Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

В період становлення незалежної України


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 10. Відродження національної системи виховання, школи, педагогіки

1. Початок відродження національної школи й освіти, системи виховання та педагогіки.

2. Відродження різних типів шкіл.

3. Концепції національної школи, педагогіки народознавства, педагогіки народного календаря, української національної системи виховання, козацької педагогіки.

4. І і ІІ Всеукраїнські з¢їзди працівників освіти.

5. Зміцнення творчих зв¢язків зі школами української діаспори.

 

Демократизація суспільного життя. Розпад СРСР як унітарної держави, виникнення багатопартійності.

Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України.

Початок відродження національної школи й освіти, системи виховання та педагогіки. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту” та інші документи – методологічна основа побудови освіти. Реформування навчально-методичного забезпечення.

Регіональні та загальнодержавна концепції національної школи. Повернення до джерел народної педагогіки.

Розгортання творчих пошуків педагогів. Розробка нових педагогічних теорій, методик. Активізація застосування в сім¢ї та школі ідей і засобів народної педагогіки, українознавства, людинознавства.

Відродження різних типів шкіл – гімназій, ліцеїв, коледжів, козацьких шкіл, колегіумів, університету “Києво-Могилянська академія”.

Перспективи та напрями розвитку освіти, вимоги до її змісту, рівня й обсягу. Утвердження культурно-історичних, національних основ навчання і виховання. Нові форми і методи роботи.

Нетрадиційні національні навчальні заклади: малі академії народних мистецтв, університети народознавства, фольклорно-етнографічні об¢єднання, музеї й світлиці народознавства, майстерні народних мистецтв і ремесел, лабораторії та кабінети народної педагогіки та ін. Пошуки нетрадиційних форм навчально-виховної діяльності в них. Відродження у школах національної системи виховання. Народно-педагогічні принципи і методи виховної і навчально-пізнавальної діяльності учнів різних вікових категорій.Роль учительства у відродженні національної культури, народних традицій, моралі, національної школи незалежної і суверенної України.

Концепції національної школи, педагогіки народознавства, педагогіки народного календаря, української національної системи виховання, козацької педагогіки.

І і ІІ Всеукраїнські з¢їзди працівників освіти. Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події.

Зміцнення творчих зв¢язків зі школами української діаспори.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

 

1. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогика, 1988. – 640 с.

2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

3. Галузинський Б.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1995. – 237 с.

4. Гомоннай В.В. Антологія педагогічної думки Закарпаття / ХІХ-ХХ ст./. – Ужгород: Закарпаття, 1992. – 298 с.

5. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

6. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 432 с.

7. Дроб’язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність: Посібник. – К.: Академія, 1997. – 184 с.

8. Егоров С.Ф. Учебно-методические материалы по истории педагогики: (для специальностей «Дошкольная педагогика и психология», «Педагогика и методика дошкольного образования»): Учеб. пособие для студ. фак. дошк. образования высш. пед. учеб. заведений / С.Ф. Егоров, Л.М. Волобуева, С.В. Лыков; Под ред. С.Ф. Егорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 88 с.

9. З історії національного шкільництва: Навчально-методичний посібник / В.Ф.Живодьор, А.А.Сбруєва, М.Ю.Рисіна. – К.: ІЗМН, 1998. – 144 с.

10. Історія педагогіки. Методичні вказівки для студентів заочного відділення / Укл.: Бєлкіна Н.І., Коваленко Є.І., Яковець Н.І.; За заг. ред. Є.І. Коваленко. – Ніжин: НДПУ, 2002. – 68 с.

11. Історія педагогіки. Тести до вивчення курсу: Навчальний посібник / Уклад. Бєлкіна Н.І., Коваленко Є.І., Яковець Н.І. – Ніжин: НДПУ, 2001. – 246 с.

12. Історія педагогіки: Навчальний посібник / За ред. М.В. Левківського, О.А. Дубасенюк. – Житомир: ЖДПУ, 1999. – 335 с.

13. Константинов Н.А., Мединский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики: Учебник для студентов пед. ин-тов. – изд. 4-е, доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1974. – 448 с.

14. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Губко О.Т. Українська козацька педагогіка і духовність / За заг. редакцією Ю.Д. Руденка. – Умань: Монастирська районна друкарня Черкаського комітету у справах преси та інформації, 1995. – 116 с.

15. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 360 с.

 

 

Тема 1917-1919 роки

  1. Всеукраїнський з¢їзд з народної освіти.
  2. Просвітницька та педагогічна діяльність М.Грушевського, О.Дорошкевича, О.Астряба, Т.Лубенця, І.Огієнка, І.Стешенка, Я.Чепіги, М.Черкасенка, С.Русової та ін.

 

 

Тема 1920-1980 роки

1. Діяльність і провідні педагогічні ідеї визначних учених і просвітніх діячів України 30-х років ХХ ст. С.Х.Чавдарова, В.І.Масальського, С.М.Канюки, Г.Ф. і Ф.Ф.Бугайко та ін.

2. Роль педагогів-новаторів (В.Шаталов, М.Гузик, О.Захаренко та ін.), педагогіки співробітництва в демократизації та гуманізації шкільного життя.

3. Провідні вчені України та їх погляди на підготовку вчителів (О.Р.Мазуркевич, В.О.Онищук, І.Ф.Тесленко, М.Д.Ярмаченко, І.А.Зязюн, О.Я.Савченко, Н.Г.Ничкало та ін.).

4. Педагогічна діяльність та педагогічні погляди А.С.Макаренка.

5. Освітня діяльність та педагогічні погляди В.О.Сухомлинського.

6. Діяльність і провідні педагогічні ідеї визначних учених і просвітніх діячів України 30-х років.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 9. Стан розвитку освіти та педагогіки України в 20-80-ті роки ХХ століття | МИКРОПРОЦЕССОРЫ

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 761; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.