Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 15

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Система та шкала оцінювання знань студента

Рекомендована навчальна література.

Питання для самостійного опрацювання

Релігія у соціологічні інтерпретації

Лекція. Соціологія релігії.

Методологічні поради по вивченню модуля

При вивченні даного модуля варто звернути увагу, що соціологія релігії – галузь науки. Яка вивчає взаємодію релігії та суспільства, досліджуючи вплив релігії на соціальну поведінку індивідів та соціальних спільнот.

Отже, значна увага має бути зосереджена при вивченні модуля на етичну поведінку, психологічну дію релігійна свідомість. Як на індивіда так і цілі соціальні верстви.

1. Предмет і об’єкт соціології релігії.

2. Становлення соціологія релігії як наукової дисципліни.

3. Релігія як соціальний інститут, її еволюційні та організаційні форми.

Питання для обговорення на семінарі:

1. Специфіка предметної області соціології релігії

2. Етапи становлення соціології як наукової дисципліни

3. Релігійність українського населення

4. Функції релігії як соціального інституту

Теми рефератів.

1. Сучасна релігійна система в Україні.

2. Проблема релігійних конфліктів в Україні.

3. Формування соціології релігії як один із засобів соціалізації особистості.

 

1. Специфіка предметної області соціології релігії.

2. Етапи становлення соціології релігії як наукової дисципліни.

3. Сутність поняття «релігійність», який ступінь релігійності населення України?

4. Функції релігії як соціального інституту?

 

1. Арон Р.Этапы развития социологической мысли – М.: Прогресс,1993.

2. Захарченко М.В. Погорілий О.І. Історія соціології від античності до початку ХХ ст.. – К.: Либідь, 1993.

3. Лукашевич М.П., Гуленков М.В. Соціологія. Базовий курс Підручник – К.: Каравела, 2006.

4. Піча В.П. Соціологія: Навчальний посібник для студентів. – К.: 2000.

5. Соціологічна думка України: Навчальний посібник М.В. Захарченко, В.Ф. Бурхачук, М.О. Молчанов, та ін..- К.: Заповіт, 1996.6. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів \ За ред.. В.Г. Городнянка. – К.: «Академія», 2003.

Даний змістовий модуль може бути оцінений шкалою від 0 до 4 балів 2 бали за відвідування лекції, 3 заактивність на семінарі та 1 бал за самостійну роботу (наявність конспекту підготовка до семінару)

 


Соціологія сім’ї
Цілі навчання
Студент повинен знати Студент повинен уміти
Об’єкт та основні категорії соціології сім’ї Розкрити суть соціології сім’ї як спеціальної соціологічної теорії і соціального феномену, що поєднують у собі риси соціального інституту і малої соціальної групи.
Основні функції сім’ї в суспільстві Розкрити соціальні та індивідуальні функції сім’ї, бачити умови ефективної реалізації репродуктивної функції сім’ї.
Основні етапи становлення сім’ї Виділити і обґрунтувати основні тенденції розвитку сучасної сім’ї. Охарактеризувати сучасний стан сім’ї в українському суспільстві.

 

Методичні поради по вивченню модуля

Вивчення даного модуля вимагає з’ясування об’єкта соціології сім’ї, що виступає у даному випадку у двох цінностях: як мала соціальна група і як специфічний соціальний інститут.

При визначенні предмета цієї науки потрібно звернути увагу а закономірності та специфічні соціальні відносини, що виникають між сім’єю і суспільством та всередині сім’ї, а також процеси її функціонування та основні тенденції розвитку.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 289; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.