Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Запитання. ОБЧИСЛЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЧЛЕНІВ БРИГАДИ Члени бригади КТУ за місяць Відпрацьовано днів Кількість КТУ-днів Оплата за один КТУ-день


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Таблиця 5.4

ОБЧИСЛЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЧЛЕНІВ БРИГАДИ

Члени бригади КТУ за місяць Відпрацьовано днів Кількість КТУ-днів Оплата за один КТУ-день, грн Зарплата за відпрацьовані КТУ-дні, грн Індивідуальні доплати, грн Зарплата за місяць, грн
Петренко 1,2       60,0  
Вакуленко 1,03       40,0  
Зима 0,98       30,0  
Ігнатенко 0,95       25,0  
Разом              

 

1. Розподілити загальний заробіток між членами бригади.

2. Визначити для кожного працівника бригади величину відрядної заробітної плати і премії.

Відповідь:

1. Петренко: ЗП = 834,94; Вакуленко: ЗП = 771,68; Зима: ЗП =
= 599,58; Ігнатенко: ЗП = 515,80 (грн);

2. Петренко: ЗПв = 624,00; П = 150,94; Вакуленко: ЗПв = 589,16; П = 142,52; Зима: ЗПв = 458,64; П = 110,94; Ігнатенко: ЗПв = 395,20; П = 95,60 (грн).

1. Назвіть основні завдання контролю витрат.

2. Які види обліку поєднує в собі система обліку витрат підприємства?

3. З’ясуйте сутність і сферу застосування оперативного обліку.

4. Назвіть специфічні риси бухгалтерського обліку. Які можливості надає аналітичний бухгалтерський облік за управління витратами?

5. У чому полягають управлінський та фінансовий аспекти бухгалтерського обліку?

6. Що таке статистичний облік? Його особливості.

7. Які види контролю розрізняють за частотою контрольних операцій; за часом здійснення контрольних операцій?

8. З’ясуйте співвідношення видів контролю за різними класифікаційними ознаками.

9. У чому полягає сутність механізму управління за відхиленнями?

10. Які є підходи до обґрунтування необхідності досліджень причин розбіжностей між фактичними і плановими значеннями показників, що контролюються?

11. Які переваги застосування статистичних методів за вивчення відхилень?12. Яка особливість обчислення планових витрат на фактичний обсяг за даними кошторисів?

13. У чому полягає специфіка контролю витрат у СУВ «стандарт-кост»?

14. Які форми і джерела матеріального стимулювання зниження рівня витрат?

15. На яких принципах має базуватися розподіл премії за зниження витрат між учасниками даного заходу?

16. Наведіть варіант розподілу премії підрозділу підприємства за економію ресурсів між членами його колективу.

Тести

З наведених нижче відповідей виберіть правильну:

1. Оперативний облік:

а) спрямований на конкретні господарські операції;

б) дає змогу фіксувати небажані розбіжності до початку операції;

в) відображає характеристики операції, які не фіксуються за інших видів обліку;

г) спрямований на реєстрацію масових, якісно однорідних господарських явищ;

д) правильними є відповіді а), в).

2. До основних завдань контролю витрат належать:

а) відстежування динаміки факторів витрат;

б) здійснення регулювальних заходів;

в) аналіз відхилень у виконанні планових завдань;

г) правильними є всі попередні відповіді;

д) правильними є відповіді а), в).

3. Специфічними рисами бухгалтерського обліку є:

а) вибірковість;

б) безперервність;

в) системність;

г) епізодичність;

д) правильними є відповіді б), в).

4. Бухгалтерські рахунки можуть бути:

а) первинними;

б) синтетичними;

в) оперативними;

г) статистичними;

д) правильними є відповіді а), б).

5. У системі обліку витрат інформаційне ядро складають дані:

а) оперативного обліку;

б) статистичного обліку;

в) бухгалтерського обліку;

г) оперативно-статистичного обліку;

д) не можна однозначно визначити.

6. Чинний в Україні План рахунків дає змогу в його межах вести:

а) лише фінансовий облік;

б) лише управлінський облік;

в) окрім фінансового й управлінський облік;

г) оперативний облік;

д) усі відповіді є неправильними.

7. Статистичний облік використовує для своїх потреб:

а) дані бухгалтерського обліку;

б) дані оперативного обліку;

в) результати самостійних спостережень;

г) усі попередні відповіді є правильними;

д) правильними є відповіді а), в).

8. За частотою контрольних операцій контроль може бути:

а) разовим;

б) підсумковим;

в) поточним;

г) попереднім;

д) правильними є відповіді а), в).

9. Управління за відхиленнями базується на:

а) вивченні причин абсолютно всіх відхилень;

б) вибірковому вивченні відхилень на основі виключно експертних оцінок;

в) вибірковому вивченні відхилень на основі виключно статистичних оцінок;

г) нехтуванні відхиленнями;

д) жодна з відповідей не може бути визнана правильною.

10. Більшу об’єктивність і чутливість здатний надати:

а) експертний підхід;

б) статистичний метод;

в) метод суцільного контролю;

г) «правило великого пальця»;

д) не можна дати однозначну відповідь.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ВИТРАТИ ЦЕХУ ЗА МІСЯЦЬ, грн | Сутність і передумови аналізу системи «витрати—випуск—прибуток» (CVP)

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 505; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.