Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Проектно-кошторисна документація

Читайте также:
  1. Документація і документообіг при перевезенні небезпечних вантажів
  2. Документація, що необхідна для екскурсійної теми
  3. Облікова документація.
  4. Патентна інформація та документація.
  5. Робоча документація складається на всі види виробів, передбачених стандартом, і призначена для їх безпосереднього виготовлення, контролю й ремонту.
  6. Тема: Товаросупроводжувальна документація
  7. ТЕО і транспортна документація на авіаперевезеннях
  8. ТЕО і транспортна документація на залізничному транспорті
  9. Технологічна документація.

Здійснення реальних інвестицій потребує якісної розробки проектної документації, яка включає технічні рішення і кошторисні розрахунки. Розробка проектної документації на будівництво об’єктів здійснюється на основі затверджених або схвалених обґрунтувань інвестицій у будівництво будівель і споруд. Поняття “будівництво” включає в себе нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переоснащення підприємств. Вони регулюються державними будівельними нормами.

В проектній документації деталізуються і уточнюються основні техніко-економічні показники, прийняті в обґрунтуванні проекту. Розробка проектної документації здійснюється переважно на основі проведення конкурсів (тендерів) на розміщення замовлень на виконання проектної продукції. При розміщенні замовлення на проектну документацію замовника, як правило цікавлять основні показники, які повинен гарантувати виконавець – якість, терміни і витрати. Якість розуміється як відповідність об’єкта заздалегідь заданим вимогам і параметрам.

Розробку проектної документації проектні організації здійснюють на підставі договорів із замовниками, які регулюють правові і фінансові відношення, взаємні обов’язки і відповідальність сторін. Невід’ємною частиною договору (контракту) є завдання на розробку проектної документації,

Звичайно проект складається з трьох складових частин:

- технологічної;

- будівельної;

- техніко-економічної.

Технологічна частина містить схему виробництва, комплект взаємозалежних одиниць устаткування, технологічні карти продукту, що випускаються, його об'ємні і якісні показники.

Будівельна частина визначає технологічні вимоги до об’ємно-планувальних конструктивних рішень. Об'ємно-планувальні рішення визначають розташування основних і підсобних приміщень цехів з урахуванням їх площ і обсягів. Конструктивні рішення припускають вибір найбільш прийнятних будівельних матеріалів, конструкцій і деталей.

Техніко-економічна частина включає вихідні дані по обґрунтуванню проекту, розрахунки фінансово-економічної ефективності і доцільності технічного переозброєння, реконструкції чи будівництва нового підприємства. Основним документом, який підтверджує доцільність реалізації проекту є техніко-економічне обґрунтування. Такий документ потрібен, насамперед, інвесторам, які на його підставі приймають остаточне рішення про фінансування проекту. Як правило, техніко-економічне обґрунтування розробляється для об’єктів промислового призначення з метою всебічного розгляду доцільності інвестування і містить:

- загальну характеристику об’єкту інвестування;

- дані про стан ресурсів, які залучаються до діяльності підприємства;- дані про транспортування великогабаритного і важкого обладнання;

- здійснення узгоджень і експертиз по проекту;

- розробку альтернативних досягнення мети, поставленої інвестором, в тому числі розгляд різних джерел фінансування проекту;

- урахування вимог законодавства і нормативних актів, що регулюють інвестиційну діяльність, а також умов користування природними ресурсами і землею;

- оцінку впливу проекту на навколишнє середовище;

- економічну оцінку і фінансовий аналіз проекту.

Якщо техніко-економічне обґрунтування зі зведеним кошторисним розрахунком задовольняє замовника, проектувальник розробляє робочий проект або робочу документацію з кошторисними розрахунками.

Закріпленість будівельної продукції, (будинків, споруджень, інженерних комунікацій) за місцем їхньої майбутньої експлуатації, різні витрати, обумовлені різними геологічними і гідрогеологічними місцевими умовами, встановлюють індивідуальний характер вартості кожного будівельного об'єкта. Навіть однотипні об'єкти, розміщені на суміжних площадках, у зв’язку з цим будуть мати різну вартість. Таким чином, основною особливістю ціноутворення в інвестиційній сфері є те, що ціна на кожен об'єкт окремо визначається кошторисом, який розроблюється проектувальником. Процес кошторисного ціноутворення в будівництві охоплює такі компоненти.

1. Складання локальних кошторисів на виконання будівельних і спеціальних робіт, придбання і монтаж устаткування.

2. Розробку об'єктних кошторисів на будівництво окремих будинків і споруджень.

3. Складання зведеного кошторисно-фінансового розрахунку.

Локальні і об’єктні кошториси включаються в склад робочої документації. Локальні кошториси розробляються по будівлям і спорудам на окремі види робіт: будівельні роботи, внутрішні санітарно-технічні роботи, монтаж металоконструкцій, придбання і монтаж машин і обладнання, придбання виробничого і господарського інвентарю і т. ін.

Кошторис – сукупність нормативних розрахунків, що визначають вартість спорудження окремого об'єкта і матеріально-технічні і трудові витрати для цього. Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт складається з витрат на будівельне виробництво і нормативного прибутку. Кошторисна вартість без прибутку є кошторисною собівартістю, яка включає в себе прямі затрати і накладні витрати.

Прямі витрати – це технологічні витрати, спрямовані безпосередньо на якого-небудь виду будівельних робіт або виконання робіт по монтажу обладнання чи конструкцій. Вони безпосередньо пов’язані із виробничим процесом відображають роботу людей, машин і механізмів, витрати на матеріали, деталі, конструкції. До них відносять основну заробітну плату робочих, витрати на будівельні матеріали і конструкції та інші прямі витати. Питома вага зазначених компонентів у складі прямих витрат в середньому складає: основна заробітна плата робочих – 15-20%, матеріали і конструкції – 60-70%, експлуатація машин і механізмів – 10-15%, інші прямі витрати (вивіз зайвого ґрунту, сміття, снігу з території будівництва) – 1-4%. Для їх розрахунку використовується велика інформаційна база: державні будівельні норми, одиничні розцінки й ін. Найчастіше зазначені елементи прямих витрат приводяться в збірниках елементних норм на конструкції і види робіт, які служать для розрахунку одиночних розцінок. У конкретних кошторисах на будівельні роботи прямі витрати визначають на підставі фізичних обсягів окремих робіт і одиничних розцінок, а також конструктивних елементів, що повинні бути враховані кошторисом:

 

(3.1)

де Пв – прямі витрати, грн.;

n – кількість видів робіт і окремих конструктивних елементів, які мають бути враховані кошторисом;

Оi обсяг робіт і-го виду в одиницях виміру, що відповідають затвердженим розцінкам;

Рi – одинична розцінка i- ої роботи, грн./ од.;

К iкількість конструктивних елементів видів робіт і-го виду, не включених в одиничні розцінки;

Нi, – норма витрат матеріалів на 1 конструктивний елемент і-го виду, не врахованих в одиничних розцінках, од.;

Цi – ціна матеріалів, конструктивних елементів і-го виду, не врахованих в одиничних розцінках , грн./од.

При розробці кошторису на суму прямих витрат нараховують накладні витрати у встановленому порядку ( 20 – 25 % від прямих витрат)

Накладні витрати мають іншу економічну природу у порівнянні з прямими витратами. Вони безпосередньо не пов’язані з виготовленням чи монтажем окремих конструктивних елементів і виконанням робіт. Ці витрати не дають прямого приросту обсягу виконаних робіт, але опосередковано йому сприяють. Вони пов’язані з організацією, управлінням і обслуговуванням будівництва. Накладні витрати включають в себе три приблизно рівні по обсягу групи затрат: адміністративно-господарські затрати, затрати по обслуговуванню всіх працівників і затрати на організацію робіт на будівельних майданчиках.

Нормативний прибуток передбачаються в кошторисах у розмірі 20 – 30 % від суми прямих і накладних витрат. Вони разом з економією при зниженні собівартості будівельно-монтажних робіт складають загальний прибуток підрядника від здачі будівельної продукції замовникам.

У зведеному кошторисному розрахунку, що складається на підставі розроблених кошторисів і розрахунків, враховується також резерв на непередбачені затрати в розмірі 3 – 12 % від суми прямих і накладних витрат.

Розроблений проект інвестування у виробничі фонди – це комплекс технічної документації, який містить креслення, технічні, технологічні, економічні і інші розрахунки з пояснювальними записками, необхідні для здійснення технічного переозброєння, реконструкції, розширення діючого або будівництва нового підприємства. Складовою частиною проекту є кошторисна документація. Він аналізується на прийнятність за різними аспектами.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Проектно-кошторисна документація

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 623; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.49.217
Генерация страницы за: 0.021 сек.