Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види і форми спілкування

Читайте также:
 1. Cпособы формирования сигнала ошибки наведения
 2. I этап: Формирование цели и задач исследования.
 3. Агропромисловий комплекс (АПК), його структура і функції
 4. Активні форми проявлення конфлікту
 5. Алгоритм створення головної форми БД
 6. Анализ формирования и использования фонда заработной платы
 7. Аренда государственных предприятий с последующим выкупом арендованного имущества может стать одним из основных направлений формирования негосударственного сектора экономики.
 8. Атестація виконує як явні, так і латентні (приховані) функції.
 9. Банки, їх операції та функції
 10. Ближняя и дальняя зоны. Особенности формирования и распространения колебаний.
 11. Будова та функції нейронів.
 12. Бухгалтерский учет операций по формированию уставного капитала банков

Лекція 3. Професійна комунікація

Класифікація суб'єктів комерційної діяльності

Ознаки Види, типи суб'єктів
Юридичний статус Юридична особа. Неюридична особа Фізична особа-підприємець
Організаційно-правова форма Прості: підприємства, товариства, кооперативи Складні: асоціації, спілки, корпорації, концерни, хо­лдинги, транснаціональні компанії
Форма власності Державна, колективна, приватна, змішана
Призначення (функції) У сфері роздрібної торгівлі: магазини, аптеки, під­приємства громадського харчування, побутового обслуговування населення
  У сфері оптової торгівлі: оптові бази, оптово-роздрібні підприємства, дистриб'ютори, оптові про­довольчі ринки
  У сфері торговельного посередництва: біржі, аук­ціони, агентські фірми, консигнатори, брокерські контори, стопісти, фектори, лізингові компанії
Правове становище Резиденти, нерезиденти

 

 

1. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види і форми спілкування.

2. Етапи спілкування.

3. Гендерні аспекти спілкування.

4. Поняття ділового спілкування.

5. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Мистецтво аргументації.

6. Культура сприймання публічного виступу. Види запитань.

Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена.

Ф. Вольтер

Успіхи людини в житті, її взаємини з іншими членами суспільства залежать від уміння спілкуватися.

Спілкування - це складний процес встановлення та розвитку контактів між людьми34, взаємодії особистостей, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування.

Отже, спілкування - це "цілеспрямований, соціально зумовлений процес обміну інформацією між людьми в різних сферах їхньої пізнавально-трудової та творчої діяльності, який реалізується переважно за допомоги вербальних засобів"35.

Спілкування зазвичай спрямоване на досягнення певного результату, вирішення конкретної проблеми або реалізацію професійної цілі. Воно є необхідною умовою будь-якої діяльності. Через спілкування відбувається навчання й виховання людини, засвоєння нею різних форм соціального досвіду, норм і правил поведінки, традицій і звичаїв.

Фахівці з проблем спілкування виокремлюють професійне (ділове) спілкування36, що відбувається в умовах конкретної діяльності і є її засобом. Воно вбирає в себе особливості цієї діяльності і є її важливою частиною. Професійне спілкування, спираючись на загальні норми, часто має індивідуальний характер і виявляється у способах спілкування, що їх вибирає суб'єкт у певних комунікативних ситуаціях.Спілкування відбувається за визначеними правилами і вимагає серйозної, ґрунтовної підготовки.

Спілкування іноді ототожнюють із комунікацією, одначе вони не є синонімами.

Комунікація- це цілеспрямований інформаційний обмін в різноманітних процесах спілкування.

Комунікація опосередковує всі види соціальної діяльності; акумулює суспільний досвід і передає його від покоління до покоління, є чинником етнічної ідентифікації, зберігає культуру. Поняття "комунікація" ширше поняття "спілкування". Ми розглядатимемо ці терміни як синоніми "з метою наголошення на процесах соціальної взаємодії, що розглядаються в їхньому знаковому втіленні"38.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види і форми спілкування

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3147; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.79.128
Генерация страницы за: 0.006 сек.