Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Збитки від повної загибелі судна завжди від­шкодовуються без франшизи

Без франшизи вищеназвані збитки відшкодову­ються тільки тоді, коли їх причиною стали зіткнен­ня з іншим судном, посадка на мілину, пожежа та вибух.

Ø Якщо судно застраховане за умовами без відпо­відальності за пошкодження, крім випадків краху,то обсяг відповідальності страховика перед страху­вальником обмежений. За умови повної загибелі страховик відшкодує збитки у повному обсязі, а збит­ки від пошкодження відшкодовуються виключноза умов краху, посадки на мілину, пожежі, вибуху та зіткнення.

Ø Якщо судно застраховане за умовами без відпо­відальності за окрему аварію, то відшкодуванню підлягають збитки від повної фактичної або конст­руктивної загибелі судна з причин, зазначених у пункті 1.

Ø Якщо судно застраховане за умовами відпові­дальності тільки за повну загибель судна, включаю­ чи витрати щодо спасіння, то відшкодуванню підля­гають збитки від повної загибелі судна, пропажі суд­на безвісти та витрати, пов'язані зі спасінням судна.

Ø Застраховане за умовами відповідальності тільки за повну загибель судно передбачає відшкодування тільки за умов повної загибелі судна та за умови про­пажі судна безвісти.

В усіх вищезазначених випадках страховик звіль­няється від відшкодуваннязбитківза умови, якщо:

— аварія є наслідком навмисних дій або необач­ності страхувальника, вигодонабувача або їх пред­ставника;

-мала місце непристосованість судна для дано­го виду плавання (не морехідність судна);

—мала місце зношеність судна, його старість;

—без відома страховика, але з відома страхуваль­ника на судно були завантажені вибухові вантажі;

—судно було знищене або пошкоджене мінами,
торпедами, бомбами та іншими знаряддями війни; ак­тами громадянської непокори; було конфісковане, арештоване або знищене за рішенням влади;

—має місце втрата фрахту.

Договір страхування морського судна підпису­ється на основі письмової заяви страхувальника, де обов'язково мають бути вказані відомості про: - об'єкт страхування;

—тип, рік побудови судна і т. ін.;—умови страхування;

—страхова сума;

—період страхування.

Стосовно періоду страхування варто зазначити, що судно може бути застраховане на один рейс або на певний строк. Якщо судно страхують на один рейс, то вказують порти, куди заходить судно, а якщо — на певний строк, то вказують термін та передбачу­вані райони плавання.

Строк відповідальності страховика починається з 24-ї год. і закінчується о 24-й год. тих чисел, які вказано в договорі (якщо судно страхують на пев­ний строк).

Якщо ж страхують судно на один рейс, то відпо­відальність страховика починається з моменту від­дачі швартових або зняття з якоря в порту відправ­лення і закінчується в момент пришвартування або постановки на якір у порту призначення.

Якщо судно виходить за межі території, обумов­леної договором, або змінює рейс без попереднього повідомлення про це страховика, відповідальність останнього стосовно збитків, пов'язаних зі страхови­ми подіями, припиняється. Якщо зміни маршруту були вимушеними, то з метою уникнення розторгнення договору страховиком в одноосібному порядку необхідно повідомити про обставини, що змінились, страховика, давши згоду на сплату додаткової стра­хової премії.

Якщо відхилення від маршруту було зумовлене необхідністю уникнути зіткнення з іншим судном (чи іншим об'єктом) або воно було пов'язане з необ­хідністю спасіння життя людей, то воно не вважаєть­ся таким, що порушує договір страхування. Пояс­нюється це тим, що міжнародна конвенція зобов'я­зує капітанів суден надавати допомогу будь-якій особі, якій на морі загрожує небезпека.

Якщо в період дії договору відбулися зміни в ризику для морського судна, страхувальник мусить про них повідомити страховика, і останній має право вимагати додаткову плату за змінені умови страху­вання. Якщо страхувальник відмовляється від спла­ти додаткової премії, дія договору припиняється в одноосібному порядку з боку страховика з моменту зміни рівня ризику.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 294; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.