Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 11


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Система та шкала оцінювання знань студента

Основна навчальна література

1. Економічна соціологія: Навч. посіб./ В.М. Ворона, В.Є. Плипенко, В.І. Тарасенко та ін. – К.: Ін – т соціології НАН України, 1997.

2. Єфременко Т. Економічна культура як соціологічне поняття // Соціологія, теорія, методи, маркетинг. – 2005. - №3.

3. Заславський Т.Н., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни: Очерки теории. – Новосибирск: Наука, 1991.

4. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології: Від античності до початку ХХ ст.. – К.: Либідь, 1993.

5. Лукашевич М.П., ТуленковМ.В. Соціологія. Базовий курс: Піручник. – К.:Каравела, 2006.

6. Соколова Г.Н. Экономическая социология. – Минск, 1996.

7. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.. В.Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003.

8. Якуба О.О. Соціологія: Навчальний посібник для студентів. Харків: Видавництво «Константа», 1996.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Розкрийте особливості економічної соціології як спеціальної соціологічної теорії.

2. Охарактеризуйте основні етапи становлення економічної соціології.

3. Розкрийте особливості економіки як соціального інституту, його структуру.

4. Проаналізуйте соціальні функції економіки.

5. Розкрийте сутність економічних процесів.

6. З’ясуйте сутність соціального механізму економічного розвитку.

7. Охарактеризуйте співвідношення економіки з іншими соціальними інститутaми.

8. Охарактеризуйте сучасний стан і перспективи соціально – економічних процесів в Україні.

Даний змістовий модуль може бути оцінений шкалою від 0 до 1 балів 0 бали за відвідування лекції, 1 бал за самостійну роботу (наявність конспекту підготовка до семінару)

Соціологія конфлікту
Цілі навчання
Студент повинен знати Студент повинен уміти
Предмет і категорії соціології конфлікту Визначити та обґрунтувати поняття «Соціальний конфлікт» як соціальне явище та його роль у житті суспільства
Історію становлення соціології конфлікту Засувати історичний характер появи та становлення соціології конфлікту, основні етапи та концепції конфліктознавства
Структуру, функції, причини. Типологію та механізми соціального конфлікту Пояснити взаємодію структурних елементів соціального конфлікту, розрізнити його конструктивні або деструктивні тенденції

Методичні поради по вивченню модуляКонфлікт і пов’язана з ним проблематика є об’єктом кількох гуманітарних дисциплін. Як соціальне явище, конфлікт є породженням певних соціально – психологічних чинників, втілених в інтересах конкретних соціальних суб’єктів.

Студенту варто звернути увагу на історичний характер появи та становлення соціології конфлікту: стародавній Китай, Греція, наукова думка середньовіччя, епоха Відродження та Просвітництва, розвиток наукового висвітлення проблеми у ХІХ –ХХ ст.

Визначенню причин конфлікту а також механізмів щодо їх регулювання сприятиме з’ясування сукупності чинників що зумовлюють конфлікт. Важливе значення при цьому має розуміння структури та функцій соціального конфлікту.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 10 | ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 12

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 279; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.