Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вивчення загальної характеристики господарства, окремих галузей господарства та міжгалузевих комплексів


Діаграми

Застосовуються для ілюстрації:

- кількісних характеристик об’єктів і явищ, що відрізняються територіальним розташуванням;

- структури;

- порівняння структур в різних територіальних одиницях.

Форма діаграми визначається її змістом і цільовим призначенням.

Види діаграм:

- стовпчикові;

- стрічкові;

- секторні;

- структурні квадратні і прямокутні тощо.

Особливий вид графічної схеми при вивченні населення становлять статево-вікові піраміди.

При вивченні національного та етнічного складу населення особливу увагу варто приділити розгляду найбільш чисельних етнічних груп населення України з позицій їх територіальної організації. Важливою умовою цілісного уявлення учнів про розміщення різних національних груп на території країни є розгляд історичних передумов такого розміщення. Історичний розвиток території та сучасні міграційні процеси завжди виступають факторами формування її етнічного складу. Учні повинні зрозуміти причинно-наслідковий зв’язок між національним складом населення та соціокультурними особливостями регіонів.

При вивченні системи розселення формуються поняття „розселення населення”, „поселення”, „типи поселень”, „місто”, „село” тощо. Прицьому важливо сформувати в учнів чіткі уявлення про структуру системи поселень в країні, розуміння критеріїв, за якими населенний пункт може називатися містом, селищем міського типу, курортним селищем, робітничим селищем, селом, хутором тощо. При розгляді різнгоманітних класифікацій поселень важливо наводити приклади.

В цій же темі розглядаєть поняття „урбанізація”. Варто звернути увагу на те, що в Україні спостерігається процес „несправжньої” урбанізації і починається тенденція до субурбанізації.

При вивченні трудових ресурсів необхідно ознайомити учнів, які саме категорії населення вважаються трудовими ресурсами та звернути увагу на питання безробіття.

Розділ „Господарство України” є центральним в курсі 9-го класу. Його завдання – сформувати в учнів систему понять про територіальну організацію господарського комплексу країни. В цьому розділі викладається покомпонентна структура господарства країни. При цьому формується значна частина загальних понять: фактори розміщення виробництва, склад галузі, територіальна структура галузі виробництва.Розділ починається загальною характеристикою господарства. Тут формуються базові поняття про його структуру, передумови і рівень розвитку. Багато також понять економічного змісту: „економічна система”, „домашнє господарство”, „ринкова економіка”, „шляхи розвитку господарства” тощо. При вивченні типів економічних систем можна запропонувати учням виконання короткочасного учнівського проекту. Для цього клас попередньо ділиться на 4 групи, кожна з яких визначає особливі риси економічних систем: традиційної, командної, ринкової, змішаної.

Результати обговорення оформлюються у вигляді схеми. На другому етапі характеризується економічна система України. Для цього групи визначають завдання економіки і пропонують шляхи його вирішення:

- роздержавлення економіки (комерціалізація, оренда з викупом,закрите акціонування, корпоратизація);

- приватизація власності через безоплатну передачу кожному громадянину його частини державного майна, шляхом аукціонного продажу);

- структурна перебудова (обмеження випуску енергомісткої та сировинномісткої продукції, виготовлення високотехнічної продукції, розвиток зовнішніх економічних зв’язків);

- створення ринкової інфраструктури (товарні і фондові біржі, банки, страхові компанії, йнвестиційні фонди тощо).

За результатами обговорення формулюють висновки про особливості і причини нинішнього стану економіки країни. До осбливостей нинішнього стану економіки слід віднести повільність ринкових перетворень, тривалий спад виробництва. До причин – опіку над неприбутковими підприємствами, відсутність сприятливих умов для вітчизняного підприємництва.

При розгляді галузевої структури господарства важливим є формування понять „галузь виробництва”, „виробнича та невиробнича сфера”, „міжгалузеві комплекси”, „інфраструктура” тощо. При виченні територіальної структури головним є формування уявлень про елементи територіальної структури.

Вивчаючи економічний потенціал варто розглянути ВВП України у порівнянні з іншими країнами, ВНП, складові економічного потенціалу.

Під час вивчення промислових комплексів діли отримують загальні поняття про структуру промислового виробництва, міжгалузеві комплекси, спеціалізацію, кооперування, основні, допоміжні та обслуговуючі галузі. Знуайомляться з поняттями «промисловий центр», «промисловий вузол», «промисловий район».

Головним завданням вивчення теми «Промисловість» є з’ясування особливостей і закономірностей розвитку і розміщення підприємств різних галузей промисловості України.

Вивчення будь-якої галузі промисловості країни здійснються за типовим планом:

1) склад галузі та її значення;

2) природно-ресурсний, геополітичний та соціально-економічний потенціал;

3) фактори розміщення підприємств;

4) сучасний рівень розвитку;

5) територіальна організація;

6) зв’язок з іншими галузями;

7) проблеми і перспективи розвитку.

Вивчення промисловості починається з ПЕК, тому що всі інші галузі розвиваються на енергетичній базі. Наступним в логічній послідовності вивчається металургійний комплекс, оскільки він дуже енерго- та матеріаломісткий. На базі чорної та кольорової металургії розвивається машинобудування. Тому воно вивчається наступним. Але останнім часом все більше базою машинобудування стає хімічна промисловість, яку логічніше було б вивчати до машинобудування. Але за програмою хімічна промисловість вивчається після машинобудування. Традиційно розглядаються також лісовиробничий комплекс та промисловість будівельних матеріалів.

На сьогодні доцільно також особливу увагу приділяти вивченню соціального комплексу: легка промисловість, сфера послуг.

Розглядається також агропромисловий комплекс України, який включає сільське господарство та харчову промисловість, які тісно пов’язані між собою (раніше вивчалися окремо і тому втрачався органічний зв’язок цих галузей).

Завершується вивчення галузей господарства вивченням транспортного комплексу.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Графічні ілюстрації цифрового матеріалу | Тема: Друковані та інтернет-видання

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 513; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.