Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Передмова. Тема 1. Сутність та зміст паблік рилейшнз

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Протокол № 4 від 28.01.2009 р.

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

менеджменту

Протокол № 6 від 08.12.2008 р.


ЗМІСТ

 

Передмова.. 4

Тема 1. Сутність та зміст паблік рилейшнз. 8

Тема 2. Витоки та історія розвитку паблік рилейшнз. 23

Тема 3. Паблік рилейшнз у функціональній структурі організації 33

Тема 4. Громадськість у сфері паблік рилейшнз. 39

Тема 5. Комунікація і вплив на громадськість. 50

Тема 6. Управління процесом паблік рилейшнз. 62

Тема 7. Паблік рилейшнз у кризових ситуаціях. 70

Список використаної літератури.. 82


Програмою навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз» передбачено вивчення теорії та теоретичних прийомів.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз» є формування системи знань з питань паблік рилейшнз, оволодіння наукою і мистецтвом зв’язків із громадськістю.

Основними завданнями навчальної дисципліни є навчити студентів проводити практичну роботу в галузі паблік рилейшнз, зокрема забезпечити набуття навичок проведення досліджень громадської думки, вивчення документальних джерел, прес-конференцій, виступів у пресі та проведення кампаній у ЗМІ, використання комунікації (прийомів, презентацій, виставок тощо). Формування уявлення про методику роботи з основними групами громадськості та використання різних інструментів комунікації.

Предметом навчальної дисципліни є вміння управляти аудиторією, впливати на громадську думку, використовуючи різні засоби та прийоми.

Послідовність вивчення програмного матеріалу є традиційною для навчальної літератури з паблік рилейшнз і обумовлена внутрішньою логікою тем предмета: на матеріалах, які вивчаються з початку, ґрунтується вивчення наступних.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні знати:

· сутність та зміст паблік рилейшнз;

· принципи і функції паблік рилейшнз;

· основні напрями діяльності паблік рилейшнз;

· сутність громадськості, цільових груп громадськості та громадської думки;

· елементи процесу комунікації.· особливості комунікаційної системи українського суспільства;

Студент повинен вміти:

· отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручник, навчальний посібник, періодичні видання, Інтернет та ін.);

· ефективно організовувати свій робочий час;

· здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

· працювати в команді;

· здатність сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності;

· застосовувати знання з паблік рилейшнз у професійній діяльності в сучасних організаціях;

· творчо і нестандартно мислити;

· працювати з громадськістю.

Основними виховними цілями є формування суспільної активності, професійної спрямованості, виховання моральної свідомості, та моральних ідеалів.

Основними цілями розвитку особистості студента, які реалізуються в процесі вивчення дисципліни, є розвиток ділових якостей особистості та вміння реалізовувати професійну підготовку.

Основними формами організації навчання є: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота і контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять є: лекція, семінарське заняття, самостійна робота, індивідуальна робота.

Навчальна лекція – це логічно вивершений, науково обґрунтований і систематизований виклад певного наукового або науково-методичного питання, ілюстрований. Лекція є одним з основних видів навчальних занять і, водночас, методів навчання. Вона покликана формувати у студентів основи знань з певної наукової галузі, а також визначати напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної навчальної дисципліни.

Семінарське заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань з попередньо визначених тем робочою навчальною програмою. Семінари сприяють розвиткові творчої самостійності студентів, поглиблюють їх інтерес до науки і наукових досліджень, виховують педагогічний такт, розвивають культуру мови, вміння та навички публічного виступу, участі в дискусії.

Перелік тем і зміст семінарських занять визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Зміст самостійної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладача.

Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, електронно-обчислювальною технікою тощо.

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання.

Індивідуальна робота – є формою організації навчального процесу, направлена на розвиток та реалізацію творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності. Сприяє розвиткові творчої самостійності студентів, поглиблює їх інтерес до науки і наукових досліджень. Індивідуальна робота виконується студентами самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. Допускаються випадки виконання комплексної тематики (проекту) кількома студентами. Індивідуальні завдання сприяють поглибленому вивченню студентом теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використовувати знання для розв’язання відповідних практичних завдань.

Консультація – це один із видів навчальних занять. Вона проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультації протягом семестру (поточні консультації, семестрові) та перед контрольним заходом (екзаменаційні) проводяться за графіком деканату факультету (відділення).

Контрольні заходи – включають поточний та підсумковий контроль.Поточний контроль здійснюється в формі опитування та перевірки результатів виконання різноманітних домашніх завдань, виступів на семінарських заняттях. При цьому контроль засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом, також обов’язково завершується оцінкою.

Поточний контроль складається з балів, що студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даної дисциплыни – виконання та захист індивідуальних завдань (рефератів), виступи на семінарських заняттях тощо.

Підсумковий контроль здійснюється в формі виконання студентом модульної контрольної роботи.

Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

Оцінювання студентів здійснюється за рейтинговою 100 бальною системою.

Опорний конспект з дисципліни «Паблік рилейшнз» надає мінімум систематизованих знань відповідно до тем навчальної програми.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 607; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.