Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення основних понять і термінів


 

АБІОТИЧНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА – компоненти та явища неживої не­органічної природи, які прямо чи опосередковано діють на живі організми.

АНТРОПОГЕННА ДІЯЛЬНІСТЬ (від грец. anthropos — людина) – діяльність людини.

АНТРОПОГЕННІ ФАКТОРИ – фактори, зумовлені діяльністю людини (газоди- мові викиди, стічні води, шуми, вібрація, радіація, які забруднюють довкілля).

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ (ГДК) – макси­мальний уміст забрудника у природному середовищі (воді, повітрі, ґрунті) або продукті, який не знижує працездатності та самопочуття людини, не шкодить її здоров'ю у разі постійного контакту, а також не спричинює небажаних (негативних) наслідків у нащадків.

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИЙ СКИД (ГДС) У ВОДОЙМУ – маса забрудню­вальних речовин у стічних водах, що максимально дозволена для відведення у певному пункті за одиницю часу з метою забезпечення норм якості води в кон­трольному пункті.

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ ВИКИДИ (ГДВ) – максимальна кількість шкідли­вих речовин під час викиду в повітрі за одиницю часу, що не перевищує ГДК забрудників повітря на межі санітарної зони.

КАНЦЕРОГЕНИ (від лат. cancer — рак і грец. genos — походження) — фізичні, хімічні, біологічні речовини або агенти, що спричинюють розвиток злоякісних новоутворень або їх виникнення.

КАТАСТРОФА ЕКОЛОГІЧНА – порушення екологічної рівноваги в природних живих системах, яке зазвичай виникає в результаті прямої або опосередкованої дії антропогенної діяльності. До К. е. належать воєнна, біосферна та ядерна катастрофи, що виявляються у глобальних екологічних наслідках застосування зброї масового знищення. К. е. — необоротний характер змін, що відбулися в екосистемах чи біосфері.

ОХОРОНА ПРИРОДИ – загальне позначення системи заходів (технологічних, економічних, адміністративно-правових, міжнародних, біотехнічних, просвітниць­ких тощо), що забезпечує можливість збереження природою ресурсо- і середо- вищевідтворювальних функцій генофонду, а також збереження невідновлюва­них природних ресурсів.

ОХОРОННІ ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ – це території, в межах яких забезпе­чується їх охорона від традиційного господарського використання і підтриман­ня природного стану для збереження екологічної рівноваги та використання в наукових, навчально-просвітницьких і культурно-естетичних цілях.САНІТАРНО-ЗАХИСНА ЗОНА (СЗЗ) – смуга, що відокремлює промислове підприємство або забруднену ділянку від населеного пункту.

СЕРЕДОВИЩЕ – всі тіла і явища, з якими організм має прямі чи опосередковані взаємовідносини. Сукупність усіх умов, що діють на організм, популяцію чи біоценоз, зумовлюючи відповідну реакцію та забезпечуючи їх існування, обмін речовин, потік енергії.

СЕРЕДОВИЩЕ НАВКОЛИШНЄ – поняття, прийняте ЮНЕСКО (Організація об'єднаних націй з питання освіти, науки і культури), яке включає комплекс природних, антропогенних і соціальних чинників життя людини.

СЕРЕДОВИЩЕ НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ (ДОВКІЛЛЯ) – середовище, яке тою чи іншою мірою (іноді досить значною мірою) змінене людиною. До нього за змістом близькі: «техногенне середовище»; «антропогенне середови­ще»; «промислове середовище».

СЕРЕДОВИЩЕ ПРОЖИВАННЯ – природні тіла і явища, з якими організм (організми) перебуває в прямих або опосередкованих взаємовідносинах.

СИМБІОЗ(від грец. symbiosis — співжиття) – тривале співжиття організмів різних видів, яке зазвичай приносить їм спільну користь (наприклад симбіоз гриба і водорості, які утворюють разом лишайник; рака-самітника і актинії, яка живе на його раковині).

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукової тактики податкової міліції

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 306; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.