Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Система та шкала оцінювання знань студента

Лекція. Суспільство і особистість

1. Соціологічні підходи до дослідження та визначення особистості.

2. Соціологічна структура особистості.

3. Соціалізація як соціальний процес.

4. Соціальний контроль та девіантна поведінка.

 

Рекомендована навчальна література:

1. Артемьев А.И. Социология личности. – М.: ООО «Арба Т-XXI», 2001.

2. Воронов І.О. Людина і проблеми суспільного розвитку: теоретичний аспект проблеми // Грані,2002, №5.

3. Грабовський С.І. XXст. Та українська людина. Виклики і відповіді. – К.: Стилос,2000.

4. Злобина О. Особистість як суб`єкт соціальних змін. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2004.

5. Кочубей Т.Д. Взаємодія систем «людина» і «соціум» у регулюванні соціальних процесів в Україні // Вісник Київського національного університету. Філософія. Політологія. – К.:,2004.

6. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1999.

7. Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології. Навч. метод. посібник – К.: ІЗИН, 1999.

8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред.. В.Г. Городяненка. – К.: «Академія», 2003.

9. Соціологія: Навчальний посібник /за ред.. А.М.Чернія. – 2-ге вид., доповнене. – К.: Міленіум, 2006.

 

Питання для самостійного опрацювання:

· Визначіть зміст понять «людина», «індивід», «особистість».

Чим вони різняться?

· Охарактеризуйте головні теорії і концепції особистості та покажіть відмінність між ними.

· Розкрийте природу процесу соціалізації і його основні етапи.

· Дайте визначення понять «соціальний статус», «соціальна роль» та розкрийте їх соціологічний зміст.

· Назвіть фактори, механізми та агентів соціалізації.

· Розкрийте соціологічний зміст понять «де соціалізація», та «ре соціалізація».

Даний змістовий модуль може бути оцінений шкалою від 0 до 1 балів 0 бали за відвідування лекції, 1 бал за самостійну роботу (наявність конспекту підготовка до семінару) 

Соціальна структура і соціальна стратифікація суспільства
Цілі навчання
Студент повинен знати Студент повинен вміти
Основні елементи соціальної структури суспільства Розрізняти та диференціювати основні елементи соціальної структури суспільства
Головні сполучні елементи соціальної структури суспільства З’ясувати видові особливості соціального статусу, розкрити їх сполучну роль у соціальній структурі суспільства
Основні концепції соціальної структури суспільства.   Аналізувати та диференціювати основні концепції соціальної структури суспільства.
Основні типи соціальної стратифікації та види соціальної мобільності сучасного суспільства Розрізнити такі поняття як «клас» і як «страта», характеризувати історичні типи стратифікації. Визначити фактори що впливають на сучасні процеси українського суспільства.

Методичні поради по вивченню модуля

Основними елементами соціальної структури є соціальні статуси, соціальні групи, соціальні класи, соціальні верстви, соціальні інститути, соціальні організації. Необхідно з’ясувати механізм взаємодії між соціокультурними елементами суспільства, яким чином ускладнення соціальної структури позначається на суспільному розвитку.

В аналізі соціальної структури суспільства центральне місце відводиться поняттю «соціальна стратифікація». З’ясування видів соціальної стратифікації, історичних типів стратифікованого суспільства допоможе з’ясувати причини соціальної нерівності в тому числі і в сучасному українському суспільстві, заглянути у перспективи розвитку соціальної стратифікації.

Основні методологічні підходи до вирішення питань про сутність та перспективи розвитку соціальної стратифікації викладені у працях Т. Парсонса, Р. Мертона, К. Девіса, (функціональний підхід); Герхарда та Джина Лескі (еволюційний підхід).

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5 | ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 277; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.