Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Запитання для аналізу та самоперевірки


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Теми для доповідей та пошукової роботи

1. Роль соціології у соціальному реформуванні суспільства.

2. Роль соціологічної культури у Вашому майбутньому професійному житті.

3. Соціологія в формуванні соціальної політики держави.

1. Дайте визначення понять „соціологія”, „соціальний закон”, „соціальна спільнота”, „соціальний інститут”.

2. Чим соціологія відрізняється від інших суспільних наук у своєму дослідженні суспільства?

3. Що є об’єктом та предметом дослідження соціології?

4. Через які функції реалізується роль соціології в житті суспільства?

5. Чому, не зважаючи на те, що соціологія виконує багато функцій, пов’язаних із виявленням, прогнозуванням суспільних проблем, їх так і не вдається вирішити?

6. В чому полягає відмінність між соціологічними та статистичними даними?

7. Чому соціологію називають генералізуючою наукою?

8. Назвіть ознаки науковості соціології.

9. В чому полягає роль соціальних інститутів?

10. Що дає знання соціальних законів?

Література

1. Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. посібник / Г.В. Дворецька. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 4-28.

2. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: Учебное пособие / Б.А. Исаев. – СПб.: Питер, 2008. – С. 4-23.

3. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник / Лукашевич М.П., Туленков М.В. – К.: Каравела, 2004. – С. 9-79.

4. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посіб. / Лукашевич М.П., Туленков М.В. – К: МАУП, 2004. – С. 10-28.

5. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України / В.М. Піча. – К.: Каравела, 2000. – С. 6-16.

6. Практикум з соціології: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти / За редакцією В.М. Пічі. – Львів: „Новий Світ-2000”, 2004. – 368 с.

7. Смелзер Нейл Дж. Проблеми соціології. Ґеорґ-Зімелівські лекції, 1995 / Нейл. Дж. Смелзер / Перекл. з англійської В. Дмитрук. – Львів: Кальварія, 2003. – С. 21-91.8. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій / Наталія Черниш. – Львів: Кальварія, 2003. – С. 17-34.

Тема 2. ІСТОРІЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ

Мета вивчення:з’ясувати витоки та передумови виникнення соціології як одного із способів наукового дослідження суспільства. Розкрити основні етапи становлення української соціологічної думки.

Основна проблема:специфіка предмета соціології в історичному перерізі.

Основні поняття:протосоціологія, позитивізм, соціальна статика, соціальна динаміка, соціальний клас, соціально-економічна формація, соціальна солідарність, соціальний факт, аномія, колективні уявлення, соціологізм, соціальна дія, соціальна мобільність, соціальна стратифікація.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання і вправи | Завдання і вправи. 1. Становлення і розвиток соціології в період із середини ХІХ ст

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 366; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.