Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні критерії технологічності

Критерії технологічності педагогічного процесу.

Горизонтальна структура педагогічної технології

Структура педагогічних технологій.

Ієрархія (вертикальна структура) педагогічних технологій

1. Метатехнології позиціонують освітній процес на рівні реаліза­ції соціальної політики в області освіти (соціально-педагогічний рівень). Це загальнопедагогічні (загальнодидактичні, загальновиховні) техноло­гії, які охоплюють цілісний освітній процес у країні, регіоні, навчальному закладі. Приклади: технологія розвивального навчання, технологія управління якістю освіти в регіоні, технологія виховної роботи в певній школі.

2. Макротехнології, або галузевіпедагогічні технології, охоплюють діяльність в межах певної освітньої галузі, області, напрямку навчання або виховання, навчальної дисципліни. Приклади: технологія викладання навчального предмета, технологія компенсуючого навчання.

3. Мезотехнології, або модульно-локальні технології, являють собою технології здійснення окремих частин (модулів) навчально-виховного про­цесу чи спрямовані на рішення окремих, локальних дидактичних, методичних або виховних задач. Приклади: технологія окремих видів діяльності суб'єктів та об'єктів, технологія вивчення певної теми, технології уроку, технології засвоєння, повторення чи контролю знань.

4. Мікротехнології – це технології, спрямовані на рішення вузьких опера­тивних задач і такі, що відносяться до індивідуальної взаємодії або самовзаємодії суб'єктів педагогічного процесу (контактно-особистісний рівень). Приклади: технологія формування навичок письма, тренінгів з корекції окремих якостей індивіда.

1) науковий аспект: технологія є науково розробленим (таким, що розробляється) рі­шенням певної проблеми, яке ґрунтується на досягненнях педагогічної теорії й передової практики;

2) формально-описовий: технологія являє собою модель, опис цілей, змісту, методів і засобів, алгоритмів дій, які треба застосувати для досягнення запланованих результатів;

3) процесуально-деяльнісний: технологія є сам процес діяльності об'єктів і суб'єктів, їх целепокладання, планування, організація, реалізація ці­лей та аналіз результатів (див. рисунок).

 

До педагогічних технологій висуваються методологічні вимоги, які, у свою чергу, виступають критеріями технологічності. Наявність і ступінь прояву цих якостей є мірою технологічності педагогічного процесу.

1. Системність:

* комплексність – ПТ вимагають координації та взаємодії всіх елементів;

* цілісність – ПТ мають загальні інтегративні якості й водночас зберігають специфічні властивості елементів.

2. Науковість:

* концептуальність – ПТ існують в ім’я соціальних цілей і базуються на основі системи поглядів на педагогічний процес, ідей, принципів, концепцій, парадигм;* розвивальний характер – ПТ сприяють розвиткові суб’єктів діяльності.

3. Структурованість:

* ієрархічність – ПТ підпорядковуються зазначеній вище вертикальній структурі;

* логічність – ПТ будуються на законах формальної логіки й чіткості дій;

* алгоритмічність – у ПТ наявні окремі змістові кроки в просторі й часі, які здійснюються по порядку;

* наступність – ПТ вирішують частину загальної задачі вищих за ієрархією технологій;

* варіативність – ПТ виявляють гнучкість елементів відповідно до умов застосування.

4. Процесуальність:

* керованість – ПТ підлягають коригуванню, діагностуванню, проектуванню, адаптації;

* інструментальність – ПТ забезпечені навчально-методичним комплексом, дидактичним інструментарієм тощо;

* діагностичність – ПТ дають можливість отримувати інформацію про процес і контроль його окремих етапів;

* прогнозованість – ПТ гарантують досягнення певних цілей з визначеним ступенем вірогідності й допустимими відхиленнями;

* ефективність – ПТ конкурентні (результат до кількості витрачених ресурсів);

* оптимальність – ПТ кращі з можливих за наявних умов;

* відтворюваність – ПТ передбачають можливість застосування в інших умовах з іншим контингентом учасників.

               
   
Педагогічна технологія
 
 
   
     
коригування
 
 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3676; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Акція як пайовий цінний папір і її основні властивості.
 2. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
 3. Важливо зазначити, що у дітей не визначають групи інвалідності, як це відбувається у дорослих, критерії дитячої інвалідності є суто медичними.
 4. Вапняне молоко та сатураційний газ як основні реагенти фізико-хімічного очищення
 5. Види звітності, основні її показники.
 6. Види та основні принципи здійснення банківських операцій.
 7. Визначення поняття «культура», її структура та основні функції.
 8. Визначте основні положення соціологічної науки при підході до освіти.
 9. Вступ. Основні завдання та організація педіатричної служби в Україні. Роль медичної сестри в організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям.
 10. Гельсінський процес. Підписання Заключного акта НБСЄ. Основні принципи Гельсінського акта та його історичне значення.
 11. Генеральна та вибіркова сукупність. Репрезентативність дослідження та його критерії
 12. Гідроксид алюмінію АІ(ОН)3 –амфотерна сполука: в реакціях з кислотами він виявляє основні властивості, а в реакціях з основами –кислотні.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.