Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття форми державного управління


Адміністративно-правові режими

Метод адміністративного примусу

Види адміністративно-правових методів

Поняття адміністративно-правових методів

Методи державного управління

Види актів державного управління

Вимоги до актів державного управління

Поняття і значення актів державного управління

Види форм державного управління

Поняття форми державного управління

ПЛАН

Змістом управлінської діяльності є реалізація управлінських функцій, які практично втілюються у життя через різного характеру дії правомочних представників органу управління — службових oci6.

З цього випливає, щоформа державного управління — це зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються органами державного управління для реаліза­ції поставлених перед ними завдань.

Управлінська діяльність державних органів і органів місцевого само­врядування здійснюється у певних формах, кожна з яких обумовлена специфічними завданнями і функціями управління і має особливий зміст. Форми управління покликані забезпечувати найбільш цілеспрямоване виконання функцій управління і досягнення цілей управління з най­меншими витратами сил, засобів і часу; від форм управління залежить успіх управлінської діяльності.

Форми управлінської діяльності прямо чи опосередковано обумовлено тими юридичними приписами, за допомогою яких держава регулює діяльність виконавчої влади. Вони (форми) закріплюються в Конституції України (ст. 117), законах, положеннях, стандартах, інших нормативно-правових актах. Органи виконавчої влади обирають ті форми, які заданих конкретних умов є найвиправданішими та найефективнішими. Це означає, що в процесі управлінської діяльності відповідні органи виконавчої влади (посадові особи) на основі чинного законодавства самостійно встановлюють обов'язкові правила поведінки (норми права) з питань, що віднесено до їх компетенції. Під час практичного виконання завдань, покладених на апарат управління, вони реалізують розпорядчі повноваження, змістом яких є виконання вимог закону й організація застосування правових норм, а в передбачених законом випадках здійснюють адміністративну юрисдикцію. Цю діяльність органів управління пов'язано з виданням правових актів, які тягнуть за собою певні юридичні наслідки, тобто ведуть до виконання, зміни або припинення адміністративних правовідносин між суб'єктом і об'єктом управління, і є правовими формами.Органи державного управління і посадові особи у кожному конкретному випадку вибирають найбільш прийнятну для них форму управлінської діяльності, виходячи із компетенції, призначення даного органу, його функцій, особливостей конкретного об'єкту управління тощо. При цьому важливо зазначити, що повинні використовуватися тільки ті форми управління, які передбачені чинним законодавством. У протилежному випадку виникне питання про правомірність державного управління і тих наслідків, до яких воно призвело. Водночас, це не означає, що суб'єкт управління позбавлений можливості вибору тієї чи іншої форми щодо конкретного випадку. При здійсненні управлінської діяльності суб'єкти управління мають можливість використовувати вибір форми управління за своїм розсудом у межах, встановлених чинним законодавством.

Зовнішнє вираження управлінської діяльності у конкретних практичних діях іменується формою управління, так як форма — це зовнішнє вираження будь-якого змісту). Виходячи з вищезазначеного можна говорити, що формою державного управління є будь-яке зовнішнє вираження конкретних однорідних дій державного органу, його структурних підрозділів та службових oci6, котрі здійснюються з метою реалізації функцій управління.

Форма управління тісно пов'язана з процедурою її реалізації, ос­кільки кожна з форм управління має свою власну процедуру і повин­на здійснюватися з її отриманням. Тобто, мова йде про процедурно-правове регулювання здійснення тієї чи іншої форми державного управління. Важливо зазначити, що в даний час відсутня належна законодавча регламентація здійснення форм управління, що зумов­лює необхідність прийняття, наприклад адміністративно-процедур­ного кодексу.

Так, наприклад, функції підбору, розстановки, підготовки кадрів реалізується через такі форми управлінської діяльності, як призначення (обрання) на посаду, заміщення такої посади за конкурсом, за контрактом, атестації службовців, проведення науково-практичних конференцій з обміну досвідом тощо. Більшість дій на шляху реалізації “кадрової” функції знаходить своє вираження у такій основній формі управлінської діяльності, як юридичні акти управління.

Кореляцію “функція управління” та “форма управління” опосередковує компетенція державного органу, проявом якої є владне повноваження її представника — службової особи.

Застосовувані форми управління повинно відповідати певним вимогам. Мається на увазі насамперед своє­часність прийняття (видання) відповідних актів і їхня актуальність за змістом. Досвід свідчить, що форми управління повинні бути: стабільними; не виходити за межі вимог законності; відповідати ком­петенції даного суб'єкта управління; відповідати змісту функцій уп­равління, характеру вирішуваних питань; сприяти досягненню цілей управлінського впливу; враховувати особливості конкретного керо­ваного об'єкта.

Нарешті, ступінь правової регламентації форм управління має не перешкоджати свідомому вибору самим органом управління тієї з них, яка в даній ситуації є доцільною, ефективною, найбільше відповідає поставленим перед ним завданням.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ТЕМА: Методи, форми державного управління та адміністративно-правові режими | Види форм державного управління

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 283; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I. Положення Українського державного центру соціальних служб для молоді №80 від 20.07.98 про соціальну рекламу в системі служб для молоді України
 2. II. Формирование стереотипа полоролевого поведения
 3. III этап. Формирование ассортимента и управление товарными запасами на предприятиях торговли.
 4. XV.3. Формирование характера и пути его воспитания.
 5. Автоматизированное формирование отчетов о доходах по видам деятельности и тарифным составляющим.
 6. Автоматизовані системи управління
 7. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки
 8. Алгоритм управління розподілом
 9. Алгоритм формирования нового УР
 10. Алюминий и его сплавы, их характеристика. Деформируемые сплавы алюминия. Деформируемые и литейные сплавы алюминия. Порошковые сплавы.
 11. Анализ преформистских теорий развития личности.
 12. Анализ финансовой устойчивости и состояния источников формирования имущества предприятия (источники формирования находятся в пассиве)

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.