Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Забезпечення оптимальності складу активів з позицій ефективності господарської діяльності

Побл = ((ОВ * Вод) / ПРе) + У

Забезпечення відповідності обсягу та структури активів, що формуються, обсягам та структурі виробництва та збуту продукції.

Забезпечення перспектив розвитку операційної діяльності підприємства та форм її диверсифікації.

Така відповідність забезпечується в процесі розробки бізнес-плану створення нового підприємства шляхом обґрунтування потреби в окремих видах активів, а саме:

1) основних засобах:

= потреба в машинах та обладнанні для виробничого процесу (Побл):

де Ов – плановий обсяг виробництва продукції, що вимагає використання даного виду обладнання, Вод – вартість одиниці обладнання певного виду, ПРе – експлуатаційна продуктивність обладнання, У- вартість установки виду обладнання.

= потреба в машинах та обладнанні для управління операційною діяльністю (офісні меблі, ЕОМ, засоби зв’язку)

= потреба у будівлях та приміщеннях.

2) Нематеріальних активах. Потреба в них визначається виходячи із діючої технології здійснення операційного процесу.

3) Запасах товарно-матеріальних цінностей. Ця потреба визначається диференційовано по наступних групах: = запасах сировини та матеріалів;= запасах готової продукції;= запасах товарів.

Потреба в них визначається на базі норми запасу в днях та одноденного обсягу споживання (реалізації).

4) Грошових активах. Визначається виходячи з їх витрат на оплату праці, по авансових та податкових платежах, по маркетинговій діяльності, за комунальні послуги на майбутні три місяці. Це забезпечує достатній запас платоспроможності та ліквідності підприємству.

5) Інших активах. Визначається методом прямого розрахунку по окремим їх різновидам.

Реалізація цього принципу здійснюється на основі таких етапів:

1) оптимізація сукупних розмірів необоротних та оборотних активів

2) оптимізація співвідношення між активною та пасивною частиною необоротних активів.

3) оптимізація співвідношення окремих видів оборотних активів (запасів, дебіторської заборгованості та грошових коштів).Така оптимізація вимагає знання переваг та недоліків необоротних та оборотних активів:

 

Необоротні активи Оборотні активи
Переваги Недоліки Переваги Недоліки
= Не підвладні втратам від інфляції     = присутній менший комерційний ризик втрат в процесі операційної діяльності     = захищені від недобросовісних дій партнерів   = генерують стабільний прибуток = підвладні моральному зносу, в зв’язку з чим втрачають свою вартість   = тяжко піддаються оперативному управ-лінню, оскільки слабо мінливі в структурі в короткостроковому періоді = вони є слаболіквід-ними активами     = легкість управління, основні управлінські рішення потребують короткого проміжку часу = висока ступінь структурної трансформації   = більш швидко пристосовуються до змін кон’юнктури товарного та фінансового ринків     = висока ступінь ліквідності     = можливість втрати в зв’язку з несумлінністю партнерів = частина оборотних активів підвладна втраті вартості в результаті впливу інфляції = тимчасово вільні (надлишково сформо-вані) активи не генерують прибуток, і утворюють додаткові витрати по їх зберіганню = матеріальна частина оборотних активів під-владна втратам внаслі-док природного убутку = присутні більші резерви значного розширення обсягів операційної діяльності

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 391; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.