Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості політичних режимів


№ п/п Основи для класифікації Тоталітаризм Авторитаризм Демократизм
Основний принцип державного будівництва монізм монізм плюралізм
Характер реалізації влади монопольний, на основі загального контролю монопольний, допускає певну автономію на основі розподілу влади і розмежуван-ня компетенції
Наявність загально-державної містифікованої ідеї існує відсутня відсутня
Спосіб формування органів влади легітимний та нелегітимний нелегітимний легітимний, на основі вільних виборів
Статус горизонтальних структур руйнуються в період зародження допускаються (крім претендуючих на владу) створюють основу політичної системи
Використання сили у відносинах з народом постійно у випадку загрози владі і політичної нестабільності не використо-вується
Джерело влади політичні еліти правлячі кола народ
Підзвітність та підконтрольність влади народу немає немає є в розвинутих формах
Права і свободи громадян відсутні використовуються в обмеженому виді гарантують- ся в повному обсязі
Відношення громадян до влади на основі ототодження з нею відчужене довірче, схвальне
Ідеали влади всемогут-ність сила моральність, справедли-вість
Ідеали політичної поведінки громадян ентузіазм, невибагли-вість, «моя хата з краю…» раціоналізм, слухняність законо-послушність, активність, свобода

Лекція ІІІ. 3. Держава як політичний інститут

поняття держави. Теорії виникнення держави.

основні ознаки та функції держави. Форми державного правління і національно-територіального устрою держави.

Концепція правової держави та громадянського суспільства.

Проблеми державотворення в Україні на сучасному етапі.

Мета лекції: ознайомлення з теоріями виникнення держави, основними ознаками та функціями держави, формами державного правління та державного устрою; з'ясування сутності правової держави та громадянського суспільства; визначення проблем державотворення в сучасній Україні. 

Держава існує не для того, щоб перетворити земне життя на рай,

натомість для того, щоб завадити йому перетворитися на пекло

Микола Бердяєв

 

Виникнення держави, її сутність, організаційна структура та механізм її функціонування як основного інструменту політичної влади належить до найскладніших проблем життя та розвитку суспільства. Необхідність глибокого й усебічного висвітлення цих проблем зумовлена тим, що саме у державі концентрується весь комплекс економічних, соціальних і політичних інтересів і різних соціальних груп, що виникають між ними, та засобів їх подолання.

Термін «держава» трактується у трьох значеннях:

1) як асоціація, що міститься на окремій території, об’єднує усіх членів суспільства. В такому розумінні цей термін використовується як синонім понять «суспільство», «країна», «вітчизна»;

2) як відносини політичної влади – сукупність зв’язків між громадянами й органами держави;

3) як адміністративні органи влади та правові норми, що визначають їх функціонування.

Держава – це організація політичної влади домінуючої частини населення у соціально-неоднорідному суспільстві, яка забезпечує цілісність і безпеку суспільства, здійснює управління загальносуспільними справами.

Існують різні теорії виникнення держави:

1. теологічнатеорія (представники – ідеологи релігій Стародавнього Сходу, католицької церкви, ісламу). Ця теорія пояснює походження держави Божою волею. Звідси виводиться залежність держави від релігійних організацій і діячів, покора усіх перед державною владою.

2. Патріархальна теорія (представник Арістотель). Держава – це результат розвитку сім’ї. Абсолютна влада правителя є продовженням влади батька у сім’ї.

3. Договірнатеорія (представники – Г. Гроцій, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо та ін.). Держава – це результат договору, укладеного між суверенним правителем і людьми. Появі держави передував «Природній стан», коли люди мали «природні права» (Ж.-Ж. Руссо) або коли йшла «війна всіх проти всіх» (Т. Гоббс).

4. Психологічнатеорія (представники – Л. Петражицький, Дж. Фрезер та ін.). держава – це організація, яка утворилася для керівництва суспільством з боку визначених осіб. Це керівництво є необхідне, бо люди мають психологічну потребу у підпорядкуванні.

5. Теорія насильства (представники Л. Гумплович, Є. Дюрінг). Походження держави пояснюється актом насильства, завоюванням одного народу іншим. З метою підкорення завойованих народів створюється держава як особливий апарат примусу.

6. Марксистська (класова) теорія (К. Маркс, Ф. Енгельс) пов’язує виникнення держави одночасно з поділом суспільства на класи. Суть держави – фактична диктатура певного класу.

Ознаками держави є:

· територія з охороняємими кордонами;

· суверенітет над всією територією і всіма громадянами;

· наявність репресивного апарату та права на легальне застосування сили;

· представництво від імені народу та повноваження на захист загальнонаціональних інтересів.

Відповідно до свого призначення держава виконує певні функції – внутрішні та зовнішні.

Внутрішніми функціями держави є:

· законодавча;

· організаційно-управлінська;

· соціальна;

· політично-економічна;

· національно-інтегративна;

· демографічна;

· культурна;

· правоохоронна;

· екологічна;

· фіскальна.

Зовнішніми функціями держави є:

· функція оборони та національної безпеки;

· розвиток відносин співробітництва з іншими державами;

· інноваційна функція (використання інтелектуальних досягнень, технологій інших держав тощо).

За часом виконання усі функції держави можна розділити на тимчасові та постійні. Якщо тимчасові функції здійснюються лише на певному етапі існування держави (наприклад, під час війни, надзвичайних ситуацій), то постійні функції реалізуються протягом усього часу існування держави.

Важливою характеристикою держави є поняття «форма держави». Це поняття включає у себе такі компоненти: форма державного устрою, форма державного правління та політичний режим.Під державним правлінням розуміється спосіб організації і здійснення державної влади. Традиційно виділяють такі форми державного правління, як монархія та республіка.Якщо монарх являє собою єдиний вищий орган державної влади, тоді така монархія називається необмеженою або абсолютною. Навпаки, якщо верховна влада поділена між монархом та іншими органами, то така монархія називається обмеженою, станово-представницькою, конституційною.

Республікоює така форма правління, за якою всі органи держави або обираються, або формуються загальнонаціональними представниками й установами.

Республіка може бути: президентською (напр., у США, Росії), парламентською(Німеччина, Австрія) та змішаною(напр., в Італії, Австрії, Україні). Різницю між президентською та парламентською формами республіканського правління можна передати схематично (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Головними принципами демократії є принцип суверенітету народу,який реалізується через принципи «більшості» і «представництва»тапринцип політичного плюралізму | Форма державного устрою – це територіальна організація держави. Розрізняють дві форми державного устрою: унітарну і федеративну

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 230; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.03 сек.