Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вплив системи управління запасами на ефективність діяльності підприємства


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 10. Мінімізація витрат на створення та зберігання запасів.

Питания для самоконтролю

1. Поясніть сутність і практичне значення адаптації опе­раційної системи до зміни її завантаження.

2. За якими параметрами здійснюється адаптація і які її форми?

3. Що є критерієм адаптації машин і устаткування?

4. В якій послідовності здійснюється адаптація устаткування?

5. З'ясуйте вплив на експлуатаційні витрати інтенсивності роботи машин.

6. Як впливає на експлуатаційні витрати час роботи ма­шин у межах доби?

7. Поясніть, як впливає на витрати кількісна адаптація машин.

8. Які є форми придбання устаткування, в чому їх особливості, переважні вади.

9. Поясніть методику мінімізації витрат на придбання ма­шин за кількісної адаптації.

10.Як обчислюються витрати на лізинг машин у поточній вартості?

11.З'ясуйте структуру і методику обчислення лізингових платежів.

12.Поясніть методику обчислення витрат на придбання
машин за рахунок кредиту.

13.Наведіть формулу обчислення загальних витрат на купівлю обладнання за рахунок кредиту в поточній вартості.

14.Що входить до складу лі цензових платежів (орендної оплати).

 


 

Лекція 17:Методика управління товарно-матеріальними запасами на підприємстві.

1. Вплив системи управління запасами на ефективність діяльності підприємства.

2. Сучасні моделі управління товарно-матеріальними запасами :

· Модель з фіксованим розміром запасу;

· Модель з фіксованим періодом;

· Система «точно за часом».

 

 

 

Для забезпечення безперервного та ефективного функ­ціонування будь-якого підприємства необхідно створення товарно-матеріальних запасів.

Підприємства зазвичай інвестують значні кошти у товарно-матеріальні запаси, що зумовлено різними причинами, а саме:

• віддаленістю постачальника й неможливістю доставки необ­хідних матеріалів чи товару тоді, коли у них виникне потреба;

• невпевненістю, що постачальник забезпечить матеріалами відповідної якості й кількості в потрібний момент;• можливим підвищенням цін на товарно-матеріальні цінності;

• ризиком недостатності запасів у разі значного раптового зростання попиту.

Управління запасами— це система прийняття рішень, націлених на економію часу і ресурсів за рахунок мінімізації витрат, пов'я­заних зі створенням і зберіганням товарно-матеріальних запасів, необхідних для своєчасного виконання виробничої програми.

Рішення відносно розміру замовлення і моменту його розміщен­ня може прийматися на підставі мінімізації відповідної функції су­марних витрат, які включають такі пов'язані з запасами витрати:

• на придбання;

• на оформлення замовлення;

• на зберігання;

• втрати від дефіциту.

Витрати на придбання включають вартість придбаних запасів за вирахуванням знижок відповідно до договору поставки; трансп ортно-заготовельиі витрати; інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому зони придатні для використання у запланованих цілях.

Витрати на оформлення замовлення належать до постійних і пов'язані з його розміщенням. Вони охоплюють витрати на оформ­лення документів, телефонні переговори, витрати, пов'язані з відстеженням виконання замовлення, поштові витрати.

До витрат на зберігання належать витрати, пов'язані зі збереженням товарно-матеріальних запасів на складі. Вони складаються з витрат на складське обладнання, утримання складських приміщень, страхування й оброблення запасів; втрати внаслідок псування, знецінення, крадіжок запасів, а також втрати від невикористаних можливостей капіталу.

Втрати від дефіциту— це втрати через відсутність достатньої кількості запасів для задоволення власних виробничих по­треб чи потреб клієнтів.

Менеджери служби постачання і збуту підприємства повинні прагнути до ефективного управління запасами на підприємстві.

Недостатня кількість виробничих запасів призводить до по­рушення ритмічності виробництва, зниження продуктивності праці, перевитрат матеріальних ресурсів через вимушені нераціональні заміни і, як наслідок, підвищення собівартості продукції.

Що стосується функціонування підприємства за відносно ви­сокого рівня запасів, то воно також не є ефективним.

Це пов'язано з тим, що підприємство має використовувати значні оборотні кош­ти для зберігання незадіяних запасів, що спричиняє відповідно відволікання вільних фінансових ресурсів і збільшення витрат підприємства на утримання цих запасів (необхідно збільшити складські площі й найняти нових працівників для забезпечення збереження і обліку матеріалів, що знаходяться на складі).

Для забезпечення ефективного управління запасами необхідне надання оперативної, повної і достовірної інформації про поточ­ний стан складських запасів, їх оборотність, перспективні потре­би в різних видах товарно-матеріальних цінностей, що в свою чергу, дасть змогу приймати економічно обґрунтовані рішення щодо частоти та обсягів поставок, а також щодо ув'язки планів збуту з планами закупівель.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Кількісна адаптація і довгострокова мінімізація витрат під час її здійснення | Сучасні моделі управління товарно-матеріальними запасами

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1814; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.