Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Доречність мовлення

Читайте также:
 1. Анатомо-фізіологічна основа мовлення
 2. Багатство та різноманітність мовлення
 3. Види публічного мовлення
 4. Визначення економічно оптимальної кількості замовлення
 5. Визначення точки перезамовлення
 6. Господарські договори, які визначені і регулюються як державні замовлення.
 7. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.
 8. Загальне поняття про мову, мовлення і мовну культуру. Мова і суспільство. Ф- ції мови.
 9. ЗМІНИ ЗВУКІВ У ПОТОЦІ МОВЛЕННЯ
 10. ІV Індивідуальні особливості мовлення
 11. Комунікативні ознаки культури мовлення

Чистота мовлення.

Чистота мовлення - це повна відповідність нормам літературної мови. Для чистоти мовлення важливими є правильна літературна вимова, вжи­вання слів, що відповідають літературній нормі. У чистому мовленні не вживають діалектизми, лайливі слова, слова-паразити тощо. Чистота мов­лення на рівні вимови досягається суворим дотриманням орфоепічних норм (вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень, наголос у словах).

Найпоширенішими помилками у вимові, що заважають чистоті мови, є неправильні наголошення, невиправдане "акання" та впливи інших мов, переважно російської мови. Руйнують чистоту мовлення лексичні засоби, якщо використовуються неточно, стилістично невмотивовано. Це насам­перед діалектні, просторічні, жаргонні слова, канцеляризми і професіона- лізми, лайливі й вульгарні слова.

Користуючись літературною мовою в розмовному мовленні, треба уникати діалектних слів. Уживання діалектизмів в інших сферах (діловій, науковій тощо) спілкування засмічує мову, порушує її чистоту.

Просторічні слова мають згрубіле, іронічне забарвлення, через те вони нормативні в повсякденному, побутовому спілкуванні. Наприклад: беш­кетник, брехун, швендяти, наеобачитись, горлати, охламон.

Надмірність канцеляризмів і професіоналізмів засмічує мову, робить її громіздкою, важкою для сприймання. Тому у виступі їх треба уникати, використовуючи синоніми чи описові звороти. Наприклад: відсоток (замість процент), довбня (замість сталева чи куляста баба), завдання, роль (замість функція), досягнення (замість результати).

Чистота мовлення вимагає уникати вульгарних і лайливих слів, які не відповідають нормам літературної мови і культури мовлення поведінки.

Іншомовні слова теж засмічують мову, якщо вживаються надмірно й недоречно. Особливої шкоди завдає так зване суржикове мовлення, у яко­му змішуються українські й російські слова. Засмічують мову й слова-па- разити. Це звичайні вставні слова, що нічого не виражають у тексті: ну, значить, так би мовити, взагалі, власне кажучи, як це, розумієш. Надмірне вживання їх не тільки псує мову, а й робить її беззмістовною. Чистота мов­лення - це його краса й ознака культури кожної промови.

Доречність - ознака мовлення, яка організує його точність, логічність, чистоту, вимагає такого добору мовних засобів, що відповідають меті й умовам спілкування. Доречне мовлення відповідає темі висловлювання, його логічному змісту, емоційному забарвленню. Доречне мовлення обо­в'язково вимагає врахування ситуацій, складу мовців, форм (усної чи пи­семної) мови.

Передумови доречності мовлення:

1. Усвідомлення необхідності доречності мовлення.2. Володіння культурою мовлення і спілкування.

3. Високий рівень вихованості людини.

4. Досконале знання мови, її функцій, форм і різновидів.

Засоби для досягнення мети спілкування і забезпечення його доречності досить різноманітні: монолог чи діалог, інтонація (заклична, спонукаль­на), риторичні запитання, різні види звертання, тональності тощо. Уміння вибирати найбільш доречну форму спілкування залежить від стосунків людей і мовленнєвої практики: кожна людина про той самий предмет мов­лення може висловитись по-різному. Залежно від різних умов і мети спілку­вання доречність мовлення буває контекстуальною, ситуаційною, стильо­вою і психологічно обумовленою.

Контекстуальна доречність виявляється в єдності змісту і форми вис­ловлювання. Контекст вимагає, щоб у ньому були гармонійно поєднані загальна тональність, слова, інтонація, структура речень. Щоб забезпечи­ти контекстуальну доречність висловлювання, варто використовувати в усному мовленні неповні речення, звертання, інтонацію, у писемному - складні речення, вставні слова тощо. Контекстуальна доречність впливає і на порядок слів у реченні, а речень - у тексті.

Ситуаційна доречність мовлення залежить від ситуації спілкування. Саме цим зумовлено використання монологу, діалогу (полілогу), внутріш­нього монологу, пошанної множини, множини ввічливості, авторської множини, різних форм звертання (від інтимного до офіційного) тощо. Від ситуації залежать темп і тональність мовлення, добір слова, а в писемному - застосування схем, таблиць, графіків.

Важливою є стильова доречність. Кожен стиль будується на виборі мовних засобів, їх співвідносності. Для наукового стилю доречне викорис­тання, термінів, а для офіційно-ділового - ділової лексики.

Доречність мовлення тісно пов'язане з його правильністю, логічністю, точністю, багатством.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Доречність мовлення

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2344; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.137.168
Генерация страницы за: 0.005 сек.