Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Суть та види доходів населення

Читайте также:
 1. Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами.
 2. Бухгалтерський облік доходів та витрат за вкладними (депозитними) операціями банку
 3. Використання даних статистики природного руху населення та інших даних системи охорони здоров'я
 4. Відображення в обліку доходів від основної діяльності
 5. Вплив Української греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення Західної України.
 6. Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій
 7. Державне регулювання зайнятості населення.
 8. Державне регулювання рівня та якості життя населення
 9. Джерела засобів існування зайнятого населення
 10. Джерела засобів існування та освітній рівень населення: діалектика взаємодії
 11. Джерела формування доходів ФСС НВВ
 12. Джерела формування сімейних доходів, їх структура та використання

Існує чимало показників рівня життя, одним з яких є доходи населення.

Доходи населення – це грошові або натуральні надходження, які має населення для задоволення своїх потреб.

Формування доходів населення можна виразити такою формулою:

Д = Дт + Дпм,

де Д –доходи населення;

Дт -дохід від трудової діяльності;

Дпдохід від підприємницької діяльності;

Дм– дохід від власності (рента, дивіденди, проценти).

Доходи за характером надходжень поділяються на економічні й соціальні.

Економічними доходами є такі доходи, які отримують на основі права власності на певний фактор виробництва: робочу силу, засоби виробництва, землю, грошовий капітал, інтелектуальну власність.

Ці доходи виступають як економічна форма реалізації права власності на капітал для своїх власників.

 

Рис. 13.1. Матеріальна основа і форми економічних доходів населення

Соціальними доходами називаються такі, які надходять від держави через суспільні фонди споживання незалежно від тру­дового внеску або участі у підприємницькій діяльності.

Формами таких до­ходів можуть бути: компенсації безробітним, виплати по соціальному стра­хуванню, допомоги малозабезпеченим, багатодітним, пенсії тощо.

За способом привласнення всі доходи в країнах із ринковою економікою прийнято поділяти на дві групи: трудові – одержані від участі в праці та під­приємницькій діяльності та нетрудові– які не залежать від трудових зусиль (дивіденди, проценти, виграші, аліменти, спадщина і т.д.).

Розрізняють різні види доходів, зокрема: грошові, натуральні, сукупні.

Грошові доходи – це доходи, які населення отримує у формі грошей. Сюди відносяться: заробітна плата, підприємницькі доходи, грошові випла­ти із суспільних фондів споживання (пенсії, стипендії, грошові допомоги), гонорари, грошові надходження на цінні папери, проценти за депозитами тощо.

Натуральні доходи – це доходи від особистих господарств, які йдуть безпосередньо на споживання їх власників, а також натуральні виплати із суспільних фондів споживання.

Сукупні доходи – всі доходи, які населення отримує, в грошовій і на­туральній формах, а також у вигляді пільг із суспільних фондів споживання (безплатні освіта та охорона здоров’я, пільгове або безплатне утримання ді­тей в дошкільних закладах, путівки до санаторіїв, будинків відпочинку).

Доходи поділяються також на номінальні та реальні.

Номінальні– вся су­ма доходів у грошовій формі, одержаних із різних джерел.

Реальні – це кіль­кість матеріальних і духовних благ та послуг, які реально можна придбати на отримані грошові доходи.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сутність, види та джерела формування доходів | Джерела формування сімейних доходів, їх структура та використання

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2800; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.