Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Орієнтовна форма платіжного календаря


План надходження та використання грошових коштів, зміст та порядок його розробки. Платіжний календар

ЧП = ЧПзв + ЧПнзв

Пзв = По +Дінш –Вінш

По = ВП + ІОД –ВУЗ-ІОВ

де ВП – валовий прибуток підприємства, ІОД – інші операційні доходи, ІОВ – інші операційні витрати, ВУЗ – витрати на управління та збут продукції.

7) Доходи та витрати від іншої діяльності діляться на три групи. Склад кожної з груп можна побачити в таблиці 2:

Таблиця 2.

Доходи від іншої діяльності Витрати від іншої діяльності
1. Доходи від участі в капіталі 1. Витрати від участі в капіталі
Інвестиції в асоційовані підприємства Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства
Від спільної діяльності Втрати від спільної діяльності
Інвестиції в дочірні підприємства Втрати від інвестицій в дочірні підприємства
2. Інші фінансові доходи 2. Фінансові втрати
Дивіденди одержані  
Відсотки одержані Відсотки за кредит
Інші доходи від фінансових операцій  
3. Інші доходи 3. Інші витрати
Реалізація необоротних активів Собівартість реалізованих необоротних активів
Реалізація фінансових інвестицій Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
Реалізація майнових комплексів Собівартість реалізованих майнових комплексів
Неопераційна курсова різниця Від неопераційної курсової різниці
Безкоштовно отримані кошти Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій, списання необоротних активів
Інші доходи від звичайної діяльності Інші витрати від звичайної діяльності

 

8) Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (Пзв) розраховується так:

де По – прибуток(збиток) від операційної діяльності , Дінш – доходи від іншої діяльності, Вінш – витрати від іншої діяльності.

9) Прибуток (збиток) від звичайної діяльності (ЧПзв):

ЧПзв = Пзв – Ппр.зв.

де Ппр.зв. – податко на прибуток від звичайної діяльності.10) Чистий прибуток (збиток) підприємства (ЧП):

де ЧПнзв – чистий прибуток від надзвичайної діяльності підприємства.

Розподіл планового чистого прибутку між окремими напрямками його використання здійснюють виходячи із:

= плану виробничого та соціального розвитку

= кошторису витрат на здійснення такого розвитку

= порядку утворення окремих фондів

 

 

 

Другим документом (розділом) фінансового плану підприємства є план руху грошових коштів. Він є інструментом поточного планування.(розробляється на рік, може бути розбивка по кварталах)

Метоюйого розробки є прогнозування надходжень та витрат грошових коштів підприємства для забезпечення його платоспроможності на протязі планового періоду.

План руху грошових коштів являє собою баланс грошових надходжень та грошових витрат підприємства по окремих часових періодах, який балансується залишком грошей на кінець періоду. Орієнтовною формою плану руху грошових коштів може служити форма №3 “Звіт про рух грошових коштів” фінансової звітності за Національними стандартами бухгалтерського обліку (НСБО) (див. таблицю 3).

Таблиця 3.

Орієнтовна форма плану надходження та використання грошових коштів підприємства

Показники За плановий період (рік) В т.ч. по кварталах
  Н   В 1кв. 2кв. 3кв 4кв
Н В Н В Н В Н В
1. Рух коштів від операційної діяльності                    
2. Рух коштів від інвестиційної діяльності                    
3. Рух коштів від фінансової діяльності                    
Залишок коштів на початок року                    
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                    
Залишок коштів на кінець року                    

 

Деталізує план руху грошових коштів платіжний календар, який являє собою інструмент оперативного планування. Платіжний календар складається, як правило, на місяць з розбивкою на декади, тижні або дні. Слід особливо відзначити, що значущість цього документу тим вища, чим коротший плановий період та більш деталізовано визначені джерела надходження та напрямки витрачання грошей. Цей документ складається з двох розділів:

1) графік витрачання грошових коштів (або графік платежів)

2) графік надходження грошових коштів.

Платіжний календар узагальнює планові надходження та використання грошових коштів підприємства та дозволяє оцінити розмір залишку грошових коштів. Якщо розробка платіжного календаря виявляє позитивне сальдо коштів підприємства, то це свідчить про платоспроможність підприємства. У випадку негативного сальдо коштів виникає ситуація неплатоспроможності підприємства.

Цей документ може розроблятися по окремим видам руху грошових коштів (податковий платіжний календар, платіжний календар по розрахунках з постачальниками, платіжний календар по обслуговуванню боргу і т.д.). Орієнтовна форма платіжного календаря наведена в таблиці 4.

Таблиця 4.

Показники В цілому на місяць в т.ч. по декадах
Залишок грошових коштів (ГК) на початок місяця        
1. Графік платежів а) податкові платежі: = по ПДВ = по податку на прибуток = по відрахуванням до позабюджетних фондів б) платежі по розрахунках з постачальниками в) інші платежі        
Всього платежів        
2. Графік надходжень ГК а) надходження за відвантажену продукцію б) інші види надходжень        
Всього надходженнь        
Сальдо наступних платежів та надходжень ГК (ЧГП)        
Залишок ГК на кінець місяця        
             

 Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Графічне зображення точки беззбитковості | КАРЬЕРНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 592; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.03 сек.