Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПЕРЕДМОВА. На засіданні кафедри «Менеджмент організацій»


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ЗМІСТ

Конспект лекцій

Булатов Є.В., Чанглі В.С.

 

 

«Правознавство»

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри «Менеджмент організацій»

протокол №_____ від _________ р.

зав.каф. Іванов М.Ф.

 

Донецьк 2013

Булатов Є.В., Чанглі В.С. Правознавство: конспект лекцій / Макіївка: ДонНАБА, 2013. – 146 с.

 

 

Конспект лекцій з дисципліни «Правознавство» містить основні положення з курсів теорії держави і права, історії держави і права України, конституційного, цивільного права та інших галузей права. Конспект підготовлений на ґрунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін законодавства України.

У конспекті лекцій зроблений акцент на ключові для кожного розділу категорії (виділені жирним шрифтом), відокремлені доступні для розуміння формулювання визначень і понять. Крім того, в кінці кожного розділу розміщені завдання для самостійної роботи та рекомендована література.

Конспект лекцій розрахований на студентів галузей знань освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання форми навчання.

 

Рецензенти:

 

 

Передмова…………………………………………………………………………4  
Тема 1. Основи теорії держави і права………………………………………..5 Тема 2. Конституційне право України……………………………………….15 Тема 3. Адміністративне право………………………………………………20 Тема 4. Фінансове право……………………………………………………...25 Тема 5. Банківське право……………………………………………………...34 Тема 6. Цивільне право……………………………………………………….47 Тема 7. Трудове право………………………………………………………...71 Тема 8. Аграрне, земельне та екологічне право…………………………….78 Тема 9. Кримінальне право…………………………………………………...89 Тема 10. Міжнародне право…………………………………………………..97 Тема 11. Судові та правоохоронні органи України………………………..108 Тема 12. Вирішення господарських спорів………………………………...116 Тема 13. Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ……133  
Список рекомендованої літератури…………………………………………...144  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

Стратегія розвитку сучасного суспільства в умовах правової реформи в Україні об'єктивно потребує підвищення вимог до освітньої системи та професійної підготовки фахівців високої кваліфікації. У навчальному посібнику здійснена спроба нового підходу до структури і змісту курсу за принципами модульно-рейтингової системи навчання, враховуючи зміни у сучасному конституційному, цивільному, сімейному, трудовому та кримінальному законодавстві. В основу структури і змісту посібника покладена концепція всебічного розвитку майбутнього фахівця у цілісному навчальному процесі.

Високий рівень культури суспільства, зокрема правової, є однією з важливих ознак правової держави, яка заснована передусім на принципах верховенства права і правового закону, поваги до основних прав і свобод людини і громадянина. Дотримання вимог законодавства, послідовна реалізація основних прав і свобод людини і громадянина залежать від багатьох факторів, зокрема від рівня організації освіти, отримання знань про державно-правові явища.

Актуальність навчального курсу зумовлена потребами професійної діяльності економіста чи менеджера, важливістю вивчення питань, що мають загальне значення, дослідження основних юридичних понять та їх ознак, встановлення найбільш загальних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування держави і права, формування правової культури, що проявляється насамперед у підготовці особи до сприйняття прогресивних правових ідей і законів, у вмінні й навичках користуватися правом, а також оцінювати власні знання з права.

Вивчення дисципліни «Правознавство» є передумовою формування такої поведінки студентів, що відповідає правовим приписам, а також виховує непримиренне ставлення до правопорушень з боку інших суб'єктів.

Засвоєння студентами основних положень курсу підвищує загальний рівень освіченості, формує юридичне мислення, сприяє розвиткові правової свідомості та правової культури.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
А. Опори повітряних ліній | Походження та сутність держави

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 300; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.