робочого Плану рахунків та його зв’язок з прийнятої облікової політики підприємства.

7.Особливості робочого Плану рахунків підприємства та методика визначення обліковою політикою.

8.Визначення принципів організації управлінського обліку на підприємстві.

9.Механізм розподілу функціональних обов’язків щодо забезпечення ведення управлінського обліку згідно прийнятої облікової політики.

10.Сутність узагальнення даних бухгалтерського обліку згідно вимог чинного законодавства щодо складання й подання звітності підприємства.

11.Методика узагальнення даних за обліковою політикою підприємства.

12.Забезпечення умов ведення податкового обліку за обліковою політикою.

13.Визначення принципів та критеріїв організації податкового обліку за обліковою політикою підприємства.

14.Особливості становлення облікової політики на підприємствах України.

15.Документообіг як складова облікової політики підприємства.

16.Вибір форми бухгалтерського обліку за обліковою політикою підприємства.

17.Визначення порогу суттєвості в обліку й звітності за обліковою політикою.

18.Розкриття облікової політики у Примітках до річної фінансової звітності.

19.Розмежування доходів за періодами і видами діяльності за обліковою політикою.

20.Економічна доцільність при виборі методів нарахування амортизації (зносу) необоротних активів за обліковою політикою.

21.Визначення методів (видів) оцінки наявності, надходження і вибуття запасів за обліковою політикою.

22.Розподіл та напрями використання прибутку за обліковою політикою.

23.Забезпечення дотримання принципу нарахування і відповідності доходів і витрат.

24.Розробка посадових інструкцій працівників бухгалтерії за обліковою політикою.

25.Додатки до Наказу про облікову політику підприємства, їх загальна характеристика.

26.Нормативно-правові акти з урегулювання облікової політики.

27.Форми організації бухгалтерського обліку за обліковою політикою підприємства, їх особливості.

28.Відображення змін облікової політики у фінансової звітності підприємства.

29.Порядок переоцінки або зменшення корисності активів за обліковою політикою.

30.Особливості обліку запасів за обліковою політикою.

31.Документи, що є основою розробки облікової політики, їх короткий зміст.

32.Відображення податкових різниць в обліку й звітності за обліковою політикою.

33.Порядок проведення переоцінки необоротних активів і відображення її результатів у фінансової звітності за обліковою політикою.

34.Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції за обліковою політикою.

35.Взаємозв’язок принципів, методів і процедур за обліковою політикою.

36.Дотримання принципів обачності та історичної (фактичної) собівартості за обліковою політикою. Їх значущість для ведення обліку і складання звітності.

37.Методи оцінки фінансових інвестицій за обліковою політикою.

38.Визначення методу створення резерву сумнівних за обліковою політикою.

39.Оцінка довгострокових зобов’язань за обліковою політикою.

40.Сутність методів здійснення облікової політики підприємства.

41.Податковий і Бюджетний кодекси України як нормативні документи, що регулюють облікову політику підприємства.

42.Розкриття облікової політики за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

43.Особливості становлення облікової політики в Україні.

44.Критерій визначення облікової політики.

45.Облікова й балансова політика та їх тлумачення, інтерпретація.

46.Повноваження власника підприємства щодо встановлення облікової політики підприємства.

47.Повноваження суб’єктів регулювання облікової політики.

48.Реєстрація даних як складова облікової політики.

49.Рівні регулювання облікової політики підприємства.

 

 

ВИБІР ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

 

Кожний студент вибирає один варіант з наведеного переліку варіантів відповідно першій літері його прізвища, згідно з наведеної таблиці.

Варіанти завдань контрольної роботи

№ варіанта з теоретичними питаннями   № тестових завдань   Літери, з яких починається прізвище студента
1, 2, 18 А, Б, В
3, 5, 9 Г, Д, Е
4, 7, 15 Є, Ж, З
5, 10, 18 І, Ї, Й
6, 12, 17 К, Л, М
13, 1, 4 Н, О, П
9, 11,17 Р, С, Т
3, 8, 11 У, Ф, Х
1, 5. 18 Ц, Ч, Ш
2, 6, 16 Щ, Ю, Я

 

Практичними матеріалами для написання контрольної роботи є дані підприємства, на якому студент проходить практику (працює), в разі відсутності такої можливості студент розробляє наказ (положення) про облікову політику на базі віртуального підприємства.

Варіанти з теоретичними питаннями

Варіант № 1

1. Нормативно-правова база регулювання облікової політики підприємства.

2. Визначення принципів організації управлінського обліку на підприємстві.

3.Зміна облікової політики, її наслідки.

Варіант № 2

 

1. Необхідність розробки облікової політики підприємства.

2. Рівні і суб’єкти регулювання облікової політики.

3. Балансова і облікова політика в контексті її методології.

Варіант № 3

 

1. Вибір форми бухгалтерського обліку за обліковою політикою підприємства.

2. Визначення методів оцінки наявності, надходження і вибуття запасів за обліковою політикою.

3. Принципи визначення облікової політики.

Варіант № 4

1. Технологія бухгалтерського обліку як елемент облікової політики.

2. Особливості становлення облікової політики на підприємствах України.

3.Визначення порогу суттєвості в обліку й звітності за обліковою

Варіант № 5

1. Економічна доцільність при виборі методів нарахування амортизації (зносу) необоротних активів за обліковою політикою підприємства.

2. Розробка посадових інструкцій працівників бухгалтерії за обліковою політикою підприємства.

3. Інвентаризація оборотних активів як об’єкт облікової політики.

Варіант № 6

1. Методики розробки робочого Плану рахунків.

2. Особливості застосування процедур на підприємствах різних форм власності.

3. Документообіг як складова облікової політики підприємства.

Варіант № 7

1. Визначення функцій та повноважень суб’єктів при формуванні облікової політики.

2. Характеристика методів бухгалтерського обліку, що використовуються в обліковій політиці підприємства.

3. Вибір облікових та контрольних процедур згідно облікових процедур.

Варіант № 8

1. Сутність узагальнення облікових даних за обліковою політикою підприємства.

2. Визначення принципів організації бухгалтерського обліку для вибору облікової політики.

3. Особливості робочого Плану рахунків підприємства та методика визначення облікової політики.

Варіант № 9

1. Характеристика нормативних документів, що є базою облікової політики.

2. Облікова політика щодо необоротних активів підприємства.

3. Вибір Плану рахунків та його зв'язок з прийняття облікової політики.

Варіант № 10

1. Формалізація облікової політики.

2. Сутність та основні складові облікової політики підприємства.

3. Необхідність урахування особливостей діяльності підприємства при розробки його облікової політики.

 

НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Після вибору варіанта необхідно підібрати літературні джерела, приблизно 7-10, опрацювати їх і скласти план роботи.

Загальний обсяг теоретичної частини роботи не повинен перевищувати 10 сторінок машинописного тексту, надрукованого через 1,5 інтервали, шрифтом -14..

Для написання роботи поряд з опрацюванням джерел потрібно ознайомитися з практикою розробки й прийняття облікової політики на підприємстві, за матеріалами якого готується робота.

Робота повинна бути виконана самостійно, без копіювання тексту підручника або посібника, інструкцій та інших нормативних документів. В тексті слід давати посилання на джерела, які подані у списку літератури.

Робота надсилається до академії, рецензується та оцінюється за результатами захисту.

Друга частина контрольної роботи із “Облікової політики підприємств” виконується шляхом складання Наказу (Положення) про облікову політику підприємства з необхідними додатками.

 


Література

1.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-Х1У.

2.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

3.Лист Міністерства фінансів України «Облікова політика підприємства» від 21 грудня 2005 року № 31-34000-10-5/27793.

4. Лист Міністерства фінансів України «Про суттєвість у бухгалтерському обліку » від 29 липня 2003 року № 04230-04108-10-5/27793.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

6.Актуально про облікову політику. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – 144 с.

7. Бакаєв А.С. Регулирование бухгалтерского учета: роль государства и профессионального содружества // Бухгалтерский учет. – 2005. – № 1. – С. 5-10

8. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків,стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». 3-е вид., перер.і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – 512 с.

9.Житний П.Є. Облікова політика в умовах розвитку фінансово-промислових систем: методологія і організація: Монографія - Луганськ. 2007.С.352.

9а. Методичні вказівки щодо облікової політики підприємства, затверджені Мінфіном України, липень 2013 рік.

Допоміжна

10. Житний П.Є. Організаційно – методичні засади формування облікової політики підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. 2006, №3 – С.3 -10

11.Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи, коментарі. - К., Номуро. 2012. С. 731

12. Пархоменко В. Розвиток бухгалтерського обліку: від реформування до адаптації та застосування // Бухгалтерський облік і аудит, 2005. – № 9. – С. 3-20

13. Пархоменко В. Принципи і підходи регулювання бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит, 2007. – № 11 – С. 8-19

14Пархоменко В., Петрук М. Проблеми регламентації бухгалтерського обліку в період ринкового реформування економіки України // Вісник ЖІТІ. – 2001. – №15. – С. 24-39

15. Петрук О.М. Історія та іноземний досвід регулювання бухгалтерського обліку // Вісник ЖДТУ. – 2005. – №3 (33). – С. 156-167

16.Петрук О.М. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 152 с.

17. Пушкар М.С. Облікова політика і звітність. Навчальний посібник – Тернопіль: Карт – бланш, 2004. – 141 с.

18. Пушкар М.С., Щирба М.Т. Теорія і практика формування облікової політики. Монографія. Тернопіль: Карт – бланш, 2010. – 260 с.

 

 


 

 

Кафедра «Финансы и кредит»

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Составление окислительно-восстановительных реакций ионно-электронным способом | Печатается по решению Секции экономических дисциплин

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 585; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.134 сек.