Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимоги до випробування і контролю якості розроблюваного обладнання
Проектованого обладнання БУ

Лекція 4 Вибір методів контролю і випробовування

Підвищення рівня якості бурового обладнання зумовлює необхідність підвищення якості вихідних матеріалів, праці, якості виготовлення і технологічних процесів його виробництва. При вирішенні цих проблем однією з основних задач є етапконтролю рівня якості існуючої і проектованої техніки. Оцінка рівня якості продукції є основою для прийняття необхідних керівних рішень в системі управління якістю продукції.

Оцінка рівня якості продукції здійснюється при вирішенні наступних задач:

• при плануванні і прогнозуванні рівня якості продукції і його обліку в системі ціноутворення;

• при виборі оптимального варіанту створюваної продукції;

• при розробці нормативно-технічної документації на нову продукцію (РМ, РТМ, ОСТ, ГОСТ і ін.)

• при контролі якості продукції;

• при вивченні динаміки якості продукції в часі;

• при обґрунтовуванні правил експлуатації продукції і нормативів запасних частин;

• при звітності і інформації за якістю продукції.

Методи і способи оцінки якості промислових виробів розробляє наука кваліметрія, що розглядає якість як певну ієрархічну сукупність властивостей, що представляють інтерес для споживача даної продукції.

Кваліметрія охоплює проблеми вимірювання і оцінки якості промислової продукції.

Задача прикладної кваліметрії - розробка конкретних методик і математичних моделей для оцінки якості конкретних об'єктів різного виду і призначення.

Оцінка якості бурових установок пов'язана з великими труднощами, обумовленими, по-перше, наявністю великої кількості функціонально зв'язаних між собою бурових комплексів.

По-друге, сучасне виробництво поставляє споживачам комплектуюче обладнання, яке все більш і більш ускладнюється і кожній його наступній модифікації додається все більше корисних властивостей.

По-третє, скорочуються періоди між змінами моделей обладнання.

Оцінка рівня якості складається з наступних етапів:

• вибір номенклатури показників якості і обґрунтування її необхідності і достатності;

• вибір або розробка методів для визначення значень показників якості;

• вибір базових значень показників і початкових даних для визначення фактичних значень показників якості оцінюваної продукції;

• визначення фактичних значень показників якості і зіставлення їх з базовими;

• порівняльний аналіз варіантів можливих рішень і знаходження оптимального;

• обґрунтовування рекомендацій для ухвалення керуючого рішення.

Зміст кожного з перерахованих етапів і об'єм робіт на кожному з них істотним чином залежать від мети оцінки якості продукції.

Методи оцінки якості продукції не залежать від стадії, на якій ведеться оцінка (розробка, виробництво, експлуатація). Проте залежно від даної стадії змінюється об'єм інформації, що використовується для оцінки якості, змінюються еталони якості і базові показники, що використовуються.

Вся розроблювана продукція підрозділяється на два класи (див. табл.4.1):

• що витрачається при використанні;

• що витрачає при використанні свій ресурс.

За одиницю розролюваної продукції приймаються вироби, кількість яких вимірюється (обчислюється) в екземплярах, штуках або комплексах, або витратні матеріали, які обчислюються за допомогою безперервних величин (кілограмів, метрів і ін.)

Продукція першого класу витрачається за призначенням в процесі використання. При цьому відбувається, як правило, незворотний процес її перетворення (переробки, спалювання, засвоєння і т. п.).

При використанні продукції другого класу відбувається витрата її ресурсу. Продукція в даному випадку використовується до технічного або морального зносу.

Якість розрблюваноїпродукції - сукупність властивостей , що зумовлюють її придатність задовільняти певні потреби відповідно до її призначення.

Ступінь придатності продукції задовільняти певні потреби кількісно характеризується показниками якості продукції.

Властивості продукції кількісно характеризуються параметрами продукції. Тому багато показників якості продукції є функціями її параметрів.Показники якості дають кількісну оцінку властивостей продукції і характеризуються:

• найменуванням - формулюванням;

• чисельним значенням;

• одиницею вимірювання.

Показники якості по кількості властивостей, що характеризуються, можуть бути або одиничними, або комплексними (див. табл. 4.2.). У свою чергу комплексні показники можуть бути груповими, інтегральними або узагальненими.

 

 

Таблиця 4.1 - Класифікація розроблюваної продукції

Розроблювана продукція
1-й клас 2-й клас
Продукція, що витрачається при використанні Продукція, що втрачає при використанні свій ресурс
Сировина і природні палива Матеріали і продукти Витратні вироби Неремонтовані вироби Ремонтовані вироби
корисні копалини, природні палива, природні будматеріали, мінерали, сільгосппродукція і т. д. штучні палива, мастила, заготовки, хімічні продукти, штучно одержувані будматеріали, цемент, вапно, гіпс і т. д., тканини і ін. шматки мила, таблетки, лікарські препарати, катушки ниток, косметика, банки консервів, бочки з паливом, балони з газом, кондитерські товари і ін. реле, болти, гайки, підшипники, осі, колеса, цегла, кераміка, гальмівні колодки, сталевий канат, долота і ін. машини і агрегати

 

Таблиця 4.2 - Види показників якості

Показники якості
Одиничні Комплексні
  Групові Інтегральні Узагальнені

 

Одиничні показники якості діляться на групи (ГОСТ 22851):

Показники призначення характеризують властивості продукції, що визначають основні функції, для виконання яких вона призначена і обумовлюють область їй використання.

Показники надійності характеризують властивості безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності і збережуваності.

Показники технологічності характеризують властивості продукції, які обумовлюють оптимальний розподіл витрат матеріалів, засобів праці і часу при технологічній підготовці виробництва, виготовлення і експлуатації продукції.

Показники стандартизації і уніфікації характеризують насиченість продукції стандартними, уніфікованими і оригінальними частинами, а також рівень уніфікації з іншими виробами;

Ергономічні показники характеризують систему «людина-виріб» і враховують комплекс властивостей людини, що виявляється у виробничих і побутових процесах.

Естетичні показники характеризують інформаційну виразність, раціональність форми, цілісність композиції і досконалість виробничого виконання продукції.

Патентно-правові показники характеризують ступінь оновлення технічних рішень, використаних в продукції, їх патентний захист, а також можливість безперешкодної реалізації продукції усередині країни і за кордоном.

Екологічні показники - характеризують рівень шкідливої дії на навколишнє середовище, які виникають при експлуатації або використанні продукції.

Показники безпеки характеризують особливості продукції, які обумовлюють безпеку обслуговуючого персоналу або осіб, які її використовують (експлуатують). Наприклад, час спрацьовування захисту від короткого замикання.

Показники транспортабельної і монтажепридатності характеризують пристосованість продукції до переміщення в просторі (транспортування), що не супроводжується її використанням або споживанням; сумарну трудомісткість монтажу, час виконання монтажних робіт і собівартість транспортування.

Економічні показники відображають окремі види витрат або сумарні витрати на розробку, виготовлення і експлуатацію або споживання продукції.

Показники економічності енергоспоживання характеризують економічність за витратою палива або електроенергії при експлуатації і виражаються через:

- питому витрату палива;

- питому витрату електроенергії.

Показники стійкості продукції до зовнішніх дій характеризують здатність продукції зберігати свої властивості при взаємодії з навколишнім середовищем. До таких показників відносяться, наприклад, температурний діапазон роботи агрегату, допустимі ударні навантаження і т.д.

Економічним показникам надається особливе значення. З їх допомогою оцінюють ремонтопридатність, технологічність, рівень стандартизації і уніфікації, патентну чистоту і т.д. Крім того, економічні показники враховуються при складанні інтегральних показників якості продукції.

Приведена номенклатура показників є укрупненою, усередині кожного виду показників можна виділити цілі групи показників якості. Наприклад, показники надійності включають показники безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності і збережуваності. Ергономічні показники включають гігієнічні, антропометричні, фізіологічні, психологічні показники і т.д.

Кожній групі розролюваної продукції відповідає певна сукупність видів показників, які обумовлюють рівень її якості. Використарня показників при оцінці якості продукції представлена в табл. 4.3.

Як видно з таблиці, до продукції групи 1 (сировина і природні палива) застосовані показники призначення, технологічності і збережуваності (що входить до групи показників надійності), оскільки її корисні властивості можуть втрачатися при зберіганні і транспортуванні, і незастосовані показники ергономічні, стандартизації і уніфікації і патентно-правові.

До продукції групи 2 (матеріали і продукти) застосовані ті ж показники, що і до продукції групи 1. Крім того, частина продукції групи 2 патентноспроможна (паливо з оригінальними присадками, рецептурний склад складних продуктів і матеріалів і т. д.).

До продукції групи 3 (витратні вироби) застосовані показники призначення, технологічності, естетичні, ергономічні і патентно-правові. Частково застосовані показники надійності (в частині збережуваності) і показники стандартизації і уніфікації. При цьому показники естетичні, стандартизації і уніфікації в основному відносяться не до частини зразків продукції, що витрачається, а до їх упаковки, герметизації.

 

Таблиця 4.3 - Використання показників при оцінці якості розроблюваної продукції

Група показників якості продукції Група продукції
Природна сировина і паливо Матеріали і продукти Витратні вироби Неремонто-вані вироби Ремонто-вані вироби
Призначення + + + + +
Надійності          
Безвідмовності - - - + +
Довговічності - - - + +
Ремонтопридатності - - - - +
Збережуваності + + + + +
Ергономічні - - + + +
Естетичні +/- +/- + + +
Технологічні + + + + +
Транспортабель-ності +/- +/- + + +
Стандартизації і уніфікації - - +/- + +
Патентно-правові - + + + +
Екологічні +/- +/- +/- +/- +/-
Безпеки +/- +/- +/- +/- +/-
Стійкості до зовнішніх дій +/- +/- . + + +

+ /- обмежена застосовність

 

До продукції групи 4 (неремонтовані вироби) застосовувані всі види показників якості, окрім показників ремонтопридатності.

До продукції групи 5 (ремонтовані вироби) застосовні всі види показників якості.

Комплексними показниками є:

1. Інтегральні (І) - відношення корисного ефекту на витрати у сфері виготовлення і експлуатації

І= К/(Зве), (4.1)

де К - корисний ефект;

Зв і Зе - витрати на виготовлення і експлуатацію відповідно.

Наприклад, для бурової установки інтегральним показником якості є відношення сумарної проходки за термін служби до витрат по виготовленню і експлуатації в процесі буріння свердловин.

2. Групові показники, наприклад, коефіцієнт готовності Кг

Кг=Т/(Т + Тв) (4.2)

де Т- напрацювання на відмову (час безвідмовної роботи);

Тв - час відновлення.

Коефіцієнт технічного використовування (Ктв)

Ктв= Т/(Т + Тв0) , (4.3)

де Т0 - час технічного обслуговування.

3. Відношення продукції до двох категорій якості:

- вища категорія якості відповідає світовим зразкам і вища, при цьому оцінка продукції здійснюється через кожні три роки, для складної продукції - через п'ять років;

- 1-а категорія якості - продукція відповідає вимогам ГОСТ. Не атестована продукція підлягає зняттю з виробництва.

 

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 613; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.