Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вправи для самостійної роботи


Питання 3.5. Примітки до фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності — сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію й обґрунтованість статей фінан­сових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

У примітках розкривають:

1) облікову політику підприємства — як сукупність принципів, методів і процедур, які підприємство використовує для складання та подання фінансової звітності;

2) інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами);

3) інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Вправа 1. За наведеними даними складіть звіт про фінансові результати (форма № 2):

— продано 250 одиниць продукції;

— собівартість реалізованої продукції становить 120 грн;

— продажна ціна одиниці продукції — 320 грн;

— витрати на рекламу — 57 грн;

— акцизний збір — 74 грн.

Вправа 2. За наведеними даними складіть звіт про фінансові результати (форма № 2):

— собівартість реалізованої продукції — 15 000 грн;

— виручка від продажу продукції — 45 000 грн;

— акцизний збір на даний вид продукції — 1500 грн;

— витрати на збут — 2700 грн;

— дохід від операційної курсової різниці — 1300 грн;

— адміністративні витрати — 4000 грн;

— дохід від безоплатно одержаних активів — 6000 грн;

— витрати від операційної курсової різниці — 800 грн.

Вправа 3. За наведеними даними складіть звіт про фінансові ре­зультати (форма № 2):

— підприємство виготовило 200 столів, фактична собівартість всієї виготовленої продукції — 12 000 грн;

— продано 50 столів за ціною 140 грн за одиницю;

— витрати на збут — 230 грн;

— дохід від реалізації необоротних активів — 2000 грн;

— собівартість реалізованих необоротних активів — 825 грн. Підприємство за звітний період використало одержаний чистий прибуток за такими напрямками: на збільшення статутного капіта­лу — 5 %; на поповнення резервного капіталу — 15 %.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Питання 3.4. Звіт про власний капітал | Питання 2. Первинний облік запасів, надходження та вибуття запасів

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 469; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.