Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аксіоми Безпеки Життєдіяльності
Читайте также:
 1. Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності.
 2. Аналіз стану безпеки праці на підприємствах України.
 3. Атмосферні небезпеки
 4. Безпека життєдіяльності людини — найважливіше завдання людської цивілізації
 5. Біологічні фактори небезпеки
 6. Вимоги безпеки до нагнітального трубопроводу бурових насосів
 7. Вимоги безпеки до обладнання циркуляційної системи наступні.
 8. Вимоги пожежної безпеки
 9. Джерела небезпеки, небезпечні ситуації (небезпеки) та вражаючі фактори
 10. Допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки
 11. Енергозбереження – найважливіший фактор екологічної й економічної безпеки України.

Як зазначив доктор технічних наук, професор, академік МАБЖД О. І. Запорожець на Міжнародній конференції БЖД Л – 2004, життя можна прожити тільки в безпеці. Якщо небезпеку не можна ліквідувати, то її слід контролювати. Аналіз реальних ситуацій, подій та факторів дає змогу сформулювати 3 аксіоми про безпеку життєдіяльності. Це такі [2]:

Аксіома №1. Техногенні небезпеки існують, якщо повсякденні потоки речовини, енергії та інформації у техносфері перевищують порогові значення.

Порогові та гранично допустимі значення небезпек установлюють­ся з урахуванням даних щодо умов збереження функціональної та структурної цілісності людини та природного середовища. Дотриму­вання гранично допустимих значень потоків створює безпечні умови життєдіяльності людини у життєвому просторі і виключає негатив­ний вплив техносфери на довкілля.

Аксіома №2. Джерелами техногенних небезпек є складові техно­сфери.

Небезпеки виникають за наявності дефектів та інших несправ­ностей у технічних системах, у результаті неправильного їх викори­стання, а також через наявність відходів, якими супроводжується , експлуатація технічних систем. Це, як правило, призводить до ви­никнення травмонебезпечних ситуацій, шкідливих впливів на люди­ну, довкілля й елементи техносфери.

Аксіома №3. Техногенні небезпеки діють у просторі й у часі. Травмонебезпечні фактори діють, як правило, короткочасно та спонтанно в обмеженому просторі. Вони виникають під час аварій, катастроф, вибухів та раптових зруйнуваннях будівель і споруд.

Для шкідливих впливів характерний тривалий та періодичний негативний вплив на людину, довкілля й елементи техносфери. Про­сторові зони змінюються в широких межах від робочих та побутових зон до розмірів усього земного простору. До останніх належать вплив викидів парникових та озоноруйнівних газів, надходження радіоак­тивних речовин в атмосферу тощо.

Аксіома №4. Техногенні небезпеки чинять негативний вплив на людину, довкілля та елементи техносфери одночасно.

Людина та техносфера, що її оточує, перебуваючи у безперервному матеріальному, енергетичному та інформаціонному обміні, утворю­ють постійну просторову систему «людина—техносфера». Одночасно існує система «техносфера-довкілля». Техногенні небезпеки не діють вибірково, вони негативно впливають на всі складові вищезгаданих систем одночасно, якщо останні опиняються у зоні впливу небезпек.

Аксіома №5. Техногенні небезпеки погіршують здоров'я людини, призводять до травм, матеріальних збитків та деградації довкілля.

Вплив травмонебезпечних факторів призводить до травм або заги­белі людей. Для впливу таких факторів характерні значні матеріаль­ні збитки.Вплив шкідливих факторів, як правило, тривалий, він негативно діє на стан здоров'я людей, призводить до професійних та регіональ­них захворювань.

Аксіома №6. Захист від техногенних небезпек досягається вдосконаленням джерел небезпек, збільшенням відстані між джерелом небезпеки та об'єктом захисту, використанням захисних заходів.

Зменшити потоки речовин, енергії та інформації у зоні діяльності людини можна, зменшуючи ці потоки на виході із джерела небезпеки або підвищуючи відстань від джерела до людини. Якщо це не можна здійснити практично, то потрібно використати захисні засоби: захис­ну техніку, організаційні заходи тощо.

Аксіома №7. Показники комфортності процесу життєдіяльності пов'язані з видами діяльності та відпочинку людини.

Це означає, що досягнення найбільш ефективної діяльності та найкращого відпочинку потребує вибору та підтримки відповідних показників комфортності середовища проживання.

Аксіома №8. Компетентність людей у світі небезпек та способах захисту від них — необхідна умова досягнення безпеки життєдіяль­ності.

Широка та з часом наростаюча гама техногенних небезпек, відсут­ність природних механізмів захисту від них потребує набування лю­диною навичок виявлення небезпек та застосування засобів захисту.

Цього можна досягнути лише в результаті навчання та набування до­свіду на всіх етапах освіти та практичної діяльності людини.

 

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 5523; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.