Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основна частина

Читайте также:
 1. II. Основна частина - 80хв.
 2. Визначення надсистем, в які входить досліджувана система як частина.
 3. Вопрос 60. Сущность и основная функция перестрахования
 4. Завершальна частина.
 5. Завершальна частина.
 6. Загальна частина.
 7. Заключна частина.
 8. Защита прав детей как основная функция На­циональной комиссии по правам ребёнка.
 9. Искусство Х1Х века. Основная проблематика эпохи.
 10. Кислотно-основна класифікація катіонів.
 11. Конфуціанство - етико-політичне вчення, основна увага в ньому приділяється мистецтву управління і виховання людини в дусі поваги до предків, до держави, до інших людей.
 12. Лекція 1. Вступна частина.

Вступ до лекції

Модуль 1. Засади формування основ охорони праці

ПЛАН-КОНСПЕКТ

лекції № 1 з навчальної дисципліни

“ОХОРОНА ПРАЦІ”

 

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці

 

Навчальний потік    
Час    
Місце    

 

Мета: Показати етапи розвитку охорони праці та її сучасний стан в Україні та закордоном; дати студентам: первинні відомості щодо правових та організаційних питань охорони праці для їх подальшого використання в практичній діяльності.

 

  Назва розділу або теми Час
І Вступ. Перевірка наявності особового складу. Доведення теми, мети, навчальних питань заняття . хвил.
ІІ. Основна частина. хвил
  1. Зміст поняття “охорона праці ”. хвил.
  2. Соціально-економічне значення охорони праці. хвил.
  3. Зміст дисципліни хвил.
  4. Основні терміни та визначення. хвил.
  5. Нормативно-правові документи України щодо охорони праці. хвил.
  7. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни хвил.
  8. Підготуватися до семінарського заняття.    
ІІІ. Заключна частина. Контроль засвоєння навчального матеріалу. Постановка завдання на самопідготовку. Підведення підсумку заняття. хвил.

 

1. Законодавство України про охорону праці

2. Принципи державної політики в галузі охорони праці

3. Гарантії прав на охорону праці

4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

5. Нормативно-правові акти з охорони праці

Навчально-методичне забезпечення:

Лектор-2000

Слайди № ___________

 

Навчальна література

1. Житецький В.Ц. Основи охорони праці. – Л.: Афіша, 2005.

2. Гандзюк М.П. та ін. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2004.

 

Завдання на самопідготовку: отримати рекомендовану літературу; назвіть статті Конституції, що стосуються питань охорони праці; які Закони України, що регламентують питання охорони праці Ви знаєте?; вивчити основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення; вивчити систему державних нормативних актів з охорони праці

 

РОЗРОБИВ:доцент кафедри інформатики та ТЗН

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник М.Г. Русанов


ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

Перевірка наявності особового складу, доведення теми, мети та навчальних питань заняття.

Багатовікова історія людства завжди супроводжувалася проблемами здоров’я і безпеки праці які посідали чільне місце в соціальному та економічному житті суспільства. Тому охорона праці відіграє важливу роль як суспільний чинник, оскільки при систематичному покращанні умов праці, відсутності травматизму праця стає творчою, високопродуктивною, піднімає соціальну активність працівників. І навпаки, незадовільні умови праці завжди супроводжуються плинністю кадрів, відсутністю творчої активності, травматизмом, що безумовно є негативним соціальним явищем.Однією з найнебезпечніших галузей людської діяльності була і залишається в багатьох країнах, в тому числі в Україні, гірнича справа. Останні свідчення цьому - постійна гибель українських гірників у шахтах Донбасу.

Тому вже з часів середньовіччя вчені досліджували небезпеки, пов'язані з гірничодобувною справою. Георг Агрікола (1494-1555 рр.) у 1545 р. першим зробив запис про випадок виділення та вибуху рудникового газу. Відомому лікарю епохи Відродження Парацельсу (1493-1544 рр.), який теж вивчав небезпеки, пов'язані з гірничою справою, належать слова: «Все є отрута і все є ліки. Лише певна доза робить речовину отрутою чи ліками». Цей вираз можна вважати основою принципу нормування шкідливих речовин, який використовується і дотепер.

Значний внесок у справу розвитку безпеки праці зробив М.В.Ломоносов (1711-1764рр.). У 1763 р. він видав трактат з основ металургії та рудних справ, у якому розглянув різні питання гігієни та безпеки праці гірників, організації їх праці та відпочинку, укріплення ґрунтів, відведення рудникових вод, небезпечних концентрацій газу та пилу, раціональності одягу.

У 1847 р. А.М.Нікітін видав книгу «Хвороби робітників із зазначенням попереджувальних заходів», де описав заходи, що мають попереджувати професійні захворювання та аварії.

У ХІХ-ХХ ст. у зв'язку з інтенсивним розвитком промисловості проблемами безпеки на виробництві займалося багато вчених. Відзначимо насамперед учених, діяльність яких пов'язана з Україною. Це перший ректор Харківського технологічного і Київського політехнічного інститутів В.Л.Кирпичов (1845-1913рр.), який у своїх працях пов'язав питання безпеки промислового обладнання з теоретичними питаннями прикладної механіки та опору матеріалів, і академік АЛ.Скочинський (1874-1960рр.), який зробив великий вн

Початком наглядової діяльності за охороною праці можна вважати виданий у 1719 році Петром І Указ про створення Берг-колегії (гірничої колегії).

Після скасування кріпосного права в Російській імперії у 1861 році, організований орган спеціального нагляду за безпекою робіт у гірничій промисловості, який мав назву “гірнича поліція ”.

У суспільстві, в якому економіку хотілось би розглядати як соціально орієнтованою, охорона праці має бути одним з найважливіших завдань соціально-економічної політики як держави, так і кожного підприємства й організації.

 

Перш ніж розглянути поняття «охорона пращ» звернемо увагу на його другий компонент, оскільки він є первинним. Адже без праці не було б і поняття «охорона праці».

Під працею розуміють цілеспрямовану діяльність людини, в результаті якої створюються, матеріальні блага, необхідні для задоволення її власних потреб, а також духовні цінності, що слугують суспільству. З фізіологічної точки зору праця — це витрачання людиною фізичної та розумової енергії. Для людини праця є не лише необхідністю, а й потребою.

А. П. Чехов казав: «Людина повинна трудитись, працювати в поті чола, хто б вона не була, і в цьому полягає зміст і мета її життя». Відомий також вислів А. Бебеля про те, що «без праці суспільство не може існувати».

Таким чином, праця є умовою існування людини та суспільства загалом. Однак за певних умов, коли в процесі праці мають місце шкідливі та небезпечні чинники, які безпосередньо впливають на працюючу людину, можуть проявлятися негативні наслід­ки праці. Ось чому з поняттям «праця» супутньо слідує й інше — «охорона праці».

Поняття “охорона праці” визначено статтею 1 Закону України “Про охорону праці ”.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Основна частина

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 92; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.224.216.155
Генерация страницы за: 0.002 сек.