Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Походження та сутність держави


Тема 1. Основи теорії держави і права

 

План:

1. Походження та сутність держави. Форма держави.

2. Функції держави та правові форми їх здійснення.

3. Правова держава і її ознаки.

4. Поняття та ознаки права. Функції права.

5. Структура права.

6. Джерела права.

 

Існують різні теорії походження держави. До них відносяться:

1) марксистсько-ленінська і класова теорія походження держави і права. Представники цієї теорії є: К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін.

Відповідно до цієї теорії передумовами виникнення держави є:

- Виділення пастуших племен;

- Відокремлення ремесла від землеробства;

- Поява класу купців.

Безпосередніми причинами виникнення перших держав є:

1) поява приватної власності;

2) поява класів;

3) виникнення між класами непримиренних протиріч. Держава - продукт класових протиріч.

2) Теологічна теорія стверджує, що процес виникнення і розвитку держави аналогічний процесу створення Богом світу. Зародилася дана теорія в стародавньому Юдеї, а своє остаточне оформлення знайшла у працях ученого-богослова ХІ в. Форми Аквінського (1225-1274гг.);

3) Патріархальна заснована на поясненні походження держави і права природним ходом суспільного розвитку, закономірним об'єднанням людських співтовариств в більш великі структури (сім'я - рід - плем'я - держава). Представниками даної теорії були Аристотель, Р. Фільмер, Н.К. Михайлозський та ін

4) Договірна розглядає державу як результат об'єднання людей на добровільній основі (договору). Представники: Г. Греоцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск'є, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо, А.Н. Радищев;

5) Теорія насильства виходить з того, що основні причини походження держави і права лежать в завоюванні однієї частини суспільства іншою, у встановленні влади завойовників над переможеними, що держава і право створюються завойовниками в цілях підтримки і зміцнення свого панування над переможеними. Представники: К. Каутський, Ф. Дюрінг, Л. Гумплович;

6) Органічна теорія проводить аналогію між біологічним організмом і людським суспільством. Подібно живому організму, держава володіє внутрішніми і зовнішніми органами, воно народжується, розвивається, старіє і вмирає. Її представником є Г. Спенсер (1820-1903гг.)7) Психологічна - поява держави і права пояснює проявом властивостей людської психіки: потребою підкорятися, наслідуванням, свідомістю залежності від еліти первісного суспільства, усвідомленням справедливості визначених варіантів дії і відносин. Представником психологічної теорії є Л.І. Петражицький (1867-1931гг.).

 

З урахуванням перерахованих ознак держава можна визначити як організацію публічної влади суспільства, що володіє апаратом управління і примусу, з допомогою якого забезпечується функціонування суспільства.

Для підтримки нормальної життєдіяльності суспільства, вирішення завдань і виконання функцій держави необхідна налагоджена робота механізму держави. Механізм держави складається з:

1) державних підприємств;

2) державних установ;

3) державних органів.

Поділ єдиної державної влади на три гілки відноситься до найважливіших принципів організації і діяльності державних органів. Вчення про поділ влади має давню історію, але дана теорія отримала найбільш закінчений і аргументований вигляд завдяки вченню французького юриста і політичного мислителя Ш. Монтеск'є. Згідно з ученням Ш. Монтеск'є, основною метою поділу влади є усунення зловживання державною владою. Він вважав,що повинен бути не тільки чітко окреслено коло повноважень і сфери діяльності кожної з гілок влади - законодавчої, виконавчої і судово, але і передбачені юридичні засоби стримування влади. Принцип поділу влади виходить з того, що сама влада неподільна, а повинні різнитися її гілки, що виражається в диференціації повноважень гілок влади.

Форма держави- це спосіб організації державної власті, взаємопов'язаної з основними - сутнісними ознаками держави як особливої політичної, структурної та територіальною організацією суспільства. В юридичній науці традиційно у формі держави прийнято виділяти три взаємозалежних блоки: форму правління, форма територіального (державного) устрою і політичний режим. Сукупність цих трьох елементів розкриває форму держави.

Під формою правління розуміють порядок освіти і організацію верховної державної влади. Розрізняють монархічну і республіканську форму правління.

Монархія - це переважно одноосібне здійснення державної влади, переданої, як правило, у спадщину. Основні ознаки монархії:

1) безстрокове (довічне) користування владою;

2) Заняття трону в спадщину або за правом споріднення;

3) Представництво у зовнішніх зносинах не по поручительству, а за власним бажанням;

4) Безвідповідальність глави держави (за винятком Швеції, де монарх несе відповідальність у цивільних справах).

5) Монархія буває: абсолютної (Саудівська Аравія, Бахрейн) і конституційні (Іспанія, Швеція, Японія). Конституційна монархія в свою чергу ділиться на дуалістичну і парламентарну.

Республіка - така форма правління, при якій верховна державна влада здійснюється виборними на певний строк органами влади. Специфічні риси, які властиво цій формі державного правління:

1) колективне правління;

2) відносини будуються за принципом поділу влади (парламент приймає закони, уряд і його органи виконують закони, судові органи здійснюють контроль за виконанням законів і притягують до відповідальності за їх порушення);

3) всі вищі органи державної влади обираються народом або формуються загальнонаціональним представницьким установою;

4) органи державної влади обираються на певний строк;

5) принцип відповідальності.

Республіки бувають: президентські, парламентські і так звана змішана форма республіки.

Президентська республіка - це форма правління, при якій президент або поєднує повноваження глави держави і глави уряду в одній особі (Аргентина, Бразилія, Мексика, США), або безпосередньо бере участь у формуванні складу уряду і призначає його главу.

Парламентська республіка - це форма правління, при якій значна роль в організації державного життя належить парламенту (Індія, Туреччина, Фінляндія, ФРН та ін)У деяких країнах (наприклад, у Франції, Україні, Польщі) іноді зустрічаються змішані форми правління, які поєднують у собі ознаки і президентської і парламентської систем республіканського правління.

Форма державного устрою являє собою адміністративно-територіальну і національно-державну організацію державної влади, що розкриває взаємини між окремими частинами держави, зокрема, між центральними і місцевими органами. Основними видами державного устрою є: унітарна (просте) держава, федеративна держава і конфедерація.

Унітарна держава - єдине, цільне державне утворення, що складається з адміністративно-територіальних одиниць, які підкоряються центральним органам влади й ознаками державного суверенітету не володіють. До числа унітарних держав можна віднести: Великобританію, Японію, Нідерланди, Швецію, Україна.

Федерація - це єдина держава, що складається з кількох державних утворень, що об'єдналися для вирішення центральною владою загальних для всіх членів федерації завдань. До складу сучасних федерацій входить різне число суб'єктів: у РФ - 89, США - 50, Канаді - 10, Австрії - 9, ФРН - 16, Індії - 25, Бельгії - 3 і т.д.

Конфедерація - це тимчасовий юридичний союз суверенних держав, створений для захисту їх спільних інтересів. Конфедерація як форма союзу держав, що зберігають суверенітет практично в повному обсязі, порівняно рідко зустрічалася в історії (Австро-Угорщина до 1918 р., США з 1781 по 1789р., Швейцарія з 1815 по 1848 р. і т.д.).

Політичний режим - це сукупність прийомів, способів і засобів, за допомогою яких реалізується державна влада. Розрізняють два основних види політичного режиму - диктатура і демократія. Диктатура - це правління особи або групи осіб, які привласнюють і монополізують владу в певній державі, використовуючи її без обмеження. Диктатура складається з двох різновидів - тоталітарного і авторитарного режимів.

Тоталітарний - це режим повного контролю з боку держави над усіма сферами життя суспільства і кожною людиною за допомогою прямого збройного підписання. Влада на всіх рівнях формується закрито, як правило, однією людиною або вузькою групою осіб з правлячої еліти. Тоталітаризм є специфічно нову форму диктатури, що виникла в ХХ столітті. Тоталітаризм являє собою принципово новий тип диктатури завдяки особливій ролі держави та ідеології.

Авторитаризм - це такий політичний режим, який заснований на особистій чи класової диктатурі, державна влада сконцентрована в руках однієї людини (групи осіб) або в одному державному органі при зниженні ролі інших (насамперед представницьких) інститутів держави.

Демократичний режим - це така форма правління, яка заснована на можливості управління справами суспільства і держави шляхом прямого або опосередкованого волевиявлення народу. Демократичний режим є однією з різновидів ліберального режиму, під яким розуміють політичні методи і способи здійснення влади, засновані на системі найбільш демократичних і гуманістичних принципів.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ПЕРЕДМОВА. На засіданні кафедри «Менеджмент організацій» | Функції держави та правові форми їх здійснення

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1061; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.