Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Законами може передбачатися відповідальність і за інші порушення у сфері туристичної діяльності
Читайте также:
 1. I.Економічний, екологічний і соціальний результати (ефекти) природоохоронної діяльності.
 2. IV. Відповідальність працівників за порушення норм і правил з охорони праці.
 3. Адіабатичні процеси в атмосфері
 4. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства.
 5. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
 6. Адміністративна відповідальність осіб, винних в порушенні податкового законодавства
 7. Анемії, пов’язані з порушенням утворення гемоглобіну
 8. Асоціації відбуваються від випадку до випадку і не мають розумної основи. За загальними законами механіки складаються у ряди тілесних явищ, що усвідомлюються як душевні.
 9. Безпека туристичної подорожі
 10. БЕЗПЕКИ В СФЕРІ ЦЗ.
 11. В —діти з поєднанням ознак низької інтенсивності та низької ефективності навчальної діяльності.
 12. Вади розвитку – це порушення внутрішньоутробного розвитку, відхилення від нормальної будови організму. Найлегші ступені вад розвитку називають аномаліями, найважчі – потворністю.

Розголошення відомостей, що становлять конфіденційну або іншу охоронювану законом інформацію.

Порушення законодавства в галузі туризму тягне за со­бою відповідальність згідно із законом.

Порушеннями законодавства в галузі туризму є:

здійснення туристичної діяльності без отримання відпо­відного дозволу (ліцензії) або недодержання ліцензійних умов з надання туристичних послуг;

залучення до надання туристичних послуг осіб, які не відповідають встановленим законодавством відповідним кваліфікаційним вимогам та не мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного супроводу у випадках, виз­начених цим Законом;

надання туристичних послуг, що підлягають обов'яз­ковій сертифікації, без проведення такої сертифікації в установленому порядку;

ненадання, несвоєчасне надання або надання туристові інформації, що не відповідає дійсності;

порушення вимог стандартів, норм і правил у галузі ту­ризму;

незаконне використання категорії об'єкта туристичної інфраструктури;

порушення умов договору між туристом і суб'єктом ту­ристичної діяльності з надання туристичних послуг;

невиконання розпоряджень уповноважених органів та осіб про усунення порушень ліцензійних умов;

порушення правил щодо охорони чи використання об'єктів туристичної інфраструктури, знищення або пошко­дження об'єктів відвідування;

створення перешкод уповноваженій на те законом поса­довій чи службовій особі у здійсненні контролю за турис­тичною діяльністю, у проведенні перевірки якості надаваних (наданих) туристичних послуг або додержанні ліцензійних умов, стандартів, норм і правил щодо здійснення ту­ристичної діяльності;

незаконне втручання у здійснення туристичної діяльності;

 

1. Порушення законодавства в галузі туризму тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Юридична відповідальність — це передбачений нормами пра­ва обов'язок суб'єкта правопорушення зазнавати несприятливих наслідків. Вид соціальної відповідальності. До принципів юри­дичної відповідальності належать: а) відповідальність тільки за протиправну поведінку, але не за думки; б) відповідальність ли­ше за наявності вини (за деякими винятками); в) законність; г) справедливість; д) доцільність; є) невідворотність покарання. Залежно від галузевої належності юридичних норм, що закріплюють таку відповідальність, розрізняють: кримінальну відповідальність, адміністративну відповідальність, цивільну відповідальність, дисциплінарну відповідальність.

Кримінальна відповідальність — це один з видів юридичної відповідальності; правовий наслідок скоєного злочину — дер­жавний примус у формі покарання відповідно до санкції кримінально-правової норми, за якою були кваліфіковані дії винної особи. Кримінальна відповідальність також настає за го­тування до злочину, за замах на злочин, за співучасть у злочині. До кримінальної відповідальності притягуються лише фізичні осудні особи, які вчинили злочин у віці, з якого відповідно до Кримінального кодексу України може наставати кримінальна відповідальність (з 14-ти чи з 16-ти років).Адміністративна відповідальність — це відповідальність фізичних та юридичних осіб за скоєння адміністративного пра­вопорушення; одна з форм юридичної відповідальності, менш сувора, ніж кримінальна відповідальність. Порядок притягнен­ня до адміністративної відповідальності, її види визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Цивільна відповідальність — це один з видів юридичної від­повідальності: встановлені нормами цивільного права юридичні наслідки невиконання чи неналежного виконання особою своїх обов'язків, що пов'язано з порушенням суб'єктивних цивільних прав іншої особи. Цивільна відповідальність полягає в застосу­ванні до правопорушника (боржника) в інтересах іншої особи (кредитора) або держави встановлених законом чи договором заходів впливу, які тягнуть за собою для нього негативні наслідки майнового характеру — відшкодування збитків, спла­та неустойки (штрафу, пені), відшкодування шкоди.

Дисциплінарна відповідальність — це одна з правових форм впливу на порушників трудової дисципліни. Вид юридичної відповідальності. Полягає в накладанні на порушників дис­циплінарних стягнень адміністрацією підприємства чи устано­ви, де виконує трудову діяльність працівник. Види та порядок накладення дисциплінарних стягнень на працівників визнача­ються Кодексом законів про працю України.

Для вирішення питання про вид та міру відповідальності суб'єкта туристичної діяльності чи контролюючого органу (їх посадових чи службових осіб) слід враховувати усі обставини, що мають місце у кожному конкретному випадку.

При цьому належить враховувати таке:

а) підставою кримінальної відповідальності є вчинення фізичною особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України;

б) діючий КУпАП не вичерпує всього нормативного матеріалу, який регулює адміністративну відповідальність. У систему законодавства про адміністративні правопорушення, крім КУпАП, включаються також інші нормативно-правові акти, що встановлюють адміністративну відповідальність як фізичних, так і юридичних осіб, та діють автономно аж до включення їх у КУпАП відповідним Законом (ст. 2 КУпАП).

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1337; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I.Економічний, екологічний і соціальний результати (ефекти) природоохоронної діяльності.
 2. IV. Відповідальність працівників за порушення норм і правил з охорони праці.
 3. Адіабатичні процеси в атмосфері
 4. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства.
 5. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
 6. Адміністративна відповідальність осіб, винних в порушенні податкового законодавства
 7. Анемії, пов’язані з порушенням утворення гемоглобіну
 8. Асоціації відбуваються від випадку до випадку і не мають розумної основи. За загальними законами механіки складаються у ряди тілесних явищ, що усвідомлюються як душевні.
 9. Безпека туристичної подорожі
 10. БЕЗПЕКИ В СФЕРІ ЦЗ.
 11. В —діти з поєднанням ознак низької інтенсивності та низької ефективності навчальної діяльності.
 12. Вади розвитку – це порушення внутрішньоутробного розвитку, відхилення від нормальної будови організму. Найлегші ступені вад розвитку називають аномаліями, найважчі – потворністю.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.