Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 9. Формування і розподіл прибутку на підприємствах

Ефс = Ппр / ФРс

Результати санації оцінюються розміром додатково отриманого прибутку, який визначається як різниця між сумою прибутку, що отримана підприємством після та до фінансового оздоровлення.

Мета санації вважається досягнутою, якщо за допомогою зовнішніх та внутрішніх фінансових джерел, проведення організаційних та виробничо-технічних удосконалень підприємство виходить з кризи (нормалізує виробничу діяльність та уникає оголошення банкрутом з наступною ліквідацією) і забезпечує свою прибутковість та конкурентоспроможність у довгостроковому періоді.

Витрати на здійснення санації визначаються шляхом розробки спеціального бюджету, основою якого є інвестиційні витрати санатора, які він вкладає в оздоровлення підприємства-боржника з метою отримання прибутку.

Прибутокце частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми.

Прибуток є об’єктивною економічною категорією, тому на його формування впливають об’єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту.

Водночас прибуток – це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб’єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників.

На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відображається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності суб’єктів господарювання, впливає встановлений державою порядок формування витрат на виробництво продукції (робіт, послуг); обчислення й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг); визначення прибутків та витрат від іншої операційної діяльності; визначення балансового прибутку (фінансового результату від звичайної та надзвичайної діяльностей до оподаткування).

Отже на формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають: результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; галузь господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.

Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємств є їх балансовий прибуток.

Балансовий прибуток – це загальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітний період, отримана як на території України, так і за її межами, і включає прибуток від звичайної і надзвичайної діяльностей підприємства.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 (далі – П(С)БО 3) “Звіт про фінансові результати” балансовий прибуток можна визначити як підсумок фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування (рядок 170) та фінансових результатів від надзвичайної діяльності до оподаткування (рядок 200 – рядок 205).

Отримання балансового прибутку пов’язане з кількома видами діяльності підприємства:

І. Звичайна діяльність:

1) операційна діяльність, до складу якої входить основна та інша.

Результатом основної діяльності є прибуток від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт). Згідно з П(С)БО 3 він називається валовим прибутком і визначається наступним чином:

 

 

           
 
Валовий прибуток (збиток) (рядки 050 –055)
 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (рядок 035)
 
Собівартість реалізованої продукції (рядок 040)

 


 

 

Результатом іншої операційної діяльності є прибуток від іншої операційної діяльності, який визначається наступним чином:

                   
   
Інші операційні доходи (рядок 060)
 
Інші операційні витрати (рядок 090)
 
Прибуток від іншої операційної діяльності
       
 
   
 
 

 

 


Загальний прибуток від операційної діяльності підприємства (згідно П(С)БО3 фінансовий результат від операційної діяльності) визначається наступним чином:

                           
 
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 100 або 105)
 
Валовий прибуток (збиток) (рядки 050 або055)
 
Прибуток від іншої операційної діяльності
 
Адміністративні витрати (рядок 070)
       
 
           
 
 
 

 

 


Витрати на збут (рядок 080)

 

2) фінансова та інвестиційна діяльності.

Результатом цих видів діяльності є прибуток від фінансової та інвестиційної діяльності, який визначається наступним чином:

                   
 
Прибуток (збиток) від фінансової та інвестиційної діяльностей
   
       
 
   
 
 

 


Отже прибуток від звичайної діяльності підприємства (фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування) тепер можна визначити наступним чином:

                   
 
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (рядок 170,175)
 
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 100, 105)
 
Прибуток (збиток) від фінансової та інвестиційної діяльностей
     
   
 
   
 
 
 

 


ІІ. Надзвичайна діяльність:

Результатом від надзвичайної діяльності підприємства є прибуток або збиток. Згідно П(С)БО 3 його можна визначити наступним чином:

 

                   
 
Прибуток від надзвичайної діяльності до оподаткування
 
Дохід від надзвичайної діяльності (рядок 200)
 
Витрати від надзвичайної діяльності (рядок 205)
     
   
 
 
   
 

 


Як підсумок всього вище зазначеного відобразимо розрахунок балансового прибутку підприємства схематично:

                   
   
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
 
Прибуток від надзвичайної діяльності до оподаткування
 
Балансовий прибуток
     
   
 
 
   
 
 

 

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Децентралізований рівень | Оцінка фінансового стану підприємства та її інформаційне забезпечення. Розрахунок прибутку цим методом здійснюється окремо за порівнянною (продукція, що вироблялась в попередньому періоді) і непорівнянною продукцією (продукція
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 545; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.028 сек.