Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 12


Система та шкала оцінювання знань студента

Питання для самостійного опрацювання

Рекомендована навчальна література

Лекція. Соціологія конфлікту

1. Предмет і категорії соціології конфлікту.

2. Історія становлення соціології конфлікту.

3. Структура, функції, причини та механізм соціального конфлікту.

 

1.Бандурка А.М., Друзі В.А. Конфликтология: Учеб. пособие для вузов. – Харьков: Ун – т внутренних дел, 1997.

2.Ващенко І.В. та ін. Загальна конфліктологія: Навч. посібник /Під заг. Ред.. І.В. Ващенко, С.П. Гіренька. – 2 – е вид., доп. – Харків: Оригінал, 2001.

3.Здраво міслов А.Г. Соціологія конфликта. Учеб.пособ. – М.: Аспект Пресс, 1995.

4.Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації: Навч. посібник. – К.,1999.

5.Соколов С.В. Социальная конфликтология : Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТА – ДАНА , 2001.

6.Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За. ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 2003.

7.Фрохов С.С. Социология. – М.: Изд. Логос, 1996.

 

1. Розкрийте зміст поняття «управління конфліктом».

2. Розкрийте джерела соціальних конфліктів.

3. Охарактеризуйте основні функції конфлікту.

4. Визначте роль конфліктів в життєдіяльності суспільства.

5. Вкажіть, з яких основних компонентів складається структура конфлікту.

6. Визначте співвідношення понять «суперечність» і «конфлікт».

7. Дайте визначення конфліктної ситуації і основних елементів її структури.

Даний змістовий модуль може бути оцінений шкалою від 0 до 1 балів 0 бали за відвідування лекції, 1 бал за самостійну роботу (наявність конспекту підготовка до семінару)

 

Соціологія права
Цілі навчання
Студент повинен знати Студент повинен вміти
Етапи розвитку світової та вітчизняної соціології права; Аналізувати специфіку соціологічного підходу до соціоправових явищ
Особливості механізму соціальної дії права Визначити форми соціальної дії права та характеризувати їх.

 Методологічні поради по вивченню модуля

Даний модуль вивчає галузь соціології, що вивчає закономірності функціонування права в системі соціальних інститутів : ґенези, динаміку, структуру правових норм та їх норм у суспільстві, механізм їх реалізації в поведінці та діяльності особистості, групи організацій, інститутів, суспільства.

Сучасне правове життя українського суспільства яскраво засвідчує складність і багатогранність процесу формування правової свідомості. У цьому питанні важливо проаналізувати найважливіші обставини і чинники впливу правових орієнтацій громадян, складнощі та суперечності використання права, зумовлених як історичними передумовами, так і сучасними трансформаційними процесами.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 11 | ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 13

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 284; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.029 сек.