Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимоги до побудови статистичних таблиць
При складані статистичних таблиць слід дотримуватись таких основних правил їх побудови та оформлення:

1. Таблиця має бути компактною і містити лише ту інфор­мацію, яка безпосередньо характеризує об'єкт дослід­ження.

2. Назва таблиці, заголовки рядків і граф мають бути стисли­ми, чіткими і лаконічними. Крім загальноприйнятих ско­рочень одиниць вимірювання, скорочення слів у заголов­ках не допускається. Якщо назви окремих граф (рядків) повторюються, мають однакові терміни або однаковий зміст, то їх доцільно об'єднати спільним заголовком.

4. У таблиці обов'язково слід вказувати одиниці вимірю­вання показників. Якщо одиниця вимірювання однакова для всіх показників таблиці, то вона вказується у за­гальній назві таблиці або над верхнім правим кутом таб­лиці; якщо одиниці вимірювання різноманітні, то їх на­зви вказують в заголовках рядків або граф таблиці, а інколи в окремо наведеній спеціальній графі.

5. Рядки в підметі і графи в присудку, як правило, нумеру­ють. Це доцільно робити у великих за змістом таблицях або у випадках наведення методики розрахунку показ­ників з посиланням на номери граф і рядків таблиці.

6. Точно додержуватись таких умовних позначень щодо відсутності даних у таблиці відповідно до причин:

• якщо клітинка таблиці не може бути заповнена, ставиться знак "х";

• коли відомості про явище відсутні, ставиться три
крапки "..." або "н.від.";

• відсутність самого явища позначається тире "-";

• дуже малі числа записуються (0,0) або (0,00).
Кількісні показники в межах однієї графи повинні наво­
дитися з однаковою точністю, тобто до 0,1, до 0,01,
до 0,001.

7. Таблиці повинні бути замкненими, тобто з підсумкови­ми результатами. Виняток становлять аналітичні таб­лиці, в яких підсумків може не бути.

Таблиці треба вміти читати і аналізувати. Читання і аналіз статистичних таблиць має неабияке пізнавальне і практичне значення. Аналіз статистичних таблиць складається з аналізу побу­дови таблиці, тобто з визначення того, яке суспільне явище наве­дене в таблиці, якими ознаками воно характеризується, які озна­ки покладені в основу групування, що утворює підмет і присудок. Аналіз змісту таблиці передбачає вивчення окремих груп підмета таблиці (аналіз по горизонталі) і окремих ознак присуд­ка (аналіз по вертикалі), зіставлення даних різних груп сукуп­ності; визначення наявності і характеру залежності між окремими ознаками; подання узагальнюючих висновків про окремі групи і про всю сукупність.


 

1. Назвіть види зведення і дайте їм коротку характеристику.

2. Назвіть складові елементи статистичного зведення.

3. Дати визначення статистичного групування.

4. Які функції в статистичному аналізі виконують групування?

5. Назвіть види групувань в залежності від завдань, які вирішу­ються в процесі групування.

6. Що таке групувальна ознака? Назвіть види групувальних оз­нак.

7. Як визначити кількість груп?

8. За якими принципами утворюються інтервали групувань?

9. Як визначити розмір інтервалу при групуванні з рівними інтервалами?

10. Коли використовуються нерівні інтервали?

11. У чому полягає відмінність між закритими і відкритими інтервалами?

12. Дайте визначення статистичного ряду розподілу.

13. Назвіть види рядів розподілу.

14. З яких елементів складається ряд розподілу?

15. Охарактеризуйте види графічного зображення рядів роз­поділу.

16. Що уявляє собою статистична таблиця?

17. Дайте визначення підмета і присудка таблиці.

18. Що таке макет статистичної таблиці? Назвіть його атрибути.

19. Як поділяються статистичні таблиці в залежності від побудови підмета?

20. Яких правил слід дотримуватись при побудові статистичних таблиць?

 

Тема: 4 Узагальнюючі статистичні показники

 

Абсолютні статистичні величини.

 

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 2905; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.