Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості організації автоматизованого обліку доходів та витрат

Читайте также:
 1. Аграрні відносини та їх особливості
 2. Акти з охорони праці в організації.
 3. Альтернативні витрати.
 4. Аналіз витрат за економічними елементами
 5. Аналіз витрат за економічними елементами
 6. Аналіз витрат і результативності
 7. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції
 8. Аналіз витрат.
 9. Аналіз впливу факторів зміни матеріальних витрат на одиницю виробу КТД2-2
 10. Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами.
 11. Аналіз матеріальних витрат
 12. Аналіз прямих матеріальних витрат

ПЛАН

Тема 12: Автоматизація обліку витрат на виробництво

Мета заняття: показати значення програми «1С:Бухгалтерія 8.2» для автоматизації бухгалтерського обліку витрат на виробництво та доходів на сучасному підприємстві та організації податкового обліку; ознайомитися з автоматизованим обліком списання матеріалів на виробництво, виготовленням та оприбуткуванням готової продукції, видами витрат на вироб­ництво, обліком доходів та витрат, організацією податкового обліку в програмі «1С:Бухгалтерія 8.2».

 

 

1. Особливості організації автоматизованого обліку доходів та витрат.

2. Настройки, що впливають на облік виробничої діяльності, в програмі «1С:Бухгалтерія 8.2».

3. Облік доходів та витрат в програмі «1С:Бухгалтерія 8.2».

4. Податковий облік в програмі: облік ПДВ та облік податку на прибуток.

 

Питання для самостійного опрацювання:

1. Організація податкового обліку.

2. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо доходів та витрат.

 

& Рекомендована література:

 

Основна: 1. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник. – К., 2008, ст. 296 - 308.

2. Сараєва Г., Власенко Л. 1С:Бухгалтерія 8.2: доступно для бухгалтера.- Х.: Фактор, 2011, ст. 49 – 62, 277 – 285, 442 – 464.

Додаткова:1.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (зі змінами та доповненнями).

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені наказами Міністерства фінансів України (зі змінами та доповненнями).

3. Шаталов А.М. 1С: Бухгалтерия для Украины. Первые шаги. – М.: Фирма «1С», 2009, ст.218-243.

4. 1С:Предприятие 8. Конфигурация «Бухгалтерия для Украины». Руководство по ведению учета. – М.: Фирма «1С», 2011, ст. 239 – 261.

 

Інтернет-ресурси: Офіційний сайт представництва компанії «1С» в Україні www.1C.ua

Електронна бібліотека http://pidruchniki.com.ua/

Електронна бібліотека http://www.studentbooks.com.ua/

 

Ведення обліку доходів та витрат підприємства є важливим елементом ведення фінансового та податкового обліку, організо­ваного на підприємстві, оскільки саме дані напрямки ведення об­ліку визначають порядок формування та суму визначеного фінан­сового результату від діяльності підприємства.

Облік витрат підприємства, пов'язаних з його виробничою дія­льністю, був розглянутий в темі 10 «Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації», тому в даній темі будуть розглянуті витрати підприємства, які пов'язані з управлінням підприємст­вом, забезпеченням збуту продукції, іншими складовими опера­ційної діяльності підприємства, його фінансовою, інвестиційною та іншими видами діяльності. Оскільки поняття обліку витрат до­статньо складно відокремити від поняття обліку доходів підпри­ємства, то одним з об'єктів даної теми будуть доходи підприємс­тва, отримані ним внаслідок різних видів діяльності.Зміст та структура процесу автоматизованого обліку витрат підприємства визначається на етапі налаштування облікової сис­теми. Особливістю організації автоматизованого обліку доходів та витрат є:

- відокремлення доходів та витрат у фінансовому та в податко­вому обліку;

- забезпечення можливості реєстрації доходів та витрат підпри­ємства у фінансовому та в податковому обліку в процесі реєст­рації операцій у фінансовому та в податковому обліку;

- використання широкої номенклатури статей доходів та витрат підприємства для чіткого розмежування доходів та витрат під­приємства відповідно за типами операції, джерелами отриман­ня доходів й напрямами понесення витрат, який визначає по­рядок відображення даних доходів та витрат на рахунках фі­нансового та податкового обліку;

- забезпечення автоматизованого закриття рахунків обліку до­ходів та витрат відповідно до визначених ознак даних видів доходів та витрат.

Незважаючи на організацію автоматизованого обліку доходів та витрат в більшості комп'ютерних програм, у них передбачено механізми неавтоматизованого закриття рахунків обліку доходів та витрат, оскільки забезпечення правильності ведення обліку до­ходів та витрат та пошук помилок в обліку доходів та витрат є достатньо складною та трудомісткою справою, що вимагає знач­них витрат часу і є не завжди прийнятною справою для підприєм­ства.

Відповідно до інструкції по застосуванню плану рахунків бух­галтерського обліку для ведення обліку витрат використовуються такі рахунки, електронні аналоги яких наведені в табл. 1.

Таблиця 1

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Іграшки та матеріал, необхідні для ігротерапії, можна згрупувати в три категорії | Рахунки обліку, які використовуються для ведення обліку доходів та витрат

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1458; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.