Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

З ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Система та шкала оцінювання знань студента

Питання для самостійного опрацювання

Лекція. Соціологія сім’ї

1. Соціологія сім’ї як наука: об’єкт, предмет, сутність та основні категорії.

2. Основні функції сім’ї в суспільстві.

3. Стан і тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні.

 

Рекомендована навчальна література:

1. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс: Підручник. – К.: Каравела, 2006.

2. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посб. – К.: МАУП, 2004.

3. Мацковский М.С. Социология семьи. – М.: Наука, 1989.

4. Піча. Соціологія. Загальний курс. К.: Либідь, 2000.

5. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 2003.

6. Феминология. Семьеведения. Учебное пособие. Под ред. П.Т. Шинелевой. – М.: Союз, 1997.

7. Якута О.О. Соціологія: Навчальний посібник для студентів. – Харків: Константа, 1996.

1. Дайте визначення науковій дисципліні «соціологія сім’ї» та охарактеризуйте ї об’єкт і предмет.

2. Опишіть сім’ю як об’єкт соціологічного дослідження.

3. Розкрийте зміст основних соціальних функцій сім’ї в українському суспільстві.

4. Охарактеризуйте сучасний стан сім’ї в українському суспільстві та визначте тенденції ї розвитку.

5. Розкрийте сутність демографічної політики сучасної держави стосовно розвитку сім’ї та сімейно – шлюбних відносин.

Даний змістовий модуль може бути оцінений шкалою від 0 до 1 балів 0 бали за відвідування лекції, 1 бал за самостійну роботу (наявність конспекту підготовка до семінару)

 


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЯ»

1. Об’єкт і предмет соціології.

2. Основні закони та категорії соціології.

3. Місце соціології в системі суспільствознавства.

4. Передумови виникнення соціології.

5. Структура соціологічної системи знання.

6. Позитивізм О. Конта.

7. Натуралістичний напрямок в соціології.8. Марксистська соціологія.

9. Психологічний напрямок в соціології.

10. Соціологія М. Вебера.

11. «Соціологізм» Е. Дюркгейма.

12. Соціологічні проблеми наукової спадщини З. Фрейда.

13. Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні.

14. Суспільство: сутність визначення, види тенденції розвитку.

15. Соціологічні теорії походження суспільства.

16. Соціальна структура суспільства : визначення, основні види та механізми.

17. Основні функції соціології.

18. Теорія соціальної стратифікації.

19. Соціальні статуси і ролі.

20. Сутність структури соціальної системи.

21. Соціальна мобільність: визначення, основні види та механізми.

22. Характеристика основних концепцій соціальної структури суспільства.

23. Маргінальність як соціологічна потреба.

24. Соціальна взаємодія: визначення, передумови функціонування, основні види.

25. Девіація як соціальне явище.

26. Соціологічні та біологічні теорії пояснення девіантної поведінки.

27. Типи та форми соціальних конфліктів.

28. Засоби та методи врегулювання конфліктів.

29. Система соціального контролю: структурні елементи та види.

30. Структурно – функціональний аналіз в соціології ( Т.Парсонс та Р. Мертон).

31. Соціологічні теорії соціальних змін.

32. Соціальні інститути: визначення, основні види.

33. Явні та патентні функції соціальних інститутів.

34. Особливості соціальних інститутів як складних соціальних утворень.

35. Поняття людини і особистості: сутність та соціологічні концепції.

36. Визначення соціологічної структури особистості.

37. Соціалізація як соціальний процес.

38. Характеристика сучасних моделей соціалізації.

39. Культура як соціальний феномен.

40. Освіта як соціальний інститут.

41. Функції освіти.

42. Економічна соціологія: логіка виникнення, науковий статус.

43. Закономірності і характерні риси економічної соціології.

44. Основні напрямки і тенденції розвитку економічної соціології.

45. Політика як соціальне явище.

46. Соціологія сім’ї як наука: об’єкт, предмет, сутність та основні категорії.

47. Сім’я як соціальний інститут і мала соціальна група.

48. Основні функції сім’ї в суспільстві.

49. Стан і тенденція розвитку сучасної сім’ї в Україні.

50. Гендерні особливості сучасних сімейних ролей.


Оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін проводяться в усній формі відповіді по білетах, складених на основі програми курсу за І та ІІ семестри.

Для підготовки усної відповіді з метою розкрити зміст питань і практичних завдань студенту на іспиті надається не більше 33 хв., на заліку 25 хв.

Усна відповідь на іспиті оцінюється на „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”.

На „відмінно” оцінюються роботи або усні відповіді, в яких завдання виконані у повному обсязі, без помилок, з дотриманням поставлених вимог.

„Добре” виставляється за усні відповіді в яких завдання виконано в повному обсязі, але допущені 2-3 помилки; або недостатньо глибоко проведений аналіз; є недоліки в поясненнях, обчисленнях, тощо.

„Задовільно” - оцінка усних відповідей, в яких виконані більш як на половину поставлені завдання, або такі де допущені 2-3 грубих помилки, відсутні чіткі пояснення змісту, що розглядається студентом.

Оцінкою „незадовільно” оцінюються роботи або усні відповіді, які не можуть бути оцінені позитивною оцінкою.

Результати складання заліку з гуманітарних дисциплін оцінюються за двохбальною шкалою („зараховано”, „не зараховано”)

- „зараховано” – якщо студент твердо засвоїв теоретичний матеріал, може застосувати його на семінарських заняттях, а також успішно виконав всі індивідуальні завдання протягом семестру;

- „не зараховано” – якщо студент засвоїв лише основні розділи теоретичного матеріалу і без вказівок викладача не може чітко викласти засвоєні знання.

Студент отримує залік автоматично, якщо він відвідував всі лекції, вів конспект, брав активну участь у семінарах чи практичних заняттях, яка була оцінена викладачем відповідним чином, а у разі пропусків занять студент відпрацював їх на момент складання заліку.Якщо студент не відвідував лекцій, семінарів чи практичних занять або має незадовільні оцінки він не допускається до складання заліку, доки не відпрацює пропуски і незадовільні оцінки.

До заліку студенти готуються за питаннями, що висвітлюють основний зміст даного курсу. Питання готуються викладачами, які забезпечують викладання курсу.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 396; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.