Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Навчання працівників з питань пожежної безпеки

Читайте также:
 1. IV. Відповідальність працівників за порушення норм і правил з охорони праці.
 2. V. Відшкодування власником шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників
 3. АГЕНТ 3 ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНИХ ЗМШ
 4. Атестація педагогічних працівників
 5. Вербальні методи навчання
 6. Взаємозв’язок навчання, виховання у процесі розвитку психіки людини
 7. Вибір методів навчання
 8. Види матеріальної відповідальності працівників
 9. Види навчання
 10. Використання технічних засобів навчання в залежності від типу і структури уроку.
 11. Вимоги до вогневих робіт визначені р.8.1 Правил пожежної безпеки в Україні, затв. наказом МНС України від 19.10.04р. №126.
 12. Вимоги до складання анкет та опитувальних листів. Види запитань. Обробка та аналіз соціологічної інформації.

Усі працівники повинні проходити спеціальні протипожежні навчання в системі виробничого навчання та перевірку знань.

Протипожежне навчання працівників має такі види:

o спеціальне навчання посадових осіб;

o протипожежні інструктажі: вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий;

o спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум);

o протипожежні тренування.

Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, щойно прийнятими на роботу (постійну або тимчасову) на підприємство, а також з учнями та студентами, які прибули на практику (виробниче навчання).

Він проводиться на підставі діючих на підприємстві правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки у спеціально обладнаному для цього приміщенні фахівцем служби пожежної безпеки (далі - СПБ), а за його відсутності інженерно-технічним робітником або начальником структурного підрозділу, до якого приймається новий робітник. Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу затверджується керівником (заступником, головним інженером) підприємства.

Вступний протипожежний інструктаж ставить своєю метою ознайомлення щойно прийнятих на роботу:

o з загальними правилами пожежної безпеки, які належить виконувати на території підприємства;

o з особливостями пожежної безпеки на виробничій ділянці або в службі, куди він направляється на роботу;

o з основними правилами застосування первинних засобів пожежогасіння і заходами безпеки при користуванні ними;

o з засобами й системами оповіщення про пожежу та порядком виклику пожежних підрозділів;

o з особливостями гасіння пожежі на електроустановках.

Вступний протипожежний інструктаж можна об'єднувати зі вступним інструктажем з охорони праці. Особи, які не пройшли вступний інструктаж, до роботи не допускаються.

Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці посадовою особою, відповідальною за пожежну безпеку цеху (виробничої дільниці, майстерні, лабораторії, складу), з записом у журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

Первинні інструктажі повинні проходити:

ü всі щойно прийняті на роботу (постійну чи тимчасову);

ü робітники, переведені з інших структурних підрозділів, виробничих дільниць підприємства;

ü особи, що прибули на підприємство у відрядження і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі;

ü будівельники, монтажники, ремонтники сторонніх організацій, які виконують на діючому підприємстві будівельно-монтажні, ремонтні та інші роботи;

ü студенти, учні під час виробничої практики (навчання), а також перед проведенням з ними практичних занять в навчальних майстернях, лабораторіях тощо.Програма для проведення первинного інструктажу затверджується керівником відповідного структурного підрозділу (начальником цеху, відділу), відповідальним за протипожежний стан, або керівником підприємства і погоджується з начальником ДПД або СПБ.

Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками не менш як раз на рік за переліком питань, з якими потрібно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів.

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні у таких випадках:

ü при введенні в дію нових або доопрацьованих нормативних актів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень тощо);

ü при зміні технологічного процесу, застосуванні нового або зміні чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;

ü у разі незадовільного знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників споріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажу визначаються в кожному випадку окремо залежно від причин, що викликали потребу його проведення.

Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, розігрівальних та інших), при ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха.

Про проведення усіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, робляться записи в спеціальних журналах за підписами осіб, з якими проводиться інструктаж, і тих, хто його проводив.

Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі, який дозволяє виконання робіт (наряд-допуск тощо).

Навчання з пожежно-технічного мінімуму проходять раз на рік працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою:

ü електрозварювальники;

ü особи, що мають брати безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій А і Б (відповідно до НАПБ Б.07.005-86);

ü особи, які мають виконувати роботу на устаткуванні, обладнанні, апаратах, де використовуються легкозаймисті рідини (далі - ЛЗР) і горючі рідини (далі - ГР), горючі гази та інші вибухонебезпечні речовини;

ü працівники складського господарства, де зберігаються пожежонебезпечні речовини;

ü електрики, що працюють з електроустановками у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах;

ü інші категорії працівників, діяльність яких потребує більш глибоких знань з питань пожежної безпеки.

Навчання проводиться за програмами, погодженими з місцевими органами державного пожежного нагляду і затвердженими керівником підприємства.

Після закінчення навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму у персоналу повинні бути прийняті заліки. Результати заліків оформляються протоколом. Особам, що склали заліки, видається посвідчення встановленого зразка.

Протипожежні тренування на підприємствах проводяться згідно з розробленими графіками, затвердженими головним інженером підприємства.

Протипожежні тренування проводяться з експлуатаційним, ремонтним персоналом та пожежними частинами.

Допускається проведення сумісних протиаварійних та протипожежних тренувань.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Організація служби пожежної безпеки на підприємствах, її функції | Лекція 4

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1883; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.