Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Н3О+ + 2е- ® Н2 + 2Н2О

Меn+ │Ме ││ 2H3О+ │ H2, Рt

Приклад: (-) Cu │ Zn │ ZnSO4 ││ 2H3О+ │ H2, Рt│ Cu (+)

Zn0‑2е-® Zn2+

Сумарна реакція: Zn0 + 2Н3О+ ® Zn2+ + Н2 + 2Н2О

ЕРС = Е0Zn2+│Zn =‑ 0,76В

Розрізняють методи потенціометрії: Ä прямі потенціометричні методи (пряма потенціометрія). Пряма потенціометрія ґрунтується на прямому визначенні потенціалу індикаторного електрода і обчисленню концентрації визначуваного іона за рівняння Нернста. Цей метод широко використовується в рН-метрії. Найчастіше використовують скляний електрод. Індикаторний електрод – скляний електрод, добре працює у будь-яких агресивних середовищах, у широкому діапазоні рН, не чутливий до окислювально-відновних процесів, індиферентний до ПАР, білків. Скляний електрод – іонно-селективний електрод мембранного типу. Воднева функція скляного електрода пояснюється особливим хімічним складом скла. Інтервал вимірювання рН = 0,5 – 12. Вимірювання рН застосовують в технохімічному контролі харчових продуктів в їх виробництві, де біохімічні та мікробіологічні процеси дуже залежать від рН середовища. Прилади: потенціометри, шкала яких проградуйована в одиницях рН: рН-340, рН-262, рН-673, П-261, іономір ЕВ-74.
Ä непрямі методи (потенціометричне титрування). Потенціометричне титрування –це варіант титриметричного аналізу, в якому кінцеву точку титрування визначають за різкою зміною потенціалу індикаторного електрода поблизу точки еквівалентності. З цією метою будують криву титрування – графік залежності ЕРС вимірювального кола від об’єму добавленого титранту. Потім проецирують точку перегину кривої титрування на вісь абсцис. Застосовують для визначення: загальної концентрації розчину, кількох речовин в одному розчині без їх попереднього розділення, проводять титрування каламутних і забарвлених розчинів. Широко використовуютьіонно-селективні електроди – це індикаторні електроди, які мають високу специфічність до певних іонів (електроди з твердими іонними мембранами, рідкі іонні мембрани, газові електроди). Іонно-селективна потенціометрія використовується для аналізу харчових продуктів: NaCІ, нітрат-іонів, іонів кальцію – у дитячому харчуванні, фторид-іонів – у питній воді; йодид-іонів‑ в морській капусті, хлорид-іонів – у молоці., сирах, маргарині, хлібі.
  Установка для потенціометричного титрування

þ Вольтамперометрія –фізико-хімічний метод аналізу. Запропонований чеським вченим Я.Гейровським(1922р.).В основі методу лежить одержання автоматично записаних вольт-амперних кривих (полярограм). Полярограми виражають залежність струму від напруги у колі, що складається з досліджуваного розчину і занурених у цей розчин електродів. Один з них поляризується, а інший – ні. Речовин у розчині можуть окислюватися або відновлюватися на електроді, що поляризується (крапельний ртутний електрод). Допоміжним електродом (другим) служить ртутний електрод із великою поверхнею, що практично не поляризується.

Вольтамперометрія з використанням ртутного крапельного електрода називається полярографією. Вольт-амперні криві (полярограми) отримують за допомогою приладів – полярографів.

Вольтамперометрія – чутливий метод аналізу, дозволяє визначати до 0,0001% речовини. Для проведення дослідження достатньо 3 – 5мл розчину. Проведення аналізу на полярографах займає 10 хвилин.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1496; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.