Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз використання палива та енергії


План

Лекція №8. Тема 7. Статистика оборотних активів. Напрями та методи аналізу

1. Аналіз використання палива та енергії

2. Методи аналізу фінансових оборотних активів

2.1. Методи аналізу коштів

2.2. Методи аналізу дебіторської заборгованості

3. Напрями аналізу інших взаємозв’язаних фінансових активів: грошового потоку та цінних паперів

 

В економіці України на початок 2001 р. понад 36 % усього імпорту за таблицями «Витрати-випуск» у складі проміжного споживання становили паливно-енергетичні ресурси, що обумовлює важливість аналізу використання цих ресурсів, які відображаються у статистичній формі 11-мтп «Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії» (піврічна і річна), додатка 1 до форми 11-мтп «Фактичні витрати палива на вироб­ництво окремих видів продукції» та додатка 2 до форми 11-мтп «Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів». За даними цих форм проводиться аналіз рівня та ди-наміки паливо-, тепло- й енергомісткості продукції за допомогою питомих витрат палива та енергії на одиницю виробленої продукції в натуральному й вартісному вимірах.

У розділі 1 звіту 11-мтп «Паливо» відображаються такі види палива:

а) природні паливні ресурси (вугілля, нафта, торф, паливні дрова, газ тощо);

б) продукти переробки палива (кокс, брикети, паливні нафтопродукти тощо);

в) горючі (паливні) вторинні енергоресурси (горючі гази плавильних печей, шахтних печей і вагранок, горючі відходи процесів хімічної та термохімічної переробки тощо).

Витрати пального на роботу всіх видів автотранспорту у звіті за формою 11-мтп не враховуються.

У розділі 2 звіту 11-мтп «Теплоенергія» (пара й гаряча вода) записується теплоенергія, одержана як від власних електростанцій, котельних установок, електрокотлів, теплоутилізаційних та інших установок, так і зі сторони, яка використана на всі потреби підприємства, що звітує, а також відпущена на сторону іншим підприємствам, організаціям, населенню, своїм працівникам.У розділі 3 звіту 11-мтп «Електроенергія» враховується вся електроенергія, яка отримана від власних електростанцій та яка надійшла зі сторони й витрачена на всі потреби підприємства, що звітує, а також відпущена на сторону іншим підприємствам, організаціям і населенню.

Облік палива та енергії здійснюється в натуральних одиницях вимірювання: тоннах, тис. куб. м, млн кВт · год, тис. Гкал.

До запасів палива включають запаси палива як у постачальників, так і споживачів. Зведена інформація про виробництво й використання палива та енергії надається Держкомстатом Ук-раїни в статистичному збірнику «Паливно-енергетичні ресурси України».

Підприємства використовують паливо та енергію на виробничі та комунально-побутові потреби. За джерелами надходження обліковуються паливо та енергія: а) від власного виробництва; б) зі сторони, від інших підприємств та організацій. Окремо вирізняють витрати теплоенергії та електроенергії, урахованої в розрахунках енергомісткості продукції. Якщо на підприємстві на виробництво продукції паливо не витрачається, а витрачаються теплоенергія й електроенергія, то показуються витрати тільки теплоенергії та електроенергії.

Витрати палива на кожен вид продукції та в цілому по підприємству наводяться в тоннах умовного палива, теплоенергії — у гігакалоріях, електроенергії — у тисячах кіловат-годин. Усі види натурального палива перераховуються в умовне за їх фактичними теп-ловими еквівалентами, розрахованими як відношення нижчої теплоти згорання робочого стану палива до теплоти згорання 1 кг умовного палива, тобто 7000 ккал/кг (який є вугільним еквівалентом):

де — нижча теплота згорання робочого стану палива, ккал / кг.

Нижча теплота згорання робочого стану палива має визначатись або в лабораторних умовах, або розрахунком за державним стандартом технічних умов (ДСТУ3581-97), або за даними сертифікатів постачальників.

У звіті за формою 11-мтп показується кількість виробленої продукції в натуральному вимірі за поточний період, записуються фактичні питомі витрати палива, теплоенергії та електроенергії на 1000 одиниць продукції за відповідний період попереднього року по кожному виду виробленої продукції; при цьому питомі витрати наводяться у структурі фактичного обсягу продукції відповідного періоду попереднього року.

Якщо продукцію виготовлено вперше в поточному періоді, то фактичні питомі витрати палива й енергії за відповідний період попереднього року умовно приймаються на рівні питомих витрат поточного періоду.

Фактичні витрати палива й енергії на всю вироблену продукцію визначаються як — відповідно в базовому періоді і поточному — .

Витрати палива й енергії на всю вироблену продукцію за фактичними питомими витратами відповідно періоду попереднього року визначаються як

Фактичні питомі витрати на одиницю або 1000 од. продукції за відповідний період попереднього року визначаються як, де q0 — кількість виробленої продукції в базовому періоді.

Фактичні питомі витрати на одиницю або 1000 од. продукції за поточний період визначаються як .

Для аналізу динаміки паливомісткості та енергомісткості (теп-ло- й електроенергії) продукції використовується індексний метод, який ураховує різні варіанти витрат палива та енергії:

1) якщо витрачається один вид палива чи енергії на один вид продукції, то використовуються індивідуальні індекси питомих витрат:

;

2) якщо витрачається один вид ресурсу на кілька видів продук-ції, то використовується зведений індекс питомих витрат у натуральному вимірі:

.

Різниця між чисельником і знаменником дробу показує розмір економії чи перевитрат у натуральному виразі;

3) якщо на один вид продукції витрачаються різні види ресурсів, то використовується зведений індекс питомих витрат у вартісному виразі:

;

4) якщо витрачаються різні види палива, енергії на виробництво кількох видів продукції, то використовується зведений індекс питомих витрат на всю вироблену продукцію:

.

Для визначення зміни фактичних витрат порівняно з базовим періодом на підприємствах розраховують індекс загальних витрат матеріалів на всю вироблену продукцію за формулою:.

Питома витрата палива та енергії (m) — це середня витрата певного виду запасів на одиницю виробленої продукції (на практиці в розрахунку на 1000 од.), яка розраховується відношенням загальних витрат певного ресурсу М до обсягу продукції в натуральному вимірі (q), тобто , звідки . Тоді зміну загальних витрат певного виду ресурсів можна визначити так:

DМ = М1М0 = Sm1q1 – Sm0q0,

зокрема за рахунок: а) екстенсивного фактора (кількості виробленої продукції):

,

б) інтенсивного фактора (питомих витрат):

.

Індексна модель загальних витрат: ІМ = Іm · Іq.

Адитивна модель зміни загальних витрат за рахунок обох фак-торів:

DМ = DМ(q) + DМ(m).

Оскільки питома витрата — це середня витрата певного виду сировини та матеріалів, то аналіз середніх витрат можна поглибити з використанням індексів середніх величин (індексів середніх питомих витрат змінного складу, фіксованого складу та струк-турних зрушень).

На електростанціях, які виробляють теплоенергію й електроенергію, фактичні питомі витрати палива вказуються за формою 11-мтп не на вироблену, а на одну відпущену із шин кіловат-годину електроенергії та на одну відпущену гігакалорію теплоенергії.

До фактичних витрат палива на виробництво продукції мають включатися витрати тільки на основні та допоміжні технологічні процеси виробництва даного виду продукції; до фактичних витрат теплової та електричної енергії — також витрати на допоміжні потреби виробництва і втрати енергії в перетворювачах, у теплових і електричних мережах підприємства, які віднесені на виробництво даної продукції, але не включаються втрати палива під час зберігання і транспортування.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методи аналізу нефінансових оборотних активів | Методи аналізу коштів

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1268; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.