Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Відшкодування збитків за загальною аварією

Якщо страхова сума, зазначена в договорі мор­ського страхування, перевищу є страхову вартість, договір є недійсним щодо тієї частки страхової суми, яка перевищує страхову вартість.

Обов’язкове авіаційне страхування.

Договір морського страхування вантажу здійсню­ється на основі письмової заяви страхувальника, де мають бути відображені такі відомості: точне найменування вантажу; кількість місць; маса вантажу; рід упаковки; номера та дати коносаментів або інших пере­візних документів; назва, рік побудови, прапор і тоннаж судна; спосіб розміщення вантажу(насипом, наливом, навалом, у трюмі, на палубі); пункт відправлення вантажу; пункт призначення вантажу; дата відправки вантажу; страхова сума вантажу; умови страхування.

Якщо страхова сума, оголошена страхувальни­ком, нижча вартості застрахованого інтересу (страхової вартості), страховик відповідає за збитки пропорційно відношенню страхової суми до страхо­вої вартості.

Якщо інтерес застрахований у кількох стра­ховиків, що разом перевищують страхову вартість, усі страховики відповідають лише в межах страхо­вої вартості, відповідальність кожного окремого стра­ховика здійснюється пропорційно страховій сумі за укладеним ним договором морського страхування.

Види відповідальності зі страхування ванта­жу при міжнародних перевезеннях такі ж, як і для внутрішніх перевезень.

За умовами відповідальності за всі ризики ви­лучаються зі страхування ризики, пов'язані:

— з пошкодженням і загибеллю вантажу від зна­рядь війни, піратських дій;

— конфіскацією та арештом за вимогою властей;

— радіацією;

— навмисними діями та необачністю страхуваль­ника або його представника;

— порушенням правил перевезення, зберігання,
невідповідності упаковки і т. ін.;

— впливом трюмного повітря або основних влас­тивостей вантажу;

— вогнем та вибухом, за умови, що на судно без
відома страховика були завантажені вибухонебез­печні та вогненебезпечні речовини;

— недостачею вантажу при непошкодженій упа­ковці;— пошкодженням вантажу гризунами, червами,
комахами;

— запізненням доставки вантажу та падінням цін.
Якщо вантаж страхується з відповідальністю заокрему аварію, то збитки від цієї аварії не підляга­ють розподілу між судном, вантажем і фрахтом, їх несе той, хто їх зазнав, або той, на кому лежить відпо­відальність за їх спричинення.

До збитків від окремої авари належать ті збит­ки, які не визначаються загальною аварією, а саме:

— вартість викинутого за борт вантажу, що само зайнявся, і вантажу, що перевозився на судні всупе­реч правилам і звичаям торговельного мореплав­ства;

— збитки, заподіяні (будь-яким чином) під час га­сіння пожежі на борту судна, внаслідок дії диму або зігрівання;

— збитки, заподіяні обрубуванням уламків або
частин судна, знесених чи загублених у результаті
нещасного випадку;

— витрати, пов'язані з переміщення або виванта­женням вантажу, палива чи предметів постачання впорту відправлення чи заходження або в місці схо­вища, коли пошкодження судна виявлено в порту відправлення або заходження, за умови, що протягом рейсу не трапилося ніякого нещасного випадку чи іншої надзвичайної події, пов'язаної з таким пошкодженням, а також коли такі витрати було здійснено виключно з метою переукладання вантажу через зміщення під час рейсу, якщо тільки таке переукла­дання не є необхідним заради загальної безпеки;

— витрати на заробітну плату та утримання екі­пажу судна, а також на паливо і предмети постачан­ня, зроблені за період ремонту пошкодження судна, навіть за умови, що ремонт був зумовлений потре­бою безпечного продовження рейсу у випадках, коли пошкодження судна виявлено в порту відправлення або заходження, за умови, що протягом рейсу не

тра­пилося ніякого нещасного випадку, пов'язаного з таким пошкодженням;

— будь-які збитки або витрати, понесені судном або вантажем внаслідок збільшення тривалості рейсу(збитки від простою, зміни цін тощо).

Збитки від загальної аварії розподіляються між судном, фрахтом і вантажем пропорційно їх вартості.

Під фрахтом у даному випадку розуміють та­кож плату за перевезення пасажирів і багажу.

Загальна аварія — це подія, що зумовила збит­ки, яких зазнано внаслідок зроблених навмисно і розумно надзвичайних витрат або пожертвувань з метою врятування судна, фрахту і вантажу, що про­возиться на судні, від загальної для них небезпеки.

До збитків, що належать до загальної аварії (ст. 279), відносять:

— збитки, спричинені викиданням вантажу або при належностей судна за борт, а також збитки від пошкодження судна чи вантажу під час здійснення заходів для загального порятунку, зокрема внаслі­док проникнення в трюм води через відкриті для викидання вантажу люки або інші зроблені для цього отвори;

— збитки, зумовлені гасінням пожежі, включаю­ чи збитки від затоплення судна, що загорілося;

— битки, заподіяні навмисною посадкою судна на мілину і зняттям такого судна з мілини;

— збитки від пошкодження двигунів, інших ма­шин чи котлів судна, що знаходяться на мілині, запо­діяні внаслідок спроби зняти судно з мілини;

— надзвичайні витрати, пов'язані з перевантажен­ням вантажу, палива або предметів постачання з судна в ліхтери, з найманням ліхтерів та зі зворотним заван­таженням на судно у разі посадки судна на мілину;

— збитки від пошкодження або загибелі ванта­жу, палива чи предметів постачання, заподіяні пере­міщенням їх на судні, вивантаженням із судна, зворотним завантаженням і укладанням, а також під час зберігання у тих випадках, коли самі витрати на виконання цих операцій визначаються загальною аварією;

— витрати, зроблені з метою отримання допомоги, як за договором про рятування, так і без нього, тією мірою, якою рятувальні операції здійснювалися з метою запобігання небезпеці для судна, фрахту і ван­тажу;

— збитки від забруднення довкілля, що виникло внаслідок загальної аварії;

— втрата фрахту, спричинена втратою вантажу, у тих випадках, коли втрата вантажу відшкодовуєть­ся в порядку розподілу загальної аварії, при цьому з
фрахту виключаються витрати, що були б зроблені перевізником вантажу для його отримання, але вна­слідок пожертвування зроблені не були.Загальна вартість майна, що бере участь у покритті збитків за загальною аварією, називається контри­буційним капіталом.

Збитки від пошкодження або загибелі вантажів, завантажених на судно без відома судновласника або його агентів, а також від пошкодження і загибелі вантажів, що навмисно були здані для перевезення під неправильним найменуванням, не розподіляють­ся у порядку, визначеному для загальної аварії.

Однак, якщо ці вантажі було врятовано, їх власни­ки зобов'язані брати участь на загальних підставах у внесках, пов'язаних із загальною аварією.

Власники вантажів, вартість яких у момент здачі для перевезення була зазначена нижче їх дійсної вар­тості, беруть участь у внесках, пов'язаних із загаль­ною аварією, відповідно до дійсної вартості вантажів, але отримують відшкодування збитків лише відпо­відно до їх зазначеної вартості (ст. 282).

Збитки від пошкодження або втрати пожертвува­ного вантажу, що відшкодовуються у порядку роз­поділу загальної аварії, визначаються відповідно до вартості на момент розвантаження, яка визначаєть­ся за рахунком, виставленим одержувачеві ванта­жу, а в разі відсутності рахунка — за його відвантажувальною вартістю. Вартість на момент розванта­ження включає вартість страхування і фрахту, крім тих випадків, коли фрахт перебуває на ризику інших інтересів, ніж вантаж.

У разі продажу пошкодженого вантажу, збитки, що відшкодовуються, визначаються як різниця між його вартістю у непошкодженому стані і чистою виручкою від його продажу (ст. 284).

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 416; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Оцінка збитків від наслідків НС природного і техногенного походження
 2. Порядок формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями банку з цінними паперами
 3. Розрахунок збитків від втрат природно-заповідного фонду
 4. Розрахунок збитків від втрати деревини та інших лісових ресурсів
 5. Розрахунок збитків від втрати життя і здоров’я населення
 6. Розрахунок збитків від забруднення атмосферного повітря
 7. Розрахунок збитків від забруднення земель несільськогосподарського призначення
 8. Розрахунок збитків від забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх морських вод і територіального моря
 9. Розрахунок збитків від знищення або погіршення якості рекреаційних зон
 10. Розрахунок збитків рибного господарства
 11. Умови максимізації прибутку або мінімізації збитків конкурентної фірми в короткостроковому періоді

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.