Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Еластичність попиту й пропозиції


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Термін “еластичність” походить від грецького слова elastikos, що перекладається як “пружний”, “гнучкий”, “розтяжний”. В економіці поняття еластичності розглядаються стосовно попиту на товари та їхньої пропозиції.

Дуже важливою економічною категорією є еластичність попиту. При цьому розрізняють еластичність попиту за ціною і еластичність попиту за доходом. У свою чергу, еластичність попиту за ціною може бути прямою та перехресною.

Пряма еластичність попиту за ціною визначається залежно від того, як змінюється попит на конкретний товар при зміні його ціни. Треба взяти величину зміни попиту й зіставити її з величиною зміни ціни (ці величини подають у відсотках або у вигляді цілого числа з дробом). Таким чином розраховується коефіцієнт прямої еластичності попиту

D D

Edp = ¾¾¾¾ ,

D P

де D D - величина зміни попиту; D P - величина зміни ціни.

Величини зміни попиту й ціни визначаються за такими формулами:

Q2 - Q1 Q2 - Q1

DD = ¾¾¾¾¾ , або DD = ¾¾¾¾¾ ;

Q1 Q2

 

 

P2 - P1 P2 - P1

DP = ¾¾¾¾¾ , або DP = ¾¾¾¾¾ ,

P1 P2

 

де Q1, Q2 - обсяги попиту до й після зміни ціни; Р1, Р2 - попередній і новий рівні ціни.

Отже, формули мають такий вигляд:

 

(Q2 - Q1) ´ P1 (Q2 - Q1) ´ P2

Edp = ¾¾¾¾¾¾¾¾ , або Edp = ¾¾¾¾¾¾¾¾ .

Q1 ´ (P2 - P1) Q2 ´ (P2 - P1)

За цими формулами можна визначити так звану точкову еластичність попиту. Зрозуміло, що при використанні тієї чи іншої формули будуть отримані різні результати. Тому поряд із точковою еластичністю розраховується й дугова еластичність попиту, коли елементами формули є середні значення ціни й попиту:

 

(Q2 - Q1) ´ Pср

Edp = ¾¾¾¾¾¾¾¾ ,Qср ´ (P2 - P1)

 

 

Q1 + Q2 P1 + P2

де Qср = ¾¾¾¾¾ , Pср = ¾¾¾¾¾ .

2 2

Слід мати на увазі, що коефіцієнт еластичності попиту – це величина зазвичай від’ємна (він може бути додатним тільки у випадку, коли попит змінюється у тому ж самому напрямку, що й ціна, – а це спостерігається досить рідко).

Коефіцієнт еластичності попиту може бути різним – більшим за одиницю, меншим за одиницю, дорівнювати одиниці, дорівнювати нулю або прямувати до нескінченності (щоправда, остання ситуація скоріш гіпотетична, ніж реальна).

Якщо ÷ Edp ½ > 1, попит буде високоеластичним. Як правило, це стосується товарів, які не є предметом першої необхідності.

Якщо ÷ Edp½<1, попит буде низькоеластичним. У більшості випадків попит на товари першої необхідності є низькоеластичним.

При ÷ Edp½=1 попит на товар характеризується як попит одиничної еластичності.

Попит буде абсолютно нееластичним у тому випадку, коли при зміні ціни взагалі не спостерігається зміна попиту. Таке можливо, коли товар не має замінників і покупець не може змінити обсяг споживання, наприклад, якщо мова йде про такий товар, як кухонна сіль.

Тут Edp = 0, а крива попиту має такий вигляд, як показано на

рис. 5.3.

Ціна

D

 

 

 
 


Кількість товару

 

Рис. 5.3. Абсолютно нееластичний попит

І, нарешті, якщо попит змінюється без зміни ціни, кажуть, що він є абсолютно еластичним: Edp ® ¥ (рис. 5.4).

Ціна

 

D

 

Кількість товару

 

Рис. 5.4. Абсолютно еластичний попит

Як приклад абсолютно еластичного попиту можна навести попит на продукцію окремої фірми в умовах досконалої конкуренції.

Існує декілька закономірностей, усвідомлення яких допомагає передбачити, якою буде еластичність попиту на той чи інший товар. Ці закономірності розглядаються в економічній літературі як основні правила еластичності попиту.

Правило 1. Чим більше замінників має товар, тим попит є більш еластичним при підвищенні ціни й менш еластичним при її зниженні, і навпаки.

Правило 2. Чим більш диференційованим є товар, тим нижча еластичність попиту на нього, і навпаки.

Правило 3. Чим більш насущною є потреба, яку задовольняє товар, тим нижча еластичність попиту на нього, і навпаки.

Правило 4. Чим більша питома вага витрат на певний товар у загальних витратах споживача, тим вища еластичність при підвищенні ціни, і навпаки.

Правило 5. Чим більш помітні обмеження з доступу до товару (дефіцит), тим нижча еластичність попиту на цей товар при підвищенні ціни, і навпаки.

Правило 6. Чим вища ступінь задоволення потреби в певному товарі, тим вища еластичність попиту при підвищенні ціни й нижча при зниженні ціни цього товару, і навпаки.

Перехресна еластичність попиту за ціною характеризується зміною попиту на один товар (припустимо, товар Х) при зміні ціни іншого (припустимо, товару Y). Коефіцієнт перехресної еластичності попиту визначають за формулою

(Q2 - Q1)x ´ Pср y

Edp (х,у) = ¾¾¾¾¾¾¾¾ ,

Qср x ´ (P2 - P1)y

 

де Q1, Q2, Qср)x – кількість товару Х до зміни ціни, після зміни ціни і її середнє значення; (Р1, Р2, Рср)у – ціна товару Y до зміни, після зміни ціни і її середнє значення.

Коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною може мати різні значення:

1. Edp (х,у) > 0. Як правило, таке спостерігається, коли товари Х і Y є взаємозамінними. Але якщо зміна ціни товару Y відбулася внаслідок зміни попиту на нього (припустимо, що цей товар став модним, попит на нього збільшився й при цьому зросла ціна), то може статися так, що Edp (х,у) буде меншим за нуль, хоча товари Х і Y є субститутами.

2. Edp (х,у) < 0. У більшості випадків можна стверджувати, що товари Х і Y є взаємодоповнювальними (комплементарними). Але, як і у попередній ситуації, треба знати, з якої причини відбулася зміна ціни товару Y.

3. Edp (х,у) = 0. У цьому випадку товари Х і Y є незалежними один від одного.

Еластичність попиту за доходом характеризується залежністю зміни величини попиту споживача на певний товар від зміни його доходу. Формула для розрахунку відповідного показника має такий вигляд:

 

(Q2 - Q1) ´ I ср

Edi = ¾¾¾¾¾¾¾¾ ,

Qср ´ (I2 - I1)

де Q1, Q2,Qср – кількість товару, що купується, до зміни доходу, після зміни доходу й середнє значення; І1, І2, Іср – попередній рівень доходу, новий рівень доходу й середнє значення.

Якщо зі зростанням доходу споживача попит на товар збільшується (Edі > 1), такі товари називають товарами вищої категорії, або нормальними товарами. При цьому розрізняють три групи нормальних товарів:

а) товари першої необхідності (0 < Edі < 1);

б) товари другої необхідності (Edі = 1);

в) предмети розкоші (Edі > 1).

Товари, попит на які зі зростанням доходу зменшується, і навпаки, називають товарами нижчої категорії. У цьому випадку

Edі < 0.

Практичне значення визначення еластичності попиту на той або інший товар за доходом дуже велике, бо воно дозволяє оцінити перспективи певної галузі виробництва. Припустимо, якщо в країні спостерігається економічний підйом і доходи населення зростають, то умови функціонування підприємств, які виробляють товари нижчої категорії, будуть погіршуватися.

Еластичність пропозиції за ціною визначається за тією ж методикою, що й еластичність попиту. Треба порівняти, зіставити дві величини: зміну обсягу пропозиції й зміну рівня ціни. Коефіцієнт прямої еластичності пропозиції розраховується за такими формулами:

 

(Q2 - Q1) ´ P1 (Q2 - Q1) ´ P2

ES = ¾¾¾¾¾¾¾¾ , або ES = ¾¾¾¾¾¾¾¾

Q1 ´ (P2 - P1) Q2 ´ (P2 - P1)

 

– точкова еластичність;

 

(Q2 - Q1) ´ Pср

ES = ¾¾¾¾¾¾¾¾

Qср ´ (P2 - P1)

 

– дугова еластичність.

Позначення відповідають аналогічним позначенням у формулах для визначення еластичності попиту, які було розглянуто вище.

Рівні еластичності пропозиції можуть бути різними:

- ES > 1 - високоеластична пропозиція;

- ES < 1 - низькоеластична пропозиція;

- ES = 1 - пропозиція одиничної еластичності;

- ES = 0 - абсолютно нееластична пропозиція;

- ES ® ¥ - абсолютно еластична пропозиція.

Коефіцієнт перехресної еластичності пропозиції розраховується у тому випадку, коли при зміні ціни одного товару спостерігається зміна величини пропозиції іншого. Припустимо, що змінюється кількість товару Х при зміні товару Y. У такому випадку формула набуває вигляду

 

(Q2 - Q1)x ´ PY, ср

E S = ¾¾¾¾¾¾¾¾ .

Qx, ср ´ (P2 - P1)Y

 

Якщо ES > 0, то товари Х і Y, як правило, є взаємозамінними, а якщо ES < 0 – взаємодоповнювальними.

Від чого залежить ступінь еластичності пропозиції? Найголовнішою з обставин, які треба мати на увазі, відповідаючи на це запитання, є те, наскільки легко виробнику змінити обсяг випуску при зміні ціни товару, а це, у свою чергу, залежить від того, наскільки легко йому отримати необхідні ресурси. Отже, перший фактор еластичності пропозиції – забезпеченість ресурсами.

Окрім того, ступінь еластичності пропозиції, як правило, залежить від того, якою є тривалість періоду, що розглядається. Чим менша тривалість цього періоду за інших однакових умов, тим нижча еластичність, і навпаки.

На еластичність пропозиції також впливають масштаби виробництва, розміри підприємства. Чим більше підприємство, тим нижча еластичність його пропозиції, і навпаки.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Попит. Закон попиту. Нецінові детермінанти попиту | Ринкова рівновага

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 384; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.045 сек.