Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання і вправи. 1. Становлення і розвиток соціології в період із середини ХІХ ст


Термінологічний словник

План семінарського заняття

1. Становлення і розвиток соціології в період із середини ХІХ ст. до 20-х років ХХ ст.

2. Сучасна західноєвропейська та американська соціологія.

3. Українська соціологічна думка кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

4. Соціологія радянського періоду.

5. Відродження української соціології та основні напрямки дослідження.

Протосоціологія– доконтівський період розвитку соціального знання, підготовчий період до виникнення соціології як окремої науки (триває з античності до 30-х років ХІХ ст.).

Позитивізм– напрям в філософії та соціології, який започаткований в 30-х роках ХІХ ст. О. Контом; методологічна позиція у суспільних науках і соціології зокрема, яка випливає з розуміння суспільства та його закономірностей за аналогією до природи. Соціологія, як і решта суспільних наук, має будуватися за зразком природничих наук, а результати її пошуку мають бути одержані за допомогою застосування наукових методів, збирання та аналізу емпіричних даних.

Соціальна статика– складова соціології (згідно з О. Контом), яка вивчає умови існування, будову суспільства, його компоненти.

Соціальна динаміка – складова соціології (згідно з О. Контом), теорія суспільного розвитку, головне завдання якої – вивчення послідовності розвитку соціальних явищ, використання знань про суспільство для вирішення конкретних проблем.

Соціальний клас – великі групи людей, які відрізняються: 1) місцем в історично визначеній системі суспільного виробництва; 2) зв’язком із засобами виробництва; 3) роллю в суспільній організації праці; 4) способами одержання і розмірами тієї частки суспільного багатства, яка є в їхньому розпорядженні.

Соціально-економічна формація– історичний тип суспільства, цілісний „соціальний організм”, що базується на певному способі виробництва (первіснообщинна, рабовласницька, феодальна, капіталістична, комуністична).

Соціальна солідарність– сила, яка згуртовує суспільство, робить його цілісним завдяки суспільному розподілу праці (професійної спеціалізації) та соціалізації.Соціальний факт– спосіб дії, чітко визначений чи ні, що здійснює на індивіда примусовий зовнішній тиск, водночас існуючи не залежно від нього.

Аномія – стан суспільства, коли відбувається розпад, дезінтеграція системи цінностей і норм, які мали б забезпечувати суспільний порядок.

Колективні уявлення – спільні уявлення та моральні настанови, що виконують роль об’єднуючої сили в суспільстві.

Соціологізм – принцип надання соціальній реальності автономності, визнання її домінування над індивідами.

Соціальна дія – дія індивіда, яка має для нього суб’єктивний сенс та орієнтована на інших індивідів.

Соціальна мобільність – перехід індивіда, груп індивідів чи системи соціальних цінностей між різними позиціями в ієрархії соціальної структури.

Соціальна стратифікація – ієрархічно вибудувані структури суспільства (класи, касти, стани).

1. Складіть кросворд до теми (не менше 20 слів).

2. Розташуйте в правильній послідовності науки (згідно з контівською класифікацією наук).

3. Порівняйте періодизацію становлення та розвитку західної та вітчизняної соціології (за допомогою таблиці).

4. Які з перелічених наук не відносяться до „позитивного” знання (згідно з О.Контом): метафізика (філософія), теологія, астрономія, соціологія, математика, фізика, хімія?

5. Завершіть формулу: соціальна дія = … + …

6. Наведіть приклад соціальної дії (цілераціональної, ціннісно-раціональної, афективної, традиційної) із особистого життя, з кінофільму, художньої літератури.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Запитання для аналізу та самоперевірки | Тема 3. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 263; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.