Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. IV. Методичні вказівки студентам

IV. Методичні вказівки студентам.

III. Методичні рекомендації викладачу та студентам

1. Викладання курсу доцільно розпочати з ознайомлення студентів (слухачів) із введенням в навчальний курс, методичними вказівками щодо самостійної роботи (розділ ІV) та методикою модульно-рейтингової системи оцінювання знань та активності студентів (розділ VІ).

2. Ознайомлення з методикою оцінювання знань зорієнтує студентів зі структурою завдань та об’єктивізованою системою оцінки, надасть їм мотивацію, щодо доцільності, якісного і активного виконання завдань з першого заняття, від чого залежить загальна кількість балів.

3. Студенти самостійно виконують підрахунки балів у тих випадках коли об’єктивізовані показники не потребують оцінки змісту завдання викладачем. При цьому представляють викладачу відповідні матеріали, що підтверджують набрану суму балів.

4. На установчому занятті студенти розробляють індивідуальний план-графік виконання завдань, в межах часу передбаченого навчальною програмою курсу.

 

Орієнтовні положення плану-графіку

№ з/п   Назва заходу Термін виконання   Примітка
1. Вибірка основної і додаткової літератури    
2. Дослідження літератури (витягу основних положень дискусійних позицій)    
3. Складання схем опорних положень з модулів навчального курсу    
4. Подача схем навчального курсу на рецензування колегам студентам    
5. Проведення взаєморецензування і обговорення на консультації-диспуті    
6. Підготовка тез доповідей на семінари    
7. Взаєморецензування тез доповідей    
8. Участь у роботі семінару    
9. Опонування за рецензованими доповідями    

 

5. Оскільки модульно-рейтингова система оцінки знань передбачає, як оцінювання знань так і відзначення активності студентів від лекційних занять до підсумкових семінарів то викладач повинен мати журнали відомостей передбачені у розділі VІ методичних рекомендацій. Зокрема:5.1) Відомість № 1 оцінки активності студентів на лекції.

5.2) Відомість № 2 оцінки виконання домашнього завдання, якості самопідготовки та рецензування домашніх завдань.

5.3) Відомість № 3 оцінки активності студентів на консультації-диспуті.

5.4) Відомість № 4 оцінки якості підготовки доповіді, рецензій та відповідей в процесі проведення семінарів.

5.5) Відомість № 5 про загальну кількість балів та їх відповідність національній шкалі оцінки знань та шкалі оцінки знань ECTS (Європейська кредитно-трансфертна система оцінювання знань).

5.6) Відомість № 6 оцінки участі студентів в науковій роботі.

6.1. Враховуючи, що даний курс вивчається в останньому році навчання при виборі тем особистих докладів на семінар та семінарських тем колег-студентів для рецензування, доцільно вибирати ближче до тем дипломних чи магістерських робіт з метою використання наробок з підготовки тез і рецензій при підготовці дипломної роботи чи магістерської дисертації.

6.2. При рецензуванні схем чи тез доповідей колег слід пропонувати кількість балів щодо рецензованих робіт згідно об’єктивізованих показниках оцінювання визначених у розділі VІ методичних рекомендацій.

6.3. В процесі навчального процесу відслідковуйте індивідуальний план-графік, і проставляйте бали за виконані завдання і підготовлені рецензії на роботи колег. Ваша оцінка зараховується після представлення викладачу і захисту матеріалів, що підтверджують виконання завдань, підготовку рецензій і та. ін. Зразки титульної сторінки журналу та відомостей з оцінювання знань та підготовки домашнього завдання див. у розділі VІ навчально-методичного посібника.

P.S. Приступаючи до викладення модулів змісту курсів вважаємо необхідним відзначити, що формування даного курсу було б не можливим або він був би дещо іншим, більш обмеженим, якщо б не було публікацій, позицій, ідей, висновків і пропозицій згаданих в цій роботі авторів. Серед них такі провідні вчені – криміналісти як академіки: В.В. Сташис, В.Я. Тацій, Ю.В. Баулін, А.П. Закалюк, В.П. Тихий, професори: В.К. Грищук, В.О. Навроцький, С.С. Яценко, М.І. Мельник, П.П. Андрушко, В.І. Антипов. В.І. Борисов, Н.О. Гуторова, Є.В. Фесенко, М.Н. Хавронюк, С.Д. Шпаченко та багато інших вітчизняних та російських вчених криміналістів.

Щира подяка вищезгаданим вченим, вченим відзначеним у тексті курсу лекцій при аналізі їх думок, позицій, тверджень, не згаданим взагалі, тематика досліджень яких не попала в поле зору авторів курсу лекцій, або не включена в даний спецкурс із-за обмеження навчальних годин. Ця прогалина буде доповнюватись дослідженнями студентів у межах п’ятого, факультативного, модулю де будуть вивчатися поточні проблеми кримінального права за допомогою експрес розвідок самих студентів.

З вдячністю і повагою до всіх, В.М. Попович.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 399; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.