Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Спам – масове розсилання реклами; небажане рекламне по­відомлення, мережеве “сміття”, яке розсилається електронною поштою в особисті поштові скриньки або телеконференції

Користувачам E-mail відкриваються можливості отримання інформації, наприклад, через передплату на списки розсилання, новини серверів.

Чим вищий рівень використання Internet у фірмі, тим більше у неї маркетингових можливостей. На­приклад, корпоративний сайт української компанії ви­гідно зареєструвати в рейтинговій системі Web-сайтів Uanet «Індекс-99» (www. index99.kiev.ua), що дасть змогу легко виявити його користувачів, які цікавляться сайтами даної тематики («Індекс-99» містить декілька де­сятків тематичних розділів, систему пошуку), а також стежити за відвідуваннями сайту фірми і мати додаткову статистичну інформацію про його відвідува­чів і кількість відвідувань.

Прес-реліз про «запуск» корпоративного сайту можна безкоштовно розмістити в спеціальному розділі «Прес-Релізи» українського сайту «Internet-Маркетинг» (www.i-m.kiev.ua) (рис. 5.7). Ймовірно, що інформація про проект потрапить у черговий випуск розсилки «UA-News: новини українського Internet».

Прикладом різноманітних маркетингових можливос­тей Internet для фірми є туристичний інформаційний сервер www.tour.com.ua. На ньому розміще­ний Каталог Typ-WWW України, до якого турфірмам Можна вносити інформацію на свій сайт. Свої пропози­ції турфірма може надати в базі даних, яка має пошукові засоби, що зручно для користувача. Щотижня на сайті виходить розсилання туристичних новин, у якому тур­фірма може відправити певну інформацію про свою ком­панію або просто цікаву новину (вказівка на респонден­та – це реклама фірмі). Цей сайт – найбільш відвіду­ваний туристичний сайт в Україні, тому реклама на ньому – найефективніша для туристичних фірм. Фор­ми такої реклами на сайті найрізноманітніші: банери і кнопки на окремих або на всіх Web-сторінках, текстова і банерна реклама в розсиланні, Web-сторінка в каталозі турфірм (електронна візитна картка), ш;о дає змогу мати своє представництво в Internet на сайті за мінімальних фінансових витрат. Корисну і цікаву для потенційних клієнтів інформацію можна розташувати за підписом фірми в різноманітних розділах сайту і таким чином сприяти позитивному іміджу фірми.Подібні проекти існують у багатьох інших напря­мах бізнесу.

З розвитком Uanet виникає все більше можливос­тей ознайомити Internet-аудиторію із пропозиціями фір­ми. Ця аудиторія відрізняється освіченістю і кваліфікованістю, серед користувачів – «лідери думок», до яких часто звертаються за інформацією або порадою (наприклад, ш;одо купівлі комп’ютера, туру тош;о).

Фірми, звичайно, завжди зацікавлені в оцінці ефек­тивності використання ними маркетингових і реклам­них можливостей Internet. А найголовніше – оцінити те, ш;о було маркетинговою метою певної компанії. Як­що це – просування торгової марки, то безглуздо під­раховувати, скільки людей прийшло по гіперпосиланню на сайт фірми з певного банеру. Важливіше те, скіль­ки разів він був показаний, тобто скільки людей мали шанс запам’ятати торгову марку фірми.

Один з можливих способів оцінити реальну ефектив­ність маркетингової кампанії фірми – це двічі провести опитування користувачів її корпоративного сайту: пер­ший раз, розташувавши туди торгову марку, що рекламу­ється, перед початком рекламної кампанії, і другий – після Гі завершення. Порівняння статистики щодо цієї торгової марки і охарактеризує ефективність результату.

Якщо метою рекламної кампанії був розпродаж, ре­альну оцінку її ефективності можна визначити як спів­відношення кількості приходів користувачів до корпо­ративного сайту чи Internet-крамниці з певного банеру до кількості його показів аудиторії, зацікавленої в за­пропонованих товарах, а не просто до загальної кількості його показів. Відсоток відвідувачів сайту фірми чи Internet-крамниці, зацікавлених у таких товарах, мож­на оцінити за результатами заздалегідь проведеного простого опитування.

Однак, незважаючи на те, що Internet – це ще один маркетинговий канал, іноді використання маркетинго­вих і рекламних можливостей Internet фірмами буває неефективним, що зумовлено кількома чинниками:

1. Послугами глобальної мережі для вирішення мар­кетингових завдань фірми часто користуються нефахівці та люди, які не зацікавлені в результатах використання Internet. Наприклад, розробкою концепції традиційної рек­ламної кампанії і вибором видань для її проведення у фірмі займається певна людина або навіть спеціальний відділ, у крайньому разі – керівник фірми. Коли ж ідеться про розміщення інформації і реклами в Internet, то дуже часто це роблять люди, які не є фахівцями з реклами і маркетингу, наприклад системний адміністратор комп’ю­терних мереж компанії, Web-майстер тощо. В тому випад­ку, коли питаннями Internet-маркетингу займається все ж таки відділ маркетингу, виникає інша проблема. Дале­ко не всі співробітники таких відділів уявляють собі, що таке насправді глобальна мережа, і якою повинна бути маркетингова Internet-кампанія. Тому, постановка завдан­ня буває неправильною, побудова корпоративного Web-сай­ту – невдалою або він взагалі відсутній.

2. Відсутність цілеспрямованої й планомірної робо­ти з Internet або Web-сайтом компанії.

Отже, щоб використання маркетингових і реклам­них можливостей Internet було ефективним, необхідно залучати відповідних консультантів з Internet-марке­тингу і реклами в мережі з консалтингових фірм, фірм-провайдерів і студій дизайну.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 557; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.